ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ


ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ
ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
ဒီေနရာကေန နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။

Comments