အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး

အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး
မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘူးလိုႚ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္မႀာပဲဲ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ထုတ္ ေဳကးမံု သတင္းစာက သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရႀင္ ဥာဏိႍရရဲႚ တရားပၾဲ သတင္းတပုဒ္ကို ေဖၞဴပ ေပးလိုက္ပၝတယ္။

လာမယ့္ ဇန္န၀ၝရီလ ၂ ရက္ေနႚ မႎၨေလးတိုင္း၊ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းဴမိႂႚ၊ ဴမိႂ ့နယ္အားကစားကၾင္းမႀာ ဆရာေတာ္ တရားမဵား ေဟာဳကားဖို ့ရႀိေဳကာင္း အစိုးရပိုင္ ေဳကးမံု သတင္းစာက ေဖၞဴပေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာေတာ့ တရားပၾဲမဵား ပိတ္ပင္ေဳကာင္း သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနဴပီး၊ အခဵိႂႚကေတာ့ တရားပၾဲမဵားကို ပိတ္ပင္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္းနဲႚ ေဒသခံ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္မဵားကိုသာ စစ္အစိုးရက တရားပၾဲမဵား ဴငိစၾန္းမႀႂရႀိရင္ အေရးယူခံရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ တစ္ဘက္လႀည့္နဲႚ ဖိအားေပး ဴခိမ္းေဴခာက္ တားဴမစ္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ထက္မဵက္တဲ့ တရားမဵားနဲႚ ေ၀ဖန္ ေဟာဳကားေလ့ရႀိတဲ့ ဴဖႃးဆရာေတာ္ အပၝအ၀င္ အခဵိႂႚ ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားကို ဖိတ္ဳကားမႀႂ မဴပႂဖိုႚ ေဒသခံမဵားကို ဖိအားေပးထားတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းမဵားလည္း ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။

ယခင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကာလမဵား နဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ နယ္လႀည့္ ခရီးစဥ္မဵားမႀာ စစ္တပ္က နယ္ခံမဵားနဲႚ ဴပည္သူလူထုကို ဴခိမ္းေဴခာက္ ဖိအားေပးဴပီး လူမစုႎိုင္ေအာင္ ဴပႂလုပ္ဳကသလိုမဵႂိးနဲႚ အားစမ္းေလ့ရႀိဴပီး၊ ဴပီးမႀ ကာယကံရႀင္မဵားကို သီးဴခား ဖယ္ထုတ္ဴပီး ဖမ္းဆီး ႎႀိမ္ႎႀင္းေလ့ရႀိတဲ့ အစဥ္အလာမဵားကို သတ္ရစရာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ဧရာ၀တီတိုင္းက သံဃာေတာ္တပၝးက ဆိုလိုက္ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးအခင္းမႀာလည္း ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းအခဵႂိႚကို တမင္သက္သက္ ခၾဲထုတ္ဴပီး ဴဖိႂခၾဲ ဖဵက္ဆီးဴပလိုက္တဲ့အတၾက္၊ အဴခား ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားက ေကဵာင္းထိ္ုင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားနဲႚ လက္ေအာက္က စာသင္သား သံဃာမဵားကို အင္အားမစုမိေအာင္ ေသၾးခၾဲပစ္ႎိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓက ကလည္း ထင္ရႀားပၝတယ္လိုႚ ဆက္လက္ သုံးသပ္ဴပသၾားပၝတယ္။

မိုးမခက ေဖၞဴပေပးခဲ့တဲ့ ယုဇန ဥယဵာဥ္ဴမိႂႚေတာ္ ၅ လမ္း ထိပ္က တရားေခၾမဵားနဲ ့ သီးေလးသီး စီဒီေဳကာင့္ အဖမ္းခံရသူ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာဴပီလို ့ သိရပၝတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲကို ေငၾ ကဵပ္ ေလးသိန္း လာဘ္ေပး ခဲ့ရတယ္ လို ့ အိမ္နီးခဵင္းမဵားက ဆိုပၝတယ္။

Comments