မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ


ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ
မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း

ဒီႆဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္ကုိ ေဘးကေန ထုိင္ဳကည့္ရင္ အခုလုိေတၾႛရပၝမယ္- အဂႆလိပ္၊ ဂဵပန္တုိႛ ကဵႃးေကဵာ္၊ က႗န္ဴပႂ၊ အႎုိင္ကဵင့္တာကုိ ခံခ့ဲရတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားက ႎႀစ္ေပၝင္း အေတာ္ဳကာ ေတာ္လႀန္႓ပီးမႀ က႗န္ဘ၀ကေန လၾတ္ခ့ဲတယ္။ လၾတ္လပ္တ့ဲ ႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္တ့ဲဴပည္သူေတၾ ဴဖစ္ခ့ဲတယ္။

သုိႛေပမယ့္လည္း ခုေတာ့ မလၾတ္လပ္ေတာ့ပၝဘူး။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ကုိယ့္အခဵင္းခဵင္း က႗န္ဴပႂေနပၝ႓ပီ။ သခင္ေပၝက္စေတၾကုိ ေထာင္ ေဴခာက္ လ မက၊ ေဴခာက္ ႎႀစ္ မက ခဵေနပၝ႓ပီ။ အလၾန္အက႗ံ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ေအာက္ကေန ရုန္းထၾက္ဳကတ့ဲသူမဵားလည္း ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။

ဥပမာ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတၾကုိ တရားစဲၾခ့ဲဳကတ့ဲ ေကာ့မႁး႓မိႂႛနယ္၊ ပိႎဲၮကုန္းေကဵးရၾာက လယ္သူမ႒ကီး ေဒၞခင္၀င္း၊ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႛနယ္ကပဲ မစုစုေႎၾးတုိႛပၝပဲ။ သူတုိႛရဲႛ အံတုမႁေတၾဟာ မဳကာခင္က ေပၞေပၝက္ခ့ဲတ့ဲ ရဟန္းေတာ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ၊ ဴပည္သူေတၾပၝ၀င္တ့ဲ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးရဲႛ ေရႀႛေဴပးလႁပ္ရႀားမႁေတၾလုိႛ ေဴပာလုိႛရမယ္ ထင္ပၝတယ္။

ေရၿ၀ၝေရာင္လႁပ္ရႀားမႁကလည္း ႎုိင္ငံအတၾက္ လူထုအတၾက္ အနစ္နာခံတ့ဲသူေတၾ၊ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အမဵားအဴပား ေမၾးထုတ္ေပးခ့ဲပၝတယ္။ သူတုိႛထဲက ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တ့ဲ အရႀင္ဂမၲီရ အထိန္းသိမ္းခံရတ့ဲအခၝ သူႛရဲႛ မယ္ေတာ္ဴဖစ္သူ ေဒၞေရးက ကဗဵာတစ္ပုဒ္ေရး႓ပီး စာနယ္ဇင္းဌာနေတၾကုိ ရၾတ္ဆုိဖတ္ဴပခ့ဲပၝတယ္။ ကဗဵာထဲမႀာ

" ငၝ့မႀာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အမဵား႒ကီးရိႀတယ္၊
ငၝအားမငယ္ေတာ့ဘူး၊
ဂုဏ္ေတာင္ ယူရဦးမႀာ။
ငၝ မဵက္ရည္ကဵတာေတာင္ ရႀက္မိပၝရဲႛ …"

လုိႛ ေရးဖဲၾႛထားပၝတယ္။

ဟုတ္ပၝတယ္။ အေမေဒၞေရးမႀာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အမဵား႒ကီး ရိႀပၝတယ္။ ဘ၀တူေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾ၊ ၀ုိင္း၀န္းအားေပးသူေတၾ၊ ေတာ္လႀန္အံတုေနသူေတၾ အမဵား႒ကီးပၝ။ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဖိႎႀိပ္သူကလည္း အဆက္မဴပတ္ ဖိႎႀိပ္၊ အႎုိင္ကဵင့္၊ က႗န္ဴပႂေနတုန္းပၝ။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ဳကာသပေတး ညဘက္မႀာ ဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနက စိတ္၀င္စားစရာ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္းတစ္ခု ထုတ္လၿင့္သၾားပၝတယ္။ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းသူက ဦးမင္းထက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေဳကာင္းအရာကေတာ့ ထင္ရာစုိင္းေနတ့ဲ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ လယ္သမားတခဵႂိႛ ထိပ္တုိက္ေတၾႛမႁတစ္ခုပၝ။

အဲဒီ လယ္သမားေတၾရဲႛ မဟုတ္မခံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေလးဴပႂတ့ဲအေနနဲႛ၊ ဂုဏ္ယူတ့ဲအေနနဲႛ ဘီဘီစီထုတ္လၿင့္ခဵက္ကုိ ဴပန္နားေထာင္႓ပီး စာစီေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဖတ္ဳကည့္ဳကပၝဦး။

ေထာင္ခဵရင္လည္း ခဵပၝေစ၊ ရိႀသမ႖ပုိက္ဆံကုန္လည္း ကုန္ပၝေစ ဆုိ႓ပီး တရားရုံးတက္ ရင္ဆုိင္ဳကပုံ ေပၞပၝတယ္။ မတရားမႁေတၾကုိ တႎုိင္ငံလုံးသိေအာင္ ဖၾင့္ခဵဖုိႛ အသံလၿင့္ဌာနေတၾကုိ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ ဆက္သၾယ္ေဴပာဳကားလုိက္ပၝ႓ပီ။

ဘီဘီစီထုတ္လၿင့္ခဵက္

ပဲခူးတုိင္း ဒုိက္ဦး႓မိႂႛနယ္၊ ဘိုးနီေကဵးရၾာက ေတာင္သူေတၾကုိ ႓မိႂႛနယ္ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္က ဧက တုိးစုိက္ရမယ္လုိႛ ဆုိ႓ပီး ကုန္းေဴမေတၾကုိ ခုတ္ထၾင္ရႀင္းလင္း လုပ္ခုိင္းခ့ဲပၝတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ ရန္ကုန္-မႎၨေလး အေ၀းေဴပး မဟာဗဵႃဟာလမ္းမ႒ကီးနဲႛလည္း ကပ္ေနတ့ဲ ေနရာပၝ။

ဒီႎႀစ္မႀာေတာ့ စုိက္ပဵႂိးထားတ့ဲ သီးႎႀံေတၾ အရိႀန္ရေနတုန္းမႀာပဲ အဲဒီေဴမကၾက္ေတၾကုိ အလုိရိႀတ့ဲကုမၳဏီတစ္ခုက တရားစဲၾလုိႛ လယ္သမားေတၾထဲက သုံးဦး တရားရင္ဆုိင္ေနရပၝတယ္။ အေဴခအေန အကဵႂိးအေဳကာင္းေတၾကုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္တရားစဲၾခံေနရသူ လယ္သူမ႒ကီးတစ္ဦးရဲႛဇနီး ၀မ္းဆဲၾဆရာမ ေဒၞတင္တင္မာက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

"ဒီေဴမေတၾကုိ အတင္းအဓမၳလာခုိင္းတုန္းကလည္း သူတိုႛကပဲ လာခုိင္းတာပၝ။ မဴဖစ္မေန လုပ္ရမယ္၊ စည္းေ၀းပဲၾေတၾ လုပ္႓ပီးေတာ့၊ တစ္႒ကိမ္တည္းေတာင္ မဟုတ္ပၝဘူးရႀင့္၊ ဒီ ႓မိႂႛနယ္အဖဲၾႛအစည္းေပၝင္းစုံ ကဵမတုိႛ ဒီေဴမ႒ကီးေတၾကုိ မဴဖစ္မေန လုပ္ရမယ္။ အရင္ဆုံး ကဵမတုိႛ တင္ေလ႖ာက္လုိက္တ့ဲအတၾက္ ခင္ဗဵားတုိႛ တင္ေလ႖ာက္ထားတ့ဲ ေလ႖ာက္လၿာေတၾက ကဵ႓ပီ၊ မလုပ္လုိႛရိႀရင္ ခင္ဗဵားတုိႛ အေရးယူခံရမယ္၊ အတင္းအဓမၳ ခုိင္းတယ္ရႀင့္။ ကဵမေယာက္ဵားကလည္း ဒီေဴမကုိ အုိစာမင္းစာေလး ရေအာင္ ဆုိ႓ပီး ေတာ႒ကီးမဵက္မည္းကုိ ခုတ္ထၾင္ရႀင္းလင္းဴပီးေတာ့ အပင္ပမ္းအဆင္းရဲခံစၾာနဲႛ အလုပ္လုပ္ခ့ဲရပၝတယ္။

ကဵမတုိႛက ဒီေဴမေတၾမႀာ မုိးစပၝး ဒီလုိစုိက္တာ မေအာင္ဴမင္ဘူးဆုိတာ သိပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေရႀႛေရးကုိ တၾက္႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ရႀည္ပင္စုိက္လုိႛရရင္ေတာ့ တုိႛ အုိစာမင္းစာရမယ္ ဆုိ႓ပီး ဒီေဴမေတၾကုိ လုပ္ဳကတာပၝ။

ဒီႎႀစ္မုိးတၾင္း ၂၀၀၇လည္းကဵေရာ ဒီေဴမကုိ ေတာင္ယာမုိးစပၝးေရာ၊ ဆူးထုိးစပၝးမႀ ကဵမတုိႛ ဘမဲစပၝး ရႀာ၀ယ္ေပးဴပီး စုိက္ခုိင္းတာပဲ ကဵမေယာက္ကဵားကုိ။ ဳကက္ဆူပင္ေတၾလည္း စုိက္ခုိင္းပၝတယ္။

မႎႀစ္က ၂၀၀၆ကတည္းက ကဵမတုိႛက ေရာ္ဘာပင္ေတၾကုိ ပဵႂိးေထာင္ထားဴပီးေတာ့ ဒီႎႀစ္မႀာ ဒၝေတၾ စုိက္ဴပီးခဵိန္ကဵကာမႀ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ငၝးလပုိင္း ကုန္ခၝနီးကဵကာမႀ ဴမတ္မင္းကုမၳဏီက ဘၾားခနဲ ေပၞလာဴပီးေတာ့ ဒီေဴမေတၾဟာ သူတုိႛေဴမ၊ သူတုိႛကုိ တုိင္းမႀႃးက ခဵေပးထားတာ၊ ခင္ဗဵားတုိႛ ေနာက္ဆုတ္ပၝ ဆုိဴပီးေတာ့ ကဵမတုိႛကုိ အတင္းအဓမၳ တားတယ္။ ေနာက္ ႓မိႂႛနယ္အဖၾႛဲအစည္း မယက ဥကၠဌတုိႛ အတၾင္းေရးမႀႃးတုိႛကလည္း ေခၞဴပီးေတာ့ ခင္ဗဵားတုိႛ ဖယ္ေပးမလား မဖယ္ေပးဘူးလား၊ မဖယ္ေပးရင္ ခင္ဗဵားတုိႛကုိ အဴပစ္ေပးမယ္၊ အေရးယူမယ္၊ တရားစဲၾမယ္ ဆုိဴပီး ကဵမတုိႛကုိ ကဵမတုိႛကုိ ဖယ္ခုိင္းပၝတယ္။

ကဵမတုိႛကလည္း ဒီေဴမကုိ စုိက္ဴပီးပဵႂိးဴပီးခဵိန္မႀ ဆုိေတာ့ ဖယ္ေပးဖုိႛဆုိတာ ဘယ္လုိမႀ ရင္မဆုိင္ရဲပၝဘူး၊ ကဵမတုိႛအတၾက္ ကုန္ကဵစရိတ္ေတၾကလည္း သိန္း ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ေတာ့ကုန္ေနပၝဴပီ၊ ရိႀတာေတၾလည္း ကုန္ေနပၝဴပီ။

သူတုိႛက ေလဵာ္ေဳကးေပးမယ္လုိႛေရာ မကမ္းလႀမ္းဘူးလား။

ေလဵာ္ေဳကးကဵေတာ့လည္း ကဵမတစ္ေယာက္တည္းတင္ သိန္း ၃၀ ေလာက္ကုန္တာေတာင္မႀ ေတာင္သူသုံးဦးကုိ ၁၅ သိန္း ေလာက္နဲႛ ေရႀႛေနက ညိႀတာပၝ။ ဒၝေတာင္မႀပဲ ဴမတ္မင္းကုမၳဏီက ဒၝရုိက္တာ မညႀိပၝဘူး၊ အဲဒီလူက ေဒၞ႒ကိႂင္႒ကိႂင္ရဲႛ တူ လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ ႓မိႂႛနယ္အဖၾႛဲအစည္းေပၝင္းစုံကလည္း သူတိုႛကုိယ္တုိင္ လာခဵေပးတာေတာင္မႀပဲ တရားရုံးမႀာ သက္ေသထၾက္ေတာ့ လာမခဵပၝဘူး တ့ဲ၊ စည္းေ၀းပဲၾလည္း မလုပ္ပၝဘူး တ့ဲ။ ကဵမတုိႛအေနနဲႛ တရၾာလုံးလည္း သက္ေသရိႀတယ္၊ ဧည့္မႀတ္တမ္းမႀာလည္း သက္ေသရိႀပၝတယ္။

သူတုိႛကတ့ဲ အထက္က လူ႒ကီးေတၾရဲႛ ဖိအားကုိ မလၾန္ဆန္ႎုိင္လုိႛ ကဵမတုိႛကုိ ဒီလုိလုပ္ေနရတာပၝ တ့ဲ၊ ခင္ဗဵားတုိႛ တ့ဲ အုတ္နံရံကို ေခၝင္းနဲႛမေဆာင့္ပၝနဲႛ တ့ဲ၊ ေနာက္ဆုတ္ေပးလုိက္ပၝ တ့ဲ။

အဲဒၝကုိ ဘယ္သူက ေဴပာတာလဲခင္ဗဵ။

အဲဒၝ ႓မိႂႛနယ္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအးေငၾေရာ၊ ႓မိႂႛနယ္အဖၾႛဲအစည္း အကုန္လုံးက ေဴပာတာပၝ။ တရားသူ႒ကီးကလည္း အကုန္လုံး ေဴပာပၝတယ္။ သူတုိႛက တ့ဲ ေတာင္သူေတၾ မႀန္ မႀန္း သိပၝတယ္ တ့ဲ။ တုိင္းမႀႃးရဲႛအမိန္ႛေဳကာင့္ မလၾန္ဆန္ႎုိင္လုိႛ ဒီလုိမဵႂိး လုပ္ရတာပၝ တ့ဲ၊ ကဵမတုိႛကုိ ေထာင္ခဵမယ္ တ့ဲ၊ ဒီေနႛ ၂၀ ရက္ေနႛမႀာ အ႓ပီး ေထာင္ခဵရမယ္လုိႛ ကဵမတုိႛကုိ ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ကဵမတုိႛ ရုန္းရုန္း ရုန္းရုန္းနဲႛ ေဴပးလာရပၝတယ္။

ဆရာမတုိႛကုိ ေဴမခဵေပးတုန္းကေရာ အဲဒီမႀာ ကုမၳဏီပုိင္တယ္တုိႛ ဘာတုိႛ မရိႀခ့ဲဘူးလားခင္ဗဵ။

မရိႀပၝဘူးရႀင့္၊ ရိႀရင္ ကဵမတုိႛကလည္း မလုပ္ပၝဘူး၊ ဘာသတင္းမႀ မဳကားခ့ဲပၝဘူး။

ကုမၳဏီကေရာ ဒီေဴမကၾက္ကုိ သူတုိႛ ေတာ္ေတာ္ေလး လုိခဵင္ေနတာလဲခင္ဗဵ။

ဒီေဴမကၾက္ဟာဆုိရင္ ရန္ကုန္-မႎၨေလး အေ၀းေဴပးလမ္းမ စီမံကိန္းလမ္းမ႒ကီးနဲႛဆုိ ေဘးခဵင္းကပ္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ သူတုိႛက အကၾက္ေကာင္းတယ္ဆုိဴပီး ယူခဵင္တာလုိႛ ထင္တယ္။ ကဵမတုိႛကေတာ့ အဲသေလာက္အထိ မေတၾးမိပၝဘူး၊ ကဵမတုိႛက အုိစာမင္းစာအတၾက္ပဲ လုိခဵင္တာပၝ။

တရားစဲၾဆုိခံေနရတ့ဲ ေဒၞတင္တင္မာ ေဴပာခ့ဲတာပၝ။

ဒီလယ္သမားေတၾရဲႛအမႀႂကုိ လုိက္ပၝေဆာင္ရၾက္ေပးေနတ့ဲ ေရႀႛေန ဦးစန္းေမာင္ကလည္း အမႁစဲၾဆုိခဵက္က သဘာ၀မကဵဘူး လုိႛ အခုလို ဆုိလာပၝတယ္။

ကုမၳဏီက သူက ဒီလုိ၊ လယ္သမားေတၾဆီမႀာ ရိႀတယ္ဆုိတာ သူသိတယ္။ သိေပမယ့္ သူတုိႛက ဗဟုိ ေဴမလၾတ္ ေဴမရုိင္း ခဵပဲၾေတၾကုိ သူက ေလ႖ာက္တယ္။ ေလ႖ာက္တ့ဲအခၝကဵေတာ့ တုိင္းေဴမစာရင္းတုိႛဘာတုိႛက ခုနတုန္းက လယ္သမားေတၾကုိ အသိမေပးဘဲနဲႛ ဒီလယ္ ကင္းလၾတ္တယ္ဆုိဴပီး တင္လုိက္တယ္၊ တင္တ့ဲအခၝကဵေတာ့ ကဵလာတ့ဲအခၝကဵေတာ့ ကုမၳဏီက ဆီးဴပီးေတာ့၊ ဒီမႀာက လယ္သမားေတၾကုိ လုပ္ေနဳကဴပီ။ လုပ္တ့ဲအခၝကဵေတာ့ ႎႁတ္နဲႛ ဖယ္ခုိင္းတယ္။ ဖယ္ခုိင္းလုိႛ မရဘူး။

လယ္သမားေတၾက သူတုိႛလုပ္ေနတာ ဘယ္ဖယ္ေပးႎုိင္မလဲ ဴပႍနာက။ အဲဒၝနဲႛ တရားစဲၾဳကတယ္။ တကယ့္တကယ္ စဲၾမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တရားမေဳကာင္း စဲၾရမႀာေပၝ့၊ ရာဇ၀တ္ေဳကာင္း ဆုိတာ သူမဵားလုပ္ေနတ့ဲေဴမကုိ အတင္း၀င္ဴပီးလုမႀကုိး။ အခုက လယ္သမားေတၾက လက္ရိႀပဲ။ အဲဒၝကုိ သူတုိႛ တရားစဲၾတာ။

လယ္သမား စုစုေပၝင္း ဘယ္ႎႀစ္ေယာက္ပၝလဲခင္ဗဵ။

အားလုံး ၁၃ ေယာက္မႀာ တရားစဲၾတာ စုစုေပၝင္း ၃ ေယာက္ပဲ စဲၾထားတယ္။

ဘာဴဖစ္လုိႛ အဲသလုိ သူတုိႛက ၃ေယာက္ကုိ ခဲၾဴပီးစဲၾတာလဲဗဵ။

သူတုိႛက leading figureေတၾေပၝ့၊ အေရး႒ကီးတ့ဲပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ ဒီေကာင္ေတၾက ေခၝင္းမာတယ္ ဆုိဴပီးေတာ့။ သူက ဒၝ ထိပ္ပုိင္းကုိ ႓ဖိႂမယ္ေပၝ့၊ ႓ဖိႂ႓ပီး ေထာင္ကဵသၾားရင္ သူတုိႛ ဒီေဴမ႒ကီးကုိ သိမ္းမယ္ အလၾယ္တကူ။ ကဵေနာ္တုိႛကုိ အေရးယူမယ္ ဘာညာဆုိေတာ့၊ ကဵေနာ္တုိႛက ခရုိင္ကုိ တက္လာဴပီး၊ ရုံးေဴပာင္းဖုိႛ၊ ေလ႖ာက္ဖုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ လုပ္ဴပီးဴပီ။ လာမယ့္ မန္းေဒးဆုိ ကဵေနာ္တိုႛ တင္ရုံပဲ ရိႀေတာ့တယ္။

Comments