ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ - ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ
မိုးမခ (ရန္ကုန္)
ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
ရန္ကုန္ဴမိႂ ့မႀာ စားေသာက္ဆိုင္ ဖၾင့္ခၾင့္ကန္ ့သတ္သၾားမယ္
ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵားနဲ ့ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္
ရုိက္ကူးခၾင့္ ပိတ္ပင္ခံရဴခင္း မရႀိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဴဖႃ
ရန္ကုန္ဴမိႂႚထဲရႀိ အေမရိကန္ သံရုံးေရႀႚက အတားအဆီးမဵား ဴဖႂတ္သိမ္းဴပီ
ပိတ္ဆိုႚထားေသာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကို အထူးဴဖတ္ခၾင့္ရသူ ရႀိ
လာမည့္ စေနေနႚတၾင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဓမၳာရုံ တၾင္ တရားေဟာမည္


ရန္ကုန္ဴမိႂ ့မႀာ စားေသာက္ဆိုင္ ဖၾင့္ခၾင့္ကန္ ့သတ္သၾားမယ္

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဦးကစဴပီး ရန္ကုန္ဴမိႂ ့တၾင္းမႀာ စားေသာက္ဆိုင္ဖၾင့္ခၾင့္ကို ကန္ ့ သတ္ထိန္းခဵႂပ္သၾားေတာ့မယ္လို ့ ဴမိႂ ့ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက ဆိုပၝတယ္။

စားေသာက္ဆိုင္မဵားဟာ လူေတၾကို အခဵိန္ဴဖႂန္းတီးဖို ့ ဖၾင့္လႀစ္ထားတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ အခဵိန္ဴဖႂန္း ေငၾဴဖႂန္းရန္ ဖၾင့္လႀစ္တဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ မဵားကို ကန္ႚသတ္သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၈ ႎႀစ္ဦးက စဴပီး စားေသာက္ဆိုင္မဵားကို အရင္လို လၾယ္လၾယ္ကူကူ ခဵေပးေတာ့မႀာမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ ဴမိႂႚေတာ္စည္ပင္ရဲႚ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အေပၞ အခဵိႂႚကေတာ့ စည္ပင္ေတၾ စားေပၝက္ ထပ္တိုးဴပန္ဴပီလိုႚ မႀတ္ခဵက္ခဵဳကရင္း လိုင္စင္ေဳကး အဴပင္ ထပ္ေပးဳက ရေတာ့မယ့္ လာဘ္ေငၾ ပမာဏကို တၾက္ခဵက္ဳကည့္ေနဳကပၝတယ္။

အႎုပညာရႀင္တဦး အဆိုအရေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္မဵားတၾင္ လူအမဵားစုေ၀းဳကဴပီး၊ ဴဂိႂလ္တုက ထုတ္လၿင့္တဲ့ ဒီဗီဘီရဲႚ ရုပ္ဴမင္အစီအစဥ္ေတၾကို ၀ိုင္း၀န္းဳကည့္ရႁဳကတာကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾက ကန္ႚသတ္လိုတဲ့ သေဘာလိုႚ သိရပၝတယ္။

ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵားနဲ ့ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း အဴပီးမႀာ "မဇၤဵိမအလင္း" ဆိုတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ မႀတ္တမ္းတင္ ဇာတ္ကားတစ္ကားကို စစ္အစိုးရ အကူအညီနဲႚ ရိုက္ကူးေနတဲ့ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္က ဴပည္ပမီဒီယာအခဵိႂ ့ရဲႚ ထုတ္လၿင့္မႀႂအေပၞ တုန္ႚဴပန္ ေဴဖ ရႀင္းလိုက္ပၝတယ္။

ယခုအပတ္ Flower News မႀာပၝတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ အတၾင္းမႀာ သူက ယခု ဇာတ္ကားကို မႎၨေလးမႀာ ရုိက္ကူးစဥ္ မဟာဂႎၭာရုံေကဵာင္းတိုက္နဲႚ အဴခား ေကဵာင္းတိုက္မဵားမႀ သံဃာေတာ္မဵားက ပူးေပၝင္း ကူညီမႀႂ မရႀိဘဲ မလိုလားဟန္ ဴပခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဴငင္းဆို လိုက္ပၝတယ္။ "ဴပည္ပမီဒီယာေတၾ ထုတ္ဴပန္သလို က႗န္ေတာ့္မႀာ ရိုက္ခၾင့္မရလိုႚ ေစာင့္ေနရတာတိုႚ၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း၀င္း အတၾင္းကေန ေမာင္းထုတ္ခံရတာတုိ ့ ဆိုတာ လံုး၀ မဴဖစ္ခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝေတၾက က႗န္ေတာ့္ ကုိ သက္သက္ ေစာ္ကား ေဴပာဆုိဳကတာပၝ …" လို ့ သူကဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီဇာတ္္ကားဟာ သူႚရဲ ့ အ႒ကီးအကဵယ္ဆံုး အႎုပညာအလႀႃဴဖစ္ဴပီး ဴပည္ပမီဒီယာေတၾ ေဴပာသလို အဴခားရည္ရၾယ္ခဵက္ မရႀိပၝေဳကာင္း၊ ရုပ္ရႀင္နယ္မႀာ ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေရး ဇာတ္ကားမဵား ရိုက္ကူးရင္း မင္းသမီးငယ္မဵားနဲႚ ရႁပ္ေပၾတဲ့့ ဇာတ္လမ္းမဵား မဳကာခဏ ထၾက္ေလ့ရႀိသူ ဒၝရိုက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ က ထပ္ေလာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ရုိက္ကူးခၾင့္ ပိတ္ပင္ခံရဴခင္း မရႀိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဴဖႃ

စက္တင္ဘာလ အေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ထင္ရႀားတဲ့ လူရၿင္ေတာ္ဇာဂနာနဲ ့ အတူ သံဃာေတာ္မဵားကို ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ လူရၿင္ေတာ္ ဖိုးဴဖႃက သူ ့ကို ဇာတ္ကား ရိုက္ကူးခၾင့္ ပိတ္ပင္ထားဴခင္း မရႀိေဳကာင္းနဲ ့ ဇာတ္ကားမဵား လက္ခံရုိက္ ကူးမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ၃၅ လမ္း ထဲက ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး အခဵိႂ ့ကို ေဴပာဆိုသၾားခဲ့ ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ အေရးအခင္းအဴပီး စစ္အစိုးရက စာေပနဲႚ အႎုပညာရႀင္ အခိဵႂႚအေပၞ အေရးယူပိတ္ပင္မႀႂမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဴပည္ပ မီဒီယာမဵား နဲ ့ ႎိုင္ငံတကာရဲ ့ ဖိအားမဵားေဳကာင့္ အခဵိႂႚ့ ပိတ္ပင္မႀႂမဵားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပၝတယ္။ ကန္ေတာ္႒ကီး၊ ေမ႖ာ္စင္က႗န္းအတၾင္းမႀာ ေဴပာင္ေဴမာက္တဲ့ ဴပက္လံုးမဵားနဲႚ ဴပည္သူႚဆႎၬမဵားကို ေဖၞထုတ္ဖၾင့္ခဵသၾားဳကတဲ့ သီးေလးသီးနဲႚ ေဂၞဇီလာတိုႚလည္း ၀န္ခံလက္မႀတ္ ေရးထုိးရဴခင္း ကလၾဲဴပီး အေရးယူခံရဴခင္း မရႀိပၝလို ့ သိရပၝတယ္။

ယဥ္ေကဵးမႀႂ၀န္႒ကီးဌာန ၀န္ထမ္းမဵားဴဖစ္ဳကတဲ့ သီးေလးသီးကို ရာထူးမႀ ဖယ္ရႀားဖို ့ အမိန္ ့ထၾက္ဴပီးမႀ မီဒီယာမဵားရဲ ့ သတင္းလၿင့္ထုတ္မႀႂမဵား အဴပီးမႀာ ဴပန္လည္ခန္ ့အပ္ခဲ့တာလို ့ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္ဴမိႂႚထဲရႀိ အေမရိကန္ သံရုံးေရႀႚက အတားအဆီးမဵား ဴဖႂတ္သိမ္းဴပီ

၂၀၀၇ အေရးအခင္းကာလမဵား အစဴပႂကတည္းက အေမရိကန္သံရုံးရဲႚ ေတာင္းဆိုခဵက္အရ လုံဴခႂံေရးအတၾက္ သံရုံးေရႀႚ လမ္းမေပၞမႀာ အတားအဆီး အကာအကၾယ္မဵား ထားရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ယခု သီတင္းပတ္မႀာေတာ့ ထို အကာအရံမဵားကို ဴဖႂတ္သိမ္းလိုက္ပၝဴပီ။

အတည္မဴပႂႎိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမဵား အဆိုအရ ဴပည္သူပိုင္လမ္းကို အတားအဆီးဴပႂရန္ အေမရိကန္သံရုံးက ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့အတၾက္၊ လမ္းပိတ္ဆိုႚထားေပးရသည့္ နစ္နာေဳကး တလလ႖င္ ေဒၞလာ ၁ သိန္း စစ္အစိုးရထံကို ေပးေဆာင္ေနရတယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။ ယခုလို လမ္းဖၾင့္ဴပီးတဲ့ေနာက္ ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မဵား အဖိုႚ ေဒၞလာ စားေပၝက္ ပိတ္သၾားရဴပီလိုႚ အဆိုပၝ သတင္းက ဆိုပၝတယ္။

ပိတ္ဆိုႚထားေသာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကို အထူးဴဖတ္ခၾင့္ရသူ ရႀိ

ကုကၠႂိင္းလမ္းဆုံဖက္ အဴခမ္းတၾင္ အရက္ေရာင္းခဵသူ အမဵႂိးသမီးမႀာ လႀည္းတန္းေစဵးသၾားရာတၾင္ ပိတ္ဆိုႚထားေသာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အပိုင္းကို အတားအဆီးမရႀိ ေကဵာ္ဴဖတ္ဴပီး သၾားႎိုင္ေဳကာင္း အတည္မဴပႂႎိုင္ေသာ သတင္းမဵားက ဆိုပၝသည္။ အေစာင့္ခဵထားေသာ စစ္သားႎႀင့္ အရာရႀိမဵားမႀာ သူမ ေပးကမ္းထားသည့္ အရက္ပုလင္းမဵား မဵက္ႎႀာေဳကာင့္ ယခုလို အထူးအခၾင့္အေရး ရေနပုံ ရႀိသည္ဟု အဆိုပၝ သတင္းက ဆိုသည္။

လာမည့္ စေနေနႚတၾင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဓမၳာရုံ တၾင္ တရားေဟာမည္

ဴမန္မာဴပည္သူအမဵား၏ စိတ္၀င္တစား အားေပးဴခင္းကို ခံရေသာ တရားပၾဲမဵားအနက္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ၏ တရားပၾဲမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး အပိတ္ခံရဴခင္း ေကာလဟာလမဵား ထၾက္ေပၞေနခဵိန္တၾင္ ဂဵာနယ္မဵားကလည္း ဆရာေတာ္ဳကီး၏ တရားပၾဲမဵားမႀာ ပုံမႀန္အတိုင္း ကဵင္းပလ႖က္ရႀိေဳကာင္း သတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္လ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ယခု လာမည္ စေနေနႚ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဓမၳာရုံ တၾင္လည္း တရားပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ေဳကဴငာထားသည့္အတၾက္ တရားသၾားနာမည့္ လူအမဵားဴဖင့္ စည္ကားမည္ဟု သိရသည္။ စစ္အစိုးရ ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵားကမူ ဆရာေတာ္ဳကီးကို မဖမ္းခဵင္လိုႚ ဳကည့္ေနတာဟု မႀတ္ခဵက္ေပးသည္ဟု သတင္းလည္း ထၾက္ေနသည္။

Comments