ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ရန္ကုန္မႀ နာမည္ေကဵာ္အဆုိရႀင္မဵားႎႀင့္ ခဵင္းမုိင္မႀ ၀ၝသနာရႀင္လူငယ္မဵား၏ စင္တင္ဂီတပဲၾ(ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ)

ဴမန္မာဴပည္မႀနာမည္႒ကီးအဆုိေတာ္အခဵႂိႛပၝ၀င္ေသာ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတစ္ခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္(ဇင္းမယ္)႓မိႂႛတၾင္ ယေနႛညေနပုိင္းက ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ဇမ္ႎူး၊ အယ္လ္ဆုိင္းဇီ စသည့္ နာမည္ရအဆုိေတာ္ ၃ ဦးႎႀင့္အတူ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ဂီတ၀ၝသနာရႀင္ လူငယ္မဵား ပူးေပၝင္းတင္ဆက္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။

ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾသုိႛ ပရိသတ္ ၃၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္အားေပးခ့ဲ႓ပီး၊ င္းတုိႛမႀာ ခဵင္းမုိင္တၾင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားဴဖစ္သည္။ လက္မႀတ္တစ္ေစာင္လ႖င္ ဘတ္ ၂၀၀ (၇ေဒၞလာခန္ႛ) ဴဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ အားေပးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ မၾန္ဴပည္နယ္မႀ အလုပ္သမားတစ္ဦးက -

"သမီး ရၾာဴပန္ေရာက္တ့ဲအခၝ ဒီအဆုိေတာ္ေတၾသီခဵင္းဆုိတာ အနီးကပ္ေတၾႛခ့ဲဖူးတယ္လုိႛေဴပာရင္ ယုံဳကမႀာ မဟုတ္ဘူး " ဟု ၀မ္းသာအားရ ေဴပာဴပသည္။

႒ကိႂတင္ေဳကညာထားသည့္အခဵိန္ထက္ ၁ နာရီေကဵာ္ ေနာက္ကဵ႓ပီးမႀ ဂီတပဲၾ ကဵင္းပခ့ဲဴခင္း ဴဖစ္ေသာ္လည္း ပရိသတ္မဵားက ေအးေဆးတည္႓ငိမ္စၾာ အားေပးခ့ဲဳကသည္။ ဂုဏ္ေတာ္ခဵီးမၾမ္းဴခင္း စတိတ္႟ိႀႂး - Gospel Songs Music Concert ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ဂီတပဲၾေတာ္တၾင္ အဆုိရႀင္မဵားက ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ ေတးသီခဵင္းမဵား ဴဖင့္သာ တင္ဆက္ခ့ဲေဳကာင္း ေတၾႛရသည္။

ယခုပဲၾတၾင္ ပၝ၀င္ခ့ဲေသာ နာမည္ရအဆုိရႀင္မဵားမႀာ ဴပည္ပမႀ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မဵား၏ စီစဥ္မႁဴဖင့္ စကႆာပူ၊ မေလးရႀား၊ ထိုင္းႎုိင္ငံ(ဖူးခက္႓မိႂႛ) တုိႛတၾင္ သၾားေရာက္သီဆုိ၊ မိတ္သဟာရဖဲၾႛခ့ဲဖူးသည့္ အေတၾႛအ႒ကႂံရိႀသူမဵား ဴဖစ္ဳကသည္။ အဆုိပၝ ဂီတပဲၾမဵားတၾင္လည္း ဴမန္မာဴပည္သား ေထာင္ႎႀင့္ခဵီ၍ စည္းကမ္းရိႀစၾာ အားေပးဳကည့္ရႀႂခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္။

ဆဲၾေဆာင္မႁရိႀေသာ ဇမ္ႎူး၊ နာမည္ေကဵာ္ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ခဵစ္စဖၾယ္ အယ္လ္ဆုိင္းဇီ တုိႛက သၾက္လက္ဴမႃး႐ကၾစၾာ တင္ဆက္ခ့ဲဳကသည္။ (ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ)

ပရိသတ္မဵားက ဂီတပဲၾေတာ္ေရာက္ အဆုိရႀင္တုိႛ၏ မူရင္း ဗီၾစီဒီ၊ ဒီဗီၾဒီ သီခဵင္းဓာတ္ဴပားမဵားကုိ အားေပး၀ယ္ယူခ့ဲဳကသည္။ (ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ)

Comments