မိုးမခ - စာအုပ္ မိတ္ဆက္

Sample ImageSample Image
စာအုပ္ မိတ္ဆက္

မိုးမခ

ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

Sample Imageမူးေနတဲ့ ဳကယ္တံခၾန္ - ပိုင္စိုးေ၀

မႎၨေလးအေဴခစိုက္ Majestic Publishing က မႎၨေလးသား ကဗဵာေကဵာ္ ပိုင္စိုးေ၀ရဲ ့ ကဗဵာ ၄၂ပုဒ္ကို စုစည္းထုတ္ေ၀လိုက္ပၝတယ္။ သူ ့ကဗဵာေတၾထဲမႀာ ထင္ရႀားတဲ့ "ပၾင့္ထၾက္သၾားတဲ့ ၈၄ လမ္းမ" ကဗဵာရႀည္လည္း ပၝ၀င္သလို မဂၢဇင္းစာ မဵက္ႎႀာမဵားမႀာ မေဖၞဴပရေသးတဲ့ ကဗဵာအခိဵႂ ့လည္းပၝ၀င္ပၝတယ္။ စာမဵက္ႎႀာ ၈၉ မဵက္ႎႀာပၝ၀င္ဴပီး တန္ဖိုးကဵပ္၉၀၀နဲ ့ ေရာင္းတဲ့ ဒီစာအုပ္ကို ပန္းခဵီေ၀ခဵစ္ကို က မဵက္ႎႀာဖံုးေရးဆၾဲေပးပၝတယ္။

တစ္၀က္ေလာင္က႗မ္းဴပီး စီးကရက္တစ္လိပ္နဲ ့

လင္းႎို ့ေတၾရဲ ့ ဘာသာေဗဒ

ပင္လယ္-ကမ္းဴပင္ေအာက္က ေမ့ေဆးပုလင္း

မႀားယၾင္းေဖၞဴပခဲ့မႀႂ

လၾမ္းသူ ့ ပန္းေခၾ

မိတ္ေဆၾေတၾရဲ ့ ဖန္ခၾက္ထဲမႀာ

ငၝ့အတိတ္၊ ငၝ့ပစၤႂပၯန္၊ ငၝ့အနာဂတ္

တဖဵပ္ဖဵပ္တုန္ခၝေနေပၝ့။

("ပၾင့္ထၾက္သၾားတဲ့ ၈၄လမ္းမ" မႀ)


Sample Image၀တၨႂတိုမဵား ၁ - ရဲဘုန္းေခၝင္

၀တၨႂတိုမႀာ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရႀိလႀတဲ့ ဆရာ၀န္စာေရးဆရာ ရဲဘုန္းေခၝင္ရဲ ့ ၀တၨႂတို ၂၁ ပုဒ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၝက္တာေအးေကဵာ္လို ့ အမည္ရင္းရႀိတဲ့ ေကာ့ေသာင္း အေဴခစိုက္စာေရးဆရာ ရဲဘုန္းေခၝင္ က သူ ့မႀာ အေသအခဵာရႀိတဲ့ ပရိသတ္ "အနည္းငယ" အတၾက္ ရည္စူး ထုတ္ေ၀တယ္လိုႚ အမႀာစာမႀာ ဆိုပၝတယ္။ ရနံႚသစ္၊ ေပဖူးလၿာ၊ မေဟသီ၊ ဟန္သစ္၊ ရုပ္ရႀင္ေတးကဗဵာ၊ ရတီနဲႚ ပိေတာက္ပၾင့္သစ္တိုႚ မႀာ ေဖၞဴပခဲ့တဲ့ ယခု ၀တၨႂေတၾ အတၾက္ သရုပ္ေဖၞပံုမဵားကို ပန္းခဵီ ေမာင္ႎုိး က ေရးဆဲၾေပးဴပီး မဵက္ႎႀာဖံုးကေတာ့ ေမာင္ဒီရဲႚ လက္ရာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာ စိုင္း၀င္းဴမင့္ရဲႚ ေကဵာ္ေမၿးစာေပ ကထုတ္ေ၀ဴပီး ေရာင္းေစဵးက ၁၅၀၀ ကဵပ္ဴဖစ္ပၝ တယ္။


Comments