လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ - ၁

Sample Image
လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ - ၁

၀င္းတင့္ထၾန္း

ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

( ၁ )

ကဵေနာ္ဟာ အညာသားဴဖစ္ေပမဲ့ မႎၨေလးထက္ ရန္ကုန္ကိုပဲ ပိုဴပီး ကဵၾမ္းကဵၾမ္းကဵင္ကဵင္သၾားတတ္လာတတ္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဘ၀မႀာ အေန႒ကာခဲ့ရတာကလဲ ရန္ကုန္မႀာ မဟုတ္လား၊၊ ဟိုတုန္းက ေမၾးရပ္ဌာေန ေရၾႀဘိုေဴမဆီ ဴပန္တိုင္း မႎၨေလးမႀာပဲ ရက္ေတာ္ေတာ္႒ကာ႒ကာ ၀င္တတ္ နားတတ္ ေရာက္တတ္ခဲ့တာ အခၝခၝေပမယ့္၊ ၀င္းေတၾနဲႚ ့တည္ထားတဲ့ မႎၨေလးေနဴပည္ကို ရန္ကုန္ေလာက္ မက႗မ္းကဵင္ခဲ့တာကေတာ့ အမႀန္ပၝ ၊၊

ဒၝေပမဲ့ အညာေသၾး ဗမာေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ကုန္းေဘာင္ေသၾးကပဲ စကားေဴပာလို ့လား၊ ဘာလိုႛ လဲေတာ့ မသိပၝ ၊၊ မႎၨေလးကို ခဵစ္ခဲ့တာကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက ပၝ၊၊

"မန္း ရတနာပုံေနဴပည္ …" ဆိုတဲ့ အသံေလးနဲ ့စလိုက္တဲ့ သီခဵင္းသံကို ႒ကားရရင္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဘာရယ္မသိ လၾမ္းတတ္ခဲ့ဖူးဴပီး၊ -

" - -ေဴခေတာ္ အသေရလဵႀမ္း .. ဴပည္ေတာ္ေရၿမန္း ... ငၝးေစာင္ေလ သိုက္ကဵမ္း စိုက္နန္းရယ္ တည္ေတာ္မူ … ဆိုတဲ့ ခန္ ့ခန္ ့ညားညားစာသားစကားပိုဒ္ေတၾ ပၝ၀င္တဲ့ ေအာင္မဂႆလာ - နဲ ့အစခဵီ လိုက္တဲ့ ေအာင္မဂႆလာ သီခဵင္း႒ကီး သီခဵင္းခ့ံသံ႒ကီးကို ႒ကားလိုက္ရေလတိုင္းလဲ ရင္ထဲ တလႀပ္လႀပ္ ခံစားခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊

"ေကာ္ေရာ္သံ - ေကာ္ေရာ္သံ ဆင္ပန္းလက္စုံမိုးတယ္ … မဵိႂးေလးပၝး -ရာရာေကဵာ္ … သက္ေတာ္ရႀည္ေစေ႒ကာင္းငယ္ ေတာင္းဆုေခ႗ "ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛသသံ အပိုဒ္နဲ ့အတူ

" - - ဘုံေ၀ယံ နိုင္ငံ ဴပည္သူ ေအးေစ ဗိုလ္လူ " ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ကေတာ့ ရင္ထဲမႀာ အဴမဲလိုလို လႀိႂင္းခတ္ေနတတ္ ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ္ငယ္ငယ္ေလးက ကဵေနာ္တိုႚ အိမ္အိုေလးရဲႚ ့ထရံစုတ္ေလးေပၞမႀာ အေမမႀတ္မႀတ္ရရ၀ယ္လာ ခဵိတ္ဆၾဲထားတဲ့ "မန္းရာဴပည္" ့ဴပကၡဒိန္ေလးေပၞက မႎၨေလးနန္းဴမိႂႚ့ရုိးနဲႚ ့ကဵႂံးရိပ္ေရဴပင္ညိႂ့့ည့ိႂ မႎၨေလး အမႀတ္အသား၊ မႎၨေလးပန္းခဵီကားေလးကိုလည္း အဲဒီတုန္းကတည္းက ခဏခဏ ေငး႒ကည့္မိရင္း အိပ္မက္ထဲအထိ မ႒ကာမ႒ကာ မက္တတ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ္ မႀတ္မိသမဵႀ ကဵေနာ့္အေမလယ္သူမ႒ကီးရဲ ့တသက္တာမႀာ ေလးဆူဓာတ္ပုံ၊ ေရၿတိဂုံ ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီးပုံတခဵပ္နဲႚ ့မဟာဴမတ္မုနိဘုရား႒ကီး ပုံေတာ္တခဵပ္ဴပီးရင္၊ ဴပကၡဒိန္အဴဖစ္ ၀ယ္ဖူးတာဆိုလိုႚ အဲဒီ မႎၨေလးရာဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ - မႎၨေလးနန္းဴမိႂ ့ရုိးနဲ ့ကဵႂံးေရဴပင္ညိႂ ့ညိႂ ့ပၝ ဴပကၡဒိန္တခုပဲ ၀ယ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊

အေမခမဵာာ ေတာ္ေတာ္ကို ႒ကိႂက္လၾန္းလႀလို ့၀ယ္ခဲ့တာဴဖစ္သလို၊ ကဵေနာ့္ဘ၀မႀာလဲ ပထမဆုံး အိမ္မႀာ စဴမင္ဖူး၊ စၾဲလန္းႎႀစ္သက္ဖူးတဲ့ ပန္းခဵီကားဟာ၊ အဲဒီမႎၨေလးနန္းဴမိႂ ့ရုိးပုံ ပန္းခဵီကားေလးပဲ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ငယ္ငယ္တုန္းက ေရာင္စုံခဲတံဗူးေလး စရေတာ့၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မ႒ကာမ႒ကာ လိုက္လိုက္ဴပီး ကူးယူ ဆၾဲ႒ကည့္ခဲ့ဖူးတာဟာလဲ အဲဒီဴပကၡဒိန္ေပၞက မႎၨေလးနန္းဴမိႂ ့ရုိး ပန္းခဵီကားေလးပၝပဲ၊၊ ကဵေနာ္ ပထမဆုံး မႎၨေလးကို စေရာက္ေတာ့၊ နန္းေရႀႚဖက္ ေရာက္ေအာင္သၾားဴပီး၊ ငယ္ငယ္တုန္းကတည္းက အင္မတန္ႎႀစ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့ မန္းရာဴပည့္ဴပကၡဒိန္ေပၞမႀာပၝခဲ့တဲ့ ပန္းခဵီကားထဲက ရႀႂခင္းေလးနဲႚတူူမယ့္ေနရာ ေသခဵာေရၾးဴပီး တေမ့တေမာ ထိုင္႒ကည့္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊

မႎၨေလးဟာ ေရၿဘိုနဲႚ ဘာမႀမေ၀းလႀေပမဲ့၊ မႎၨေလးကို ငယ္ငယ္ကတည္းက စၾဲစၾဲလန္းလန္းရႀိခဲ့ေပမဲ့၊ ဘ၀ အေဴခအေနအရ ကဵေနာ့္ရဲႚ လူငယ္ဘ၀ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာဟာ မႎၨေလးကိုေကဵာ္ဴပီး ရန္ကုန္မႀာ သၾား႒ကီးဴပင္းခဲ့ရပၝတယ္၊၊

အေ႒ကာင္းေ႒ကာင္းေ႒ကာင့္ မႎၨေလးကို ေရာက္ဴဖစ္ရင္လဲ တပတ္ဆယ္ရက္ ဆယ့္ငၝးရက္ေတၾထက္ မပိုခဲ့ရသလို ဴဖစ္ခဲ့ရဴပီး မခဵင့္မရဲ ခံစားခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊ အဲဒီလို မခဵင့္မရဲ ခံစားခဲ့ရတဲ့ မႎၨေလးကို ႒ကႂံမယ့္႒ကႂံ ဆုံမယ့္ဆုံရေတာ့လဲ ၀ရမ္းေဴပးဘ၀နဲႚပဲ ရက္ေပၝင္းမဵားစၾာ လရႀည္ ႎႀစ္ေပၝက္ ရင္ခဵင္းအပ္ ေပၾႛဖက္ေႎၾးေထၾးခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၊၊

ရႀစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ႒ကီးအဴပီး၊ အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးရဲႚ ့အကဵိႂးဆက္ နိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ အလဵႀိႂအလဵႀိႂေပၞထၾက္အဴပီး၊ သိပ္ေတာင္ မဵားမဵားစားစား မလႁပ္ရႀားလိုက္ရပၝဘူး၊ နိုင္ငံေရးနဲႚ့ပဲ ၀ရမ္းေဴပးဘ၀ ထပ္ေရာက္ရပၝတယ္၊၊ ဟိုဟိုဒီဒီကေန ေနာက္ဆုံးမႀာ မႎၨေလးကို ေရာက္လာရပၝေတာ့တယ္၊၊

ေကဵာင္းရိပ္ ကန္ရိပ္ သံဃာ့အရိပ္ေပၝင္းစုံမႀာခိုရင္း၊ ရဲေဘာ္တကာ မိတ္ေဆၾတကာရဲ ့ဴခံေပၝင္းမဵားစၾာ အိမ္တကာမႀာခိုရင္း၊ မႎၨေလးဴမိႂႛရဲႛေနရာေပၝင္းစုံ လမ္း႒ကိႂလမ္း႒ကား ေခဵာင္႒ကားမကဵန္ အႎႀံ ့ေရာက္ရ ကဵင္လည္ရပၝေတာ့တယ္၊၊ လူက ၀ရမ္းေဴပးဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ စက္ဘီးဴမိႂ ့ေတာ္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ မႎၨေလးဴမိႂ ့ေပၞ မႀာ စက္ဘီးမစီးတတ္တဲ့ကဵေနာ္ဟာ ေဴမေလဵႀာက္၀ိဇၦာ တပိုင္း ဴဖစ္ရပၝေတာ့တယ္၊၊

ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ ေဴမေလဵႀာက္၀ိဇၦာ ဴဖစ္ေနရသလဲဆိုေတာ့၊ ယူဂဵီ တပိုင္းအဴဖစ္ေနေနရတဲ့ကာလတခဵိႂ ့မႀာ မႎၨေလးက မိတ္ေဆၾရဲေဘာ္ တခဵိႂ ့က အထူးသဴဖင့္ ဟာသ႒ကၾယ္႒ကၾယ္လူငယ္တခဵိႂ ့က ကဵေနာ့္ကၾယ္ရာမႀာ သူတိုႛ အခဵင္းခဵင္း လဵိႂႛ၀ႀက္နာမည္ေပး ေခၞေန႒ကတာက "ေဴမေလဵႀာက္၀ိဇၦာ႒ကီး" ဆိုတဲ့ အထိပၝပဲ၊၊ ေနာက္ပိုင္းကဵေတာ့ တခဵိႂႛက " ၀ိဇၦာ" ႒ကီးလိုႛ သူတိုႛဟာသူတိုႛ နာမည္ေဴပာင္ေပးဴပီး လဵိႂႛ၀ႀက္ေခၞဆိုေန႒ကရာကေန၊ "ပထမံ႒ကီး"လိုႛ ေဴပာင္းလဲ ေခၞေ၀ၞတဲ့သူေတၾလည္း ရႀိခဲ့ရတဲ့အထိပၝပဲ၊၊ လူကလဲ ဟိုေနရာေရာက္လိုက္ ဒီေနရာေရာက္လိုက္နဲႛ မႎၨေလးအႎႀံ ့ ေဴခစ႒ကာဴဖန္ႚေနခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၊၊

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလဲ အညာသားဴဖစ္တဲ့အဴပင္ အသားအေရာင္ကလဲ ေ႒ကးနီေရာင္မက ေ႒ကးညိႂ ေ႒ကးမည္းေရာင္ ေပၝက္ေနေတာ့၊ လၾယ္အိတ္တလုံး ပခုံးေပၞလၾယ္ဴပီး လမ္းတကာေပၞ ကုန္းေ႒ကာင္းေလဵႀာက္ေနတဲ့ ကဵေနာ့္ကို ဴမင္ရသူ၊ မသိ႒ကသူအေပၝင္းကေတာ့၊ ဘယ္က ေတာသား-ဴမိႂ ့တက္ ေစဵးလာ၀ယ္သလဲလို ့ပဲ ဴမင္႒ကလိမ့္မယ္ ထင္ပၝတယ္၊၊

အဲဒီလို ေတာင္ေရာက္လိုက္ ေဴမာက္ေရာက္လိုက္နဲႛ မႎၨေလး ေရၿဴမိႂႛေတာ္႒ကီးရဲႛ ႎႀလုံးသား တည့္တည့္ေပၞ မ႒ကာမ႒ကာ သၾားလာ လႀည့္လည္ေနတတ္တဲ့ ကဵေနာ္ဟာ မႎၨေလးဴမိႂ ့႒ကီးရဲႛ အထင္ကရေနရာ ၈၄ လမ္းမ႒ကီးေပၞကိုလဲ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ဴဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊

၈၄ လမ္းမ႒ကီးေပၞေရာက္ရလိုႚ "လူထု" တိုက္ေရႀ ့က မ႒ကာခဏဴဖတ္သန္းသၾားရေလတိုင္း ဖဵတ္ကနဲ ရင္ခုန္တတ္ေလ့ ရႀိပၝတယ္၊၊ ဒီအနီးအနား၀န္းကဵင္မႀာ အဴမဲလိုလို ေထာက္လႀမ္းေရး သူလဵိႂ ဒလံေတၾ ခဵထားတတ္တယ္- လို ့ေဴပာ႒ကဆို႒က သတိေပး႒ကဖူးတဲ့ လုပ္ေဖၞကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေတၾရဲ ့စကားသံေတၾကို ဴပန္ဴပန္႒ကားမိ သတိရမိေနတာေ႒ကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပၝ၊၊

Sample Image
လူထုတုိက္ ( အင္တာနက္ ၀ီကီ ေပၞကရတယ္)

"လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးေလး ႎႀစ္လုံးနဲ ့ေရးထိုးထားတဲ့ ကမၱည္းဆိုင္းဘုတ္ေလးဟာ ဆိုင္းဘုတ္အေနနဲ ့ကေတာ့ ဘာမႀ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ ခမ္းခမ္းနားနားမရႀိပၝ၊၊ ဒုတိယဴမိႂ ့ေတာ္႒ကီးဴဖစ္ေနတဲ့ မႎၨေလးဴမိႂ ့႒ကီးေပၞမႀာဧရာမ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးေတၾ ေနရာအႎႀံ ့ရႀိပၝတယ္၊၊ ထိုးမုန္ ့ဆိုင္တခုရဲ ့နာမည္ဆိုင္းဘုတ္၊ လဖက္ရည္ဆိုင္တခု၊ လၾယ္အိတ္ဆိုင္တခုရဲ ့အမည္ဆိုင္းဘုတ္ေလာက္ေတာင္ ႒ကီး႒ကီးမားမား ထည္ထည္၀ၝ၀ၝ ဟိတ္နဲ ့ဟန္နဲႚ ေနရာယူထားတာ မရႀိေပမဲ့၊ တဴခားတဴခားေသာ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးေတၾနဲ ့ယႀဥ္လိုက္ရင္ ဆိုင္းဘုတ္ေလးဟာ ခပ္ေသးေသးပၝပဲလိုႚေတာင္ ေဴပာရမႀာဴဖစ္ေပမဲ့၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးေလး ႎႀစ္လုံးဟာ ထူးထူးဴခားဴခားသက္၀င္လႀႂပ္ရႀားေနပၝတယ္၊၊

"လူ" ဆိုတဲ့ ပထမစာလုံးေလးကိုက ""နဲ ့တဆက္တည္း ႎႀစ္ေခဵာင္းငင္ဟာ တေခဵာင္းနဲ ့တေခဵာင္း-ခၾဲမေနဘဲ၊ ခပ္ေသာ့ေသာ့လက္ေရးအသၾင္ တဆက္တည္းဆက္ေနပၝတယ္၊၊ "ထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးေလးက ေနာက္ဆုံးတေခဵာင္းငင္ေလးကလဲ လႀိႂင္းတၾန္ ့ေလးလို ေကၾးတက္သၾားဴပီး ရုိးရုိးေလးနဲ ့ထူးထူးဴခားဴခားဴဖစ္ေနရင္း လူနဲႛ အတူ ဟန္ခဵက္ညီ အခဵိႂးကဵေနတယ္ ထင္မိတယ္၊၊ ဒၝကိုက လူထုတိုက္ ရဲ ့လူထုအထိမ္းအမႀတ္ "လူထု" လိုဂို၊ "လူထု" မူပိုင္၊ ထရိတ္မတ္ေလးသဖၾယ္ လူထု႒ကားမႀာ အသားကဵေနခဲ့တာ ႎႀစ္ေပၝင္းနည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္ေတာ့၊၊

"လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးေလးက ရုိးရုိးေလးနဲႛ အားပၝေနသလို၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ စာလုံးေလးႎႀစ္လုံးကို ဆက္ဴပီး ထၾက္ေပၞလာခဲ့တဲ့ ဗမာေ၀ၝဟာရ၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ ေ၀ၝဟာရရဲႛ အနက္အဓိပၯၝယ္ကလဲ ရုိးရုိးေလးနဲႛ အားမာန္ဴပည့္ေနရုံမက ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေလးေလးနက္နက္နဲႛ အေဴခခံကဵကဵ အႎႀစ္သာရသေဘာကို ေဖၞညၾႀန္းေနပၝတယ္၊၊ "လူထု"ဆိုတာ အေဴခခံအကဵဆုံးေသာ အကဵယ္ဴပန္ႛဆုံးေသာ အမဵားတကာ့ အမဵားစု႒ကီးဴဖစ္ေသာ ဴပည္သူဴပည္သားအားလုံးကို ကိုယ္စားဴပႂထားတဲ့ ေ၀ၝဟာရမဟုတ္လား၊၊

ကေန ့ကာလမႀာေတာ့ "လူထု" ဆိုတဲ့ေ၀ၝဟာရဟာ ေရပန္းအစားဆုံးေ၀ၝဟာရတခု ဴဖစ္ေနတာ ႒ကာပၝဴပီ၊၊ "လူထုသေဘာထား" "လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူခဵက္" "လူထု တိုက္ပၾဲ" "လူထုေခၝင္းေဆာင္" "လူထုေထာက္ခံမႁ" "လူထု ဆႎၬ"၊၊

"လူထု"တိုက္ နားက ဴဖတ္သန္းသၾားရေလတိုင္း၊ "လူထု" ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေလးဆီ လႀမ္း႒ကည့္မိလဵက္သားဴဖစ္တတ္ခဲ့ဴပီး၊ နိုင္ငံေရး၀ရမ္းေဴပးတေယာက္ဘ၀ေပမိုႚ့ တခၝမႀ မ၀င္ဴဖစ္ေအာင္ သတိထားေရႀာင္ကၾင္းခဲ့ရေပမဲ့၊ အဲဒီနားက ဴဖတ္သန္းရတိုင္း ရင္ခုန္မိတတ္တာေတာ့ မႀတ္မႀတ္ထင္ထင္ပၝပဲ၊၊

ဒီ "လူထု"ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေလးနဲႚ "လူထု" ဆိုတဲ့ တိုက္အိမ္ေလးထဲမႀာ အေမလူထုေဒၞအမာ ရႀိေနလိမ့္မယ္၊ အေမေဒၞအမာဟာ လူထုေဒၞအမာဆိုတဲ့အတိုင္း လူထု ရပ္တည္ခဵက္နဲ ့လူထုဖက္က လူထုအတၾက္ စာေပေတၾကို အို႒ကီးအိုမ ေပမယ့္၊ ကေလာင္မခဵ တက္တက္႒ကၾ႒ကၾ ေရးသားေဖၞကဵႃးေနလိမ့္မယ္ - ဆိုတာေတၾကို မႀန္းေမဵႀာ္ ေတၾးဆ႒ကည့္မိရင္း စိတ္ထဲကေန ဂၝရ၀ဴပႂမိခဲ့တာကလဲ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ပၝ ပဲ၊၊

ကဵေနာ္တိုႛကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံေရးစာေပေတၾကို အသည္းအသန္ ဖတ္ရႁစ အရၾယ္က လူထုတိုက္ထုတ္ စာအုပ္စာေပေတၾကို ဖတ္ရႀႂခဲ့ရတာ နဲႛ၊ အေမလူထုေဒၞအမာရဲ ့ ဘ၀ခဵင္းမတူသည့္ တရုတ္ဴပည္အို -ယန္းကီးတို ့ ေငၾ နဲ ့လက္နက္ တို ့အပၝအ၀င္ လူထုဦးလႀ ရဲ ့ေလႀာင္ခဵိႂင့္တၾင္းက ငႀက္ငယ္မဵားအားလုံးေကာင္း႒ကရဲ ့လား၊ သတင္းစာမဵားကေဴပာေသာ သမိုင္း စတဲ့ စာအုပ္ေတၾအေ႒ကာင္း ဖဵတ္ကနဲဖဵတ္ကနဲ သတိရမိတတ္ပၝတယ္၊၊

Sample Image
လူထု ဦးလႀ ( အင္တာနက္ ၀ီကီ ေပၞကရတယ္)

( ၂ )

ကဵေနာ္တို ့ ဗမာဴပည္စာေပသမိုင္းမႀာ အေလးထားရမယ့္ စံတင္ေလာက္တဲ့ အမဵိႂးသမီးကေလာင္ရႀင္ ေတၾ ေခတ္အလိုက္ ေခတ္အလိုက္ ထၾက္ေပၞခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေတၾေလာက္ဆီကို ခဏထား၊ အနီးေခတ္ ကာလေလာက္အထိပဲ ခၾဲကန္ ့႒ကည့္မယ္ဆိုရင္ - ေဒၞ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး၊ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ မမေလး၊ ေဒၞခင္မဵိႂးခဵစ္၊ ေဒၞခင္ႎႀင္းယု နဲ ့အေမလူထုေဒၞအမာ တို ့ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္တကယ့္ကေလာင္ရႀင္ ႒ကီးေတၾ အဴဖစ္ ေတၾ ့ရပၝလိမ့္မယ္၊၊

ဗမာစာေပအႎုပညာေလာကမႀာ မႀတ္တိုင္ကိုယ္စီ စိုက္ထူထားနိုင္႒ကဴပီးသား၊ အႎုပညာ အရည္အေသၾးဴပည့္ ကေလာင္ရႀင္႒ကီးေတၾ ဴဖစ္သလို၊ ေဒၞဒဂုန္ခင္ခင္ေလး၊ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ မမေလးနဲႛ အေမလူထုေဒၞအမာ တို ့ဟာ - သတင္းစာနဲ ့ပၝ ပတ္သက္ေန႒ကတဲ့ ရႀားရႀားပၝးပၝး အမဵိႂးသမီး သတင္းစာပညာရႀင္႒ကီး ေတၾလည္း ဴဖစ္ခဲ့႒ကပၝတယ္၊၊

ေဒၞဒဂုန္ခင္ခင္ေလးက ယု၀တီဂဵာနယ္နဲႚ ယုု၀တီသတင္းစာကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သူ၊ အမဵိႂးသမီး ကေလာင္ရႀင္ေတၾကို ယု၀တီကေလာင္ရႀင္ဘၾဲ ့ေပးဴပီး အမဵိႂးသမီးကေလာင္ရႀင္မဵားအဖၾဲ ့ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဴဖစ္သလို၊ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ မမေလး ဆိုတာကလဲ ခင္ပၾန္းသည္ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ဦးခဵစ္ေမာင္ ကၾယ္လၾန္ဴပီးကတည္းက ဂဵာနယ္ေကဵာ္နဲ ့ဴပည္သူ ့ဟစ္တိုင္ ေန ့စဥ္သတင္းစာေတၾကို မိန္းမသားတန္မယ့္ ေန ့စဥ္အပတ္စဥ္ မပဵက္ ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကဵေနာ္တိုႚေတၾရဲ ့အေမ အေမလူထုေဒၞအမာဆိုတာကေတာ့ အားလုံးသိ႒ကတဲ့အတိုင္းပၝပဲ၊၊ လူထုဂဵာနယ္ နဲ ့လူထုသတင္းစာ တို ့ရဲ ့ဖခင္ဟာ လူထုဦးလႀ ဴဖစ္ခဲ့ဴပီး၊ လူထုဂဵာနယ္ နဲ ့လူထုသတင္းစာတိုႚရဲႚ မိခင္ရင္းအစစ္ဟာ လူထုေဒၞအမာ ေပပဲေပၝ့ ၊၊ ခင္ပၾန္းသည္ လူထုဦးလႀ တေယာက္ ဖဆဆိုရႀယ္ေတၾရဲႚ ယုတ္မာမႁနဲႚ နရသိန္ထဲ ေထာင္ထဲ ႒ကၾေရာက္စံဴမန္းေနရစဥ္ ကာလတေလဵာက္လုံးမႀာလည္း အေမလူထုေဒၞအမာကပဲ အဆက္မဴပတ္ဦးစီးထုတ္ေ၀ေရႀႛေဆာင္ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား၊၊

ဂဵာနယ္ေကဵာ္နဲႛ ဴပည္သူႛဟစ္တိုင္ဟာ ဗမာဴပည္ စာနယ္ဇင္း သမိုင္းမႀာသာမက ဗမာဴပည္နိုင္ငံေရးလႀႂပ္ရႀားမႀႂသမိုင္းမႀာပၝ အေရးပၝတဲ့ မႀတ္တိုင္ေတၾ ရႀိခဲ့သလို၊ လူထုဂဵာနယ္နဲႛ လူထုသတင္းစာ ဆိုတာဟာလဲ လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က ထၾန္းေဴပာင္တဲ့သမိုင္းအစဥ္အလာေတၾ တသီ႒ကီးနဲ ့မဟုတ္လား၊၊

ဂဵာနယ္ေကဵာ္မမေလး ရဲႚ "ဴပည္သူ ့ဟစ္တိုင္"ဟာ အာဏာရအုပ္စိုးသူ ေဖၝက္ဴပန္သူ ဖဆဆိုရႀယ္မဵားရဲႛ ယုတ္ယုတ္မာမာ အ႒ကမ္းဖက္၀င္ေရာက္ဴပီး၊ စက္ေတၾကို ရဲဒင္းေတၾ ပုဆိန္ေတၾနဲ ့ရုိက္ခဵိႂး၊ ခဲစာလုံးနဲႛ စာစီခၾက္ေတၾပၝမကဵန္ တူနဲ ့ထု ေမႀာက္လႀန္ ေခဵမၾ ဖဵက္ဆီးပစ္တာ ခံခဲ့ရဖူးသလို၊ လူထုဦးလႀ လူထုေဒၞအမာတို ့ရဲႛ လူထုဟာလဲ ဗုံးနဲ ့ခၾဲတာေတာင္ ခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္၊၊

ကေန ့ေခတ္ကာလလို မဟုတ္ပဲ၊ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကတည္းက နိုင္ငံတကာ့လႀႂပ္ရႀားမႀႂေတၾအတၾင္း အထိ တက္တက္႒ကၾ႒ကၾပၝ၀င္လႀႂပ္ရႀားခဲ့ဖူးတဲ့ ရႀားရႀားပၝးပၝး ဗမာအမဵိႂးသမီးကေလာင္ရႀင္ေတၾအဴဖစ္ ထူးထူးဴခားဴခား မႀတ္တမ္းတင္ထားရမႀာကလဲ ဂဵာနယ္ေကဵာ္မမေလးနဲ ့လူထုေဒၞအမာပဲ ရႀိမယ္ထင္ပၝတယ္၊၊

ဂဵာနယ္ေကဵာ္မမေလးဟာ ၁၉၅ဂခုႎႀစ္ေလာက္က ဂဵပန္နိုင္ငံမႀာကဵင္းပခဲ့တဲ့၊ အႎုဴမႃ ဗုံးပိတ္ပင္ေရး၊ အႎုဴမႃဗုံးမစမ္းသပ္ေရး၊ စစ္ဆန္ႚကဵင္ေရးညီလာခံကၾန္ဖရင့္႒ကီးသို ့၊ ကမၲာ့ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကၾန္ဖရင့္ - ဴမန္မာနိုင္ငံမႀ ကိုယ္စားလႀယ္တဦးအဴဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊

အေမလူထုေဒၞအမာဟာလဲ ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္က ဒိန္းမတ္နိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ "ကမၲာ့အမဵိႂးသမီးမဵား ညီလာခံ႒ကီး"ကို ဴမန္မာနိုင္ငံက အမဵိႂးသမီးကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ပၝ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသူဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႀိႂင္းဦးေဆာင္တဲ့ ကမၲာ့ဴငိမ္းခဵမ္းေရးလႀႂပ္ရႀားမႀႂ ၊ ဴပည္တၾင္းဴငိမ္းခဵမ္းေရးလႀႂပ္ရႀားမႀႂေတၾ အတၾင္းတက္တက္႒ကၾ႒ကၾ ပၝ၀င္ခဲ့႒ကတဲ့ ရႀားရႀားပၝးပၝး အမဵိႂးသမီး ကေလာင္ရႀင္ေတၾထဲမႀာ ဂဵာနယ္ေကဵာ္မမေလးနဲႛ အေမ လူထုေဒၞအမာတို ့ဟာ ေရႀ ့တန္းအခန္းက ပၝခဲ့ဖူးသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အနီးေခတ္ ဗမာဴပည္ နိုင္ငံေရးလႀႂပ္ရႀားမႁသမိုင္းတေလဵာက္မႀာ၊ အမႀန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ လႁပ္ရႀားခဲ့႒ကတဲ့၊ သမိုင္းတာ၀န္ေကဵပၾန္ခဲ့႒ကတဲ့၊ ထက္ဴမက္တဲ့ ကေလာင္ေတၾလည္း အဆက္မဴပတ္လိုလို ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ကဵေနာ့္တဦးခဵင္း ခံစားနားလည္မႁအရ ေဴပာရရင္၊ နိုင္ငံေရးအရပၝ ႎိုး႒ကားတက္႒ကၾတဲ့ ကေလာင္ရႀင္ေတၾထဲမႀာ အမဵိႂးသမီးေတၾထက္ အမဵိႂးသားကေလာင္ရႀင္ေတၾက ပိုဴပီးမဵားပၝတယ္၊၊ အဲဒီလို နိုင္ငံေရးအရပၝ တိုးတက္တဲ့၊ ႎုိး႒ကားထက္ဴမက္တဲ့ ရႀားရႀားပၝးပၝးအမဵိႂးသမီးကေလာင္ရႀင္ေတၾထဲမႀာေတာ့ - ကဵေနာ့္အဴမင္မႀာ အေမလူထုေဒၞအမာဟာ ေရႀ ့ဆုံးက ဴဖစ္တယ္လို ့ ဆိုလိုက္ခဵင္ပၝတယ္၊၊

အေမလူထုေဒၞအမာဟာ အားကဵစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ စာစုံေရးနိုင္ခဲ့တဲ့ ကေလာင္ရႀင္လဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဘာသာဴပန္ေတၾေရာ ပင္ကိုယ္ေရးေတၾပၝ ၊ ရသေရာ သုတပၝ၊ နိုင္ငံေရးေရာ လူမႀႂေရးေတၾပၝ၊ အမဵိႂးဘာသာ၊ သာသနာအေရး ေတၾေရာ၊ အႎုပညာယဥ္ေကဵးမႁ အေမၾအႎႀစ္ေတၾပၝ၊ ဘာဆို ဘာမႀ မလပ္ရေအာင္ ေဒၝင့္စုံေအာင္ စာစုံေရးနိုင္ခဲ့တဲ့ တကယ့္ကေလာင္ရႀင္ဆိုတာ စစ္မႀန္တဲ့ဗမာဴပည္စာေပအႎုပညာသမားတိုင္း သိပၝတယ္၊၊

စာေပအႎုပညာ ၀မ္းစာကလဲ ကုံလုံ႒ကၾယ္၀သူဆိုေတာ့၊ ေဆးစက္ကဵရာ အရုပ္ထင္ေစနိုင္တဲ့ တကယ့္ပန္းခဵီေကဵာ္တဦးလို၊ ဴမင္ဴမင္သမဵႀ ႒ကား႒ကားသမဵႀ ၊ စိတ္၀င္စားဖၾယ္ဴဖစ္ေအာင္ ေရးဴပနိုင္စၾမ္းရႀိတဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္လဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဘာေတၾ ေရးေရး၊ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲ ့ေစတနာ -အတိုင္းသားပၝေနတာကေတာ့ အေမလူထုေဒၞအမာ ရဲ ့စာေပလက္ရာေတၾတိုင္းေပၞမႀာ ပၝပဲ၊၊

အေမလူထုေဒၞအမာဟာ မႎၨေလးသူ ပၝ၊၊ မႎၨေလး ဆိုတာ ကုန္းေဘာင္ ၁၁ ဆက္ရဲ ့ ၁၀ ဆက္ေဴမာက္မင္း၊ မင္းတုန္းမင္း႒ကီး တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ရတနာပုံမင္းေနဴပည္ ဴမိႂ ့ေတာ္႒ကီးဴဖစ္သလို၊ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ သားေတာ္ သီေပၝမင္းလက္ထက္မႀာ ထီးကဵိႂးစည္ေပၝက္ သူ ့ကဵၾန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရဴပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရဲ ့ေန၀င္ခဵိန္မႀာ ဗမာဘုရင္ေခတ္ရဲ ့ေနာက္ဆုံးထီးစိုက္နန္းစိုက္ခဲ့ရာ ဴမိႂ ့ေတာ္႒ကီးလဲ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရဲ ့ေနာက္ဆုံး အမႀတ္အသားလို ့ဆိုေပမဲ့၊ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္႒ကငႀန္းရဲ ့ဴပယုဂ္၊ ရာဇ၀င္ရႀိတဲ့ ေရႀးေဟာင္း ယဥ္ေကဵးမႁ အေမၾအႎႀစ္ေတၾနဲႛ ဴပည့္ႎႀက္ ထုံမၾန္္းေနဆဲေနရာ၊ ဗမာအမဵိႂးသားေတၾရဲ ့ထင္ရႀားတဲ့ အမဵိႂးသားယဥ္ေကဵးမႀႂ အမႀတ္လကၡဏာသေကႆတ တခုလဲပဲ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ မႎၨေလးဟာ ထင္ရႀားတဲ့ ကိုယ့္မူ ကိုယ့္ဌာန္ ကိုယ့္သၸာန္နဲ ့ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရႀိတဲ့ ဴမိႂႛေတာ္႒ကီးတခုလဲပဲ မဟုတ္လား၊၊ စကားမႀာေတာင္ ခဵိႂသာယဥ္ေကဵးတဲ့အေခၞအေ၀ၞအသုံးအႎႀႂန္းေတၾနဲႛ "မန္းစကား" ဆိုတာ ထူးဴခားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ရႀိတယ္မဟုတ္လား၊၊

ဆရာစၾမ္း (ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္ ) ကေတာ့ - မႎၨေလးသူဴဖစ္တဲ့ အေမလူထုေဒၞအမာ ရဲ ့ေရးဟန္ကို " မန္းသံ အဴပည့္နဲ ့ အသုံးထူးအလကႆာေတၾ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ ့ဴဗန္းဴဗန္းကၾဲ ေရးေလ့ ရႀိတယ္" လို ့ မႀတ္ခဵက္ဴပႂ ေဖၞဴပခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊ ဟုတ္ပၝတယ္ ၊၊ အေမလူထုေဒၞအမာရဲ ့ေရးဟန္ဟာ မန္းသံ မန္းဟန္အဴပည့္နဲ ့တကယ့္ကို ထူးထူး ဴခားဴခား ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရႀိတဲ့ ေရးဟန္ပၝ ၊၊

မႎၨေလးဟာ ဗမာဘုရင္ေခတ္ရဲ ့ေနာက္ဆုံးနန္းစိုက္ခဲ့ရာ မင္းေနဴပည္ဴမိႂႛေတာ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ခဲ့ေလေတာ့၊ တခဵိႂ ့ကေတာ့ - "မန္းဟန္" "မန္းသံ" ဆိုတာ "နန္းဆန္"တာ - လို ့ပဲ ဴမင္ခဵင္ ဴမင္႒ကနိုင္ပၝတယ္၊၊ အေမလူထုေဒၞအမာရဲ ့ မန္းသံ မန္းဟန္ကေတာ့၊ ကဵေနာ့္အဴမင္မႀာ အင္မတန္ကို "လူထုဆန္" ပၝတယ္၊၊

လူထု႒ကားမႀာ လူထုေတၾ ေန ့စဥ္သုံးစၾဲေဴပာဆိုေန႒ကတဲ့ လူထုသုံးစကားေတၾနဲ ့ပဲ ေ၀ေ၀ဆာဆာဴဖစ္ေအာင္ ေပၞေပၞလၾင္လၾင္ ဴဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖၞကဵႃးဴပေလ့ရႀိပၝတယ္၊၊ လူထု႒ကား ခိုင္းႎႀိႂင္းေဴပာဆိုသုံးစၾဲေန႒ကတဲ့ ေဴပာထုံးဆိုထုံးေလးေတၾ၊ စကားပုံေလးေတၾ၊ ဆိုရုိးစကားေလးေတၾ၊ ေဒသိယေလေလးေတၾ၊ လူထုအလကႆာေလးေတၾကေတာ့၊ သူ ့ေနရာနဲ ့သူ ၊ "ဂၾင္ ကို ကဵ" လို ့ေပၝ့ ၊၊

တမင္ဟန္လုပ္ဴပီး ေရးထားတာမဟုတ္ပဲ၊ ရင္ထဲကလာတဲ့အသံနဲ ့ေရးထားတဲ့ အေမရဲ ့လက္ရာေတၾဟာ၊ အေမ ၀မ္းစာဘယ္ေလာက္ရႀိတယ္ ဆိုတာ၊ ေ၀ၝဟာရေတၾ ဘယ္ေလာက္႒ကၾယ္တယ္ ဆိုတာ၊ အမဵိႂးသားယဥ္ေကဵးမႀႂအႎႀစ္သာရနဲ ့ဘယ္ေလာက္တသားတည္းဴဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာ လႀစ္ကနဲ လႀစ္ကနဲ ထင္ဟပ္ ဴပေနသလိုပၝပဲ၊၊

အေမလူထုေဒၞအမာဟာ စာေပနယ္မႀာ သူကိုယ္တိုင္ အင္မတန္အရိပ္အာ၀ၝသ႒ကီးတဲ့ စာေပပင္ရိပ္႒ကီး တပင္ ဴဖစ္ေနေပမယ့္၊ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ေသာ စာေပပင္ရိပ္ပဵိႂ ပင္ရိပ္ငယ္ေလးေတၾရဲ ့အဆက္မဴပတ္ ဖၾံႚ ဴဖိႂး႒ကီးထၾား တိုးတက္လာေရးကိုလဲ ဂရုတစိုက္ အေရးတယူ ေဖးကူ လမ္းဴပ သၾန္သင္တတ္ေလ့ရႀိတာ သတိထားမိပၝတယ္၊၊

သူႚေဴမးအရၾယ္ေလာက္ပဲ ရႀိမယ့္၊ "ေခဵာအိမာန္"ဆိုတဲ့ မႎၨေလးသူ ကေလာင္ရႀင္မေလးရဲႚ "ေကာင္းကင္အနမ္း" ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကေလးအတၾက္ အမႀာစကား ေရးသားခဵီးဴမႀင့္ေပးရာမႀာ၊ အေမလူထုေဒၞအမာက -

"အေမေလဵႀာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းကို ေခတ္လူငယ္တေယာက္အေနနဲႛ ေလဵႀာက္ေဖာ္ရတဲ့ အတၾက္ အေမ အရမ္း၀မ္းသာတယ္၊၊ စာက ေစတနာနဲ ့မဵားမဵားေရးေလ ေကာင္းေလေလပဲ၊ ဟန္လုပ္ဴပီးေရးရင္ မေကာင္းေတာ့ဘူး၊၊ အေမ မႀာခဵင္တာကေတာ့ … လူငယ္ေတၾ စာေတၾမဵားမဵားဖတ္ဴပီး၊ စာေတၾ မဵားမဵား ေရး႒ကပၝလို ့ - -" တဲ့၊၊

လူငယ္ေတၾ စာေတၾမဵားမဵားဖတ္ဴပီး စာေတၾမဵားမဵားေရး႒ကမႀာကို လိုလိုလားလား ရႀိလၾန္းလႀတဲ့ အေမလူထုေဒၞအမာဟာ ကိုယ္တိုင္လဲ စာေတၾ မဵားမဵား ဖတ္ဴပီး၊ မဵားမဵားေရးနိႂင္ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အေမေရးခဲ့တဲ့ စာေတၾ နည္း ေရာ့သလား၊၊

လူထုဂဵာနယ္ လူထုသတင္းစာ ပုံမႀန္ထုတ္ေ၀ေနတုန္းကတည္းက ညနက္သန္ေကာင္အထိ စာေတၾဖတ္၊ ပရုဖ္ ေတၾပၝ ဖတ္ရလၾန္းလို ့၊ အသက္(၃၉)ႎႀစ္ေလာက္ကတည္းက မဵက္မႀန္ စတပ္ခဲ့ရတဲ့အေမဟာ အို႒ကီးအိုမ အရၾယ္အထိလဲ စာေတၾဖတ္ စာေတၾေရးေနလိုက္တာ အားကဵစရာပၝပဲ၊၊

ကဵေနာ္တို ့က အေမလူထုေဒၞအမာကို သည့္ထက္သည္ အသက္ရာေကဵာ္ရႀည္ေစခဵင္ဴပီး၊ လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က အေမ့စာေတၾကို သည့္ထက္သည္ မဵားနိုင္သမဵႀ မဵားမဵား႒ကီး၊ မဵားေလ ေကာင္းေလ ဖတ္ခဵင္ေပမဲ့၊ မတရား အာဏာယူထားတဲ့၊ လူထုက လုံး၀မ႒ကည္ဴဖႃတဲ့ နအဖစစ္အစိုးရနဲ ့စစ္အစိုးရ ရဲ ့လက္ကိုင္ဒုတ္ေတၾ ၊ ကပ္ဖား ရပ္ဖား လူရမ္းကားေတၾကေတာ့ အေမ့ကို မလိုမုန္းထား ရန္ဴငိႂးထားရင္း၊ အေမ့စာေတၾအေပၞ မရႀႂစိမ့္နိုင္ရုံမက တတ္နိုင္ရင္ အေမ့ကို ဴမန္ဴမန္ေသေစခဵင္ေန႒ကတဲ့အထိေတာင္ အကုသိုလ္ပၾားေန႒ကတာကိုလဲ ႒ကားေန သိေနရပၝတယ္၊၊

လၾန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႎႀစ္ေလာက္ ၁၉၉၇ခုႎႀစ္ေလာက္တုန္းကလဲ၊ အသက္(ဂ၂)ႎႀစ္အရၾယ္မႀာ ရာသီဥတုက ပူေလာင္လၾန္းလို ့ ေမဴမိႂ ့တက္ေနရ ရႀာတဲ့ အေမ့ကို၊ နအဖဖက္က သူေတာင္းစားေတၾက "ေဒၞအမာ အိမ္မႀာ ရႀိသလား" လို ့သုံး႒ကိမ္ေလာက္ ဖုန္းဆက္ေမးရုံနဲ ့ေတာင္ အားမရလို ့ အိမ္အထိေတာင္ လာဴပီး၊ "ေဒၞအမာ ေသတယ္ ႒ကား လို ့-ဟုတ္သလား" လို ့ လာေမးခဲ့႒က ဆိုပဲ၊၊

အမရပူရ ေတာင္ေလးလုံးေကဵာင္းက ဆရာေတာ္ ဦးပညာ ဆီကိုလဲ "ေဒၞအမာ ေသတယ္ ႒ကားတယ္၊ ဟုတ္သလား ... "လိုႚ ေမးတဲ့သူက လာေမး႒ကေသးတယ္ ဆိုပဲ၊၊ အဲဒီတုန္းက အဴဖစ္အပဵက္ကိုေတာ့၊ အေမလူထုေဒၞအမာကိုယ္တိုင္ ပင္တိုင္ေရးေနတဲ့ "မိုး- ဂဵာနယ္" ကေန "တုံးေကဵာ္မ" ဆိုဴပီး ဴပန္ေရးဴပခဲ့ဖူးတာ ကဵေနာ္တို ့ဖတ္ရဖူးပၝတယ္၊၊

ဒၝေ႒ကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က အေမ့အသက္ ၉၀ ဴပည့္အဴဖစ္ ေတာင္သမန္အင္းေစာင္းက ကိုပညာရဲႚ ေတာင္ေလးလုံးေကဵာင္းမႀာ အခမ္းအနားပၾဲ လုပ္႒ကတဲ့အခၝ၊ အရင္က "လမင္းတရာ အဴငိမ့္" ကို ေခၝင္းေဆာင္ က ခဲ့တဲ့ မေဌးေဌးဴမင့္ (ပန္တဵာ ေဌးေဌးဴမင့္)က အေမ့ရဲ ့ေရႀ ့ေမႀာက္မႀာပဲ ပထမဆုံး ဂုဏ္ဴပႂအဖၾင့္အဴဖစ္ နာမည္ေကဵာ္ ေလဘာတီရဲႚ "တုံးေကဵာ္မ" သီခဵင္းကို သီဆိုဴပီး ဂၝရ၀ဴပႂ ဖၾင့္လႀစ္ေပးခဲ့တာကိုလဲ ဗၾီစီဒီအဴပားေပၞကေနတဆင့္ ကဵေနာ္တို ့မႀတ္မႀတ္ရရ ႒ကည့္လိုက္ရဖူးပၝတယ္၊၊

အေမက အတီးမပၝ အဆိုပိုင္ပိုင္နဲ ့သီဆိုဴပသၾားတဲ့ မေဌးေဌးဴမင့္ရဲ ့တုံးေကဵာ္မသီခဵင္းကို နားဆင္ရင္း လႀလႀပပ႒ကီး ဴပႂံး လို ့မဟုတ္လား၊၊ ေဟာ - မ႒ကာေသးခင္ တေလာေလာက္ကပဲ၊ မႎၨေလးမႀာ နအဖဖက္သားလူရမ္းကားႎၾယ္၀င္ မသမာအဖၾဲ ့၀င္တခဵိႂ ့က အေမလူထုေဒၞအမာကို ေအာက္လမ္းနည္းေတၾနဲႚ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို စကားတင္းဆိုလာ႒ကတဲ့အသံေတၾ တေကဵာ့ဴပန္ထၾက္ေပၞလာတာ ႒ကားလိုက္ရဴပန္ပၝတယ္၊၊

အေမ့ကေလာင္ကို ေရာင္ဴခည္မထၾက္နိုင္ေအာင္ အေမႀာင္ခဵ၊ ပိတ္႒က ပင္႒ကဦးမလားေတာင္ မသိပၝဘူး၊၊ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အေမကေတာ့ သတၨိရႀိရႀိ ႎႀလုံးေသၾးနဲ ့ တုံးေကဵာ္မ သီခဵင္းသံကို နားဆင္ရင္း လႀလႀပပ႒ကီး ဴပႂံးေနဦးမႀာပၝ ပဲ၊၊

(ဆက္လက္ေဖာ္ဴပပၝမည္ - မိုးမခ)

Comments