အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း - သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား
သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္
အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း

ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

သတင္းသမားေတၾအတၾက္

ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား သတင္းသမားမဵားအတၾက္ဆုိ႓ပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ထၾက္ေန႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္။ စာအုပ္နာမည္က "သတင္းသမား အမႀားတစ္ေထာင္" မဟုတ္ပၝဘူး။ "သတင္းသမား သတိထားစရာ ဴမန္မာစာႎႀင့္ စကားသံမဵား" ပၝတ့ဲခင္ဗဵာ။

ကဲ … စာအုပ္ကုိ ဘယ္မႀာ ၀ယ္ရမလဲ။ စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းရဲႛ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမႀာေတာ့ … " … မႀာလုိႛရပၝတယ္။ maynyane@gmail.com ကုိ မႀာႎုိင္ပၝတယ္။ …" လုိႛ ေရးထားပၝတယ္။ ဟင့္အင္း၊ မေစာင့္ႎုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဖတ္ခဵင္လႀ႓ပီ ဆုိသူမဵား အေနနဲႛ "http://www.4shared.com/file/30390598/8d2364d9/CE_BM_Text_Final.html ဆုိတ့ဲ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာကုိ ေရာက္ေအာင္ သၾား႓ပီး ကုိယ့္ကၾန္ဴပႃတာထဲ ဆဲၾယူသိမ္းဆည္း၊ ဖတ္ရႀႂ ေလ့လာႎိုင္ပၝ႓ပီ။

စာအုပ္ရဲႛ အစမႀာ "စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းက ေရးသားဴပႂစုသည္။ စာေရးဆရာ ေမာင္သာမညက ကူညီ တည္းဴဖတ္သည္။" လုိႛ ေရးသားထားတာ ေတၾႛရမႀာပၝ။ စုစုေပၝင္း ၆၂ မဵက္ႎႀာရိႀပၝတယ္။ ဴမနမာသတင္း သမဂၢက ထုတ္ေ၀ပၝတယ္။

- ေ၀ၝဟာရအမႀား
- အသံထၾက္အမႀား
- စာလံုးေပၝင္းသတ္ပံုအမႀား
- သဒၬၝအမႀား

ဆုိ႓ပီး အခန္းခဲၾ ဴပႂစုထားပၝတယ္။

"ဘာသာစကားအားနည္းမႁေဳကာင့္ အရည္အေသၾးေလဵာ့ပၝးေနေသာ သတင္း အခဵက္အလက္မဵားကို မီဒီယာမဵားတၾင္ မေတၾႛခဵင္အဆံုး ေတၾႛေနရသည္။ မဳကားခဵင္အဆံုး ဳကားေနရသည္။" လုိႛ စာအုပ္အမႀာစာမႀာ ညည္းခဵင္းခဵ ထားပၝတယ္။

"သဒၬၝေရးထံုး ဴဖစ္ေစ၊ ေ၀ၝဟာရအသံုးအႎႁန္း ဴဖစ္ေစ၊ သတ္ပံုဴဖစ္ေစ၊ အသံထၾက္ဴဖစ္ေစ တစံုတခု မႀားယၾင္းခ႗တ္ေခဵာ္လ႖င္ သတင္းအခဵက္အလက္၏ အရည္အေသၾးမဵား ေလဵာ့ပၝးသၾားပၝသည္၊၊ သဒၬၝမႀားလ႖င္ တရားလိုက တရားခံဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ ေ၀ၝဟာရမႀားလ႖င္ မရည္ရၾယ္ဘဲ ဆဲသလို ဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ သတ္ပံုမႀားလ႖င္ အဓိပၯၝယ္တက္တက္စင္ လၾဲသၾားႎိုင္သည္၊၊ အသံထၾက္မႀားလ႖င္ ေလးနက္ေသာစကားသည္ ရယ္စရာ ဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ … … … ဤစာအုပ္သည္ သတင္းသမားတိုႛအတၾက္ ဴမန္မာစာ ဴမန္မာစကားကုိ တိတိကဵကဵ ေရးသားေဴပာဆိုႎိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည့္ စာအုပ္တအုပ္ ဴဖစ္ပၝသည္၊၊" လုိႛလည္း ဆုိထားပၝတယ္။

သတင္းသမားေတၾသာမက စာသမား၊ ေပသမား အေတာ္မဵားမဵား လည္း ေကဵာင္းစာေမးပဲၾေတၾမႀာ ဴမန္မာစာ အမႀတ္ ၄၀ ေကဵာ္နဲႛ ေအာင္ဴမင္ခ့ဲဳကသူေတၾ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီစာအုပ္ကုိ ၀ယ္ဳက၊ ကၾန္ဴပႃတာေဘးနား ခဵထားဳက၊ အင္တာနက္ကေန ဆဲၾယူဳက႓ပီး ကုိးကားဳကမယ္လုိႛ ယူဆပၝေဳကာင္း။

"အဲန္အယ္လ္ဒီ" ဆုိတ့ဲ အသုံးအႎႁန္းမဵႂိးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛေတာ့ ဒီစာအုပ္ထဲမႀာ မေတၾႛရပၝဘူး၊ စာအုပ္ကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္၊ တတိယအ႒ကိမ္ ဴပန္လည္ရုိက္ႎႀိပ္ဖုိႛ ဴဖည့္စၾက္ဴပႂစုတ့ဲအခၝ ဒီ "အဲန္အယ္လ္ဒီ" ကုိလည္း ထည့္သၾင္းစဥ္းစားမယ္လုိႛ ယူဆရပၝတယ္။

ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

မေမ႓ငိမ္းရဲႛ စာအုပ္ကုိ အင္တာနက္ကေန ဖတ္ရႀႂ႓ပီးသကာလ စိတ္ဓာတ္ကဵမိပၝတယ္၊ ငၝတုိႛေတၾ ဴမန္မာစာ၊ ဴမန္မာစကားကုိ တရုတ္စကား၊ ကုိရီးယားစကား၊ အဂႆလိပ္စကားတုိႛေလာက္ေတာင္ ဦးစားမေပးမိပၝလား လုိႛ ေတၾးမိပၝတယ္။ သုိႛေပေသာ္လည္း ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလထုတ္ ခဵယ္ရီမဂၢဇင္း၊ စာမဵက္ႎႀာ ၁၃၆ မႀာပၝတ့ဲ စာအုပ္ေဳကာ္ဴငာကုိ ေတၾႛလုိက္ရေတာ့ မႀားတတ္တာ ငၝတုိႛခဵည္းပဲမဟုတ္ဘူးေဟ့ ဆုိ႓ပီး စိတ္ဓာတ္ေတၾ ဴပန္လည္ တက္ဳကၾလာပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ထဲက ဆရာမဵားလည္း သဒၬၝအမႀားနဲႛ ပၝကလား။

စာအုပ္နာမည္က "ရုပ္တုမႀ ေဴပာေသာ ဴမန္မာ့သမုိင္း၀င္ပုဂၢိႂလ္ထူးမဵား" တ့ဲ။ စာအုပ္ေခၝင္းစဥ္က သဒၬၝမႀားေန (ဂရာမာမႀားေန) တာေဳကာင့္ စာအုပ္ထဲကအခဵက္အလက္ေတၾကေရာ မႀန္ပၝ့မလားလုိႛ ေစာဒကတက္မိရင္ အမႀားဴမင္ အဲ အဆုိးဴမင္၀ၝဒီ ဴဖစ္သၾားမယ္ ထင္ပၝတယ္။ သဒၬၝေရးထံုး မႀားယၾင္းခ႗တ္ေခဵာ္မႁေဳကာင့္ သတင္းအခဵက္အလက္ရဲႛ အရည္အေသၾး ေလဵာ့ပၝးတယ္ လုိႛ မေမ႓ငိမ္းဴပႂစုတ့ဲ စာအုပ္အမႀာစာက ဆုိထားတာကုိ ဴပန္သတိရမိပၝတယ္။

အဴပစ္တင္မယ္ဆုိရင္ စာအုပ္တုိက္က အယ္ဒီတာ၊ စာေပစိစစ္ေရး ရုံးက ေကဵးဇူးရႀင္မဵားကုိလည္း တင္သင့္ေပတာေပၝ့။ ကဵေနာ့္ကုိလည္း အဴပစ္တင္ဳကမယ္ထင္ပၝရဲႛ။ ဒီငနဲ စာအုပ္အေဳကာင္း လုိရင္းမေဴပာဘဲနဲႛ မေယာင္ရာဆီလူးေနတယ္၊ ဒၝ ... သဒၬၝစာအုပ္ မဟုတ္၊ သမုိင္းစာအုပ္ ဆုိ႓ပီး။

ကဲ … လုိရင္းေဴပာရရင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦး၀ိစာရ၊ ဦးဥတၨမ၊ ဆရာစံ၊ မဟာဗႎၭႂလ၊ အေနာ္ရထာ၊ ကေနာင္မင္းသား၊ ေဒၞဦးဇၾန္း စတ့ဲ ရုပ္တုေတၾရဲႛ သမုိင္းစာမဵက္ႎႀာေတၾ ပၝ၀င္တယ္၊ က့ံေကာ္၀တ္ရည္စာေပက ဴဖန္ႛခဵိတယ္၊ ဒုတိယအ႒ကိမ္ထုတ္ေ၀တယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာက ဆုိပၝတယ္။ မဵက္ႎႀာဖုံးမႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဴမင္းစီးရုပ္တုပုံကုိ သုံးထားပၝတယ္။

၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္တုန္းကလည္း ဒီစာအုပ္ကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ထုတ္ေ၀ဖုိႛ စီစဥ္ခ့ဲပၝေသးတယ္။ စီစဥ္ဆဲမႀာပဲ ႎုိင္ငံေတာ္က ဆရာသန္း၀င္းလိႁင္ကုိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္႓ပီး ေထာင္ ၇ ႎႀစ္ ခဵခ့ဲတာပၝ။ ဒီႎႀစ္ဆန္းပုိင္းမႀာ ႎုိင္ငံေတာ္က ဆရာ့ကုိ ဴပန္လၾတ္ေပးပၝတယ္။ အခုေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က ဒီစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ခၾင့္ဴပႂလိုက္ပၝ႓ပီ။ ႎုိင္ငံေတာ္ရဲႛေစတနာေဳကာင့္ ကဵေနာ္မဵႂိး႒ကီးတုိႛလည္း သိသင့္၊ သိထုိက္၊ ေလ့လာထုိက္တာေတၾကုိ ဖတ္ရႀႂႎုိင္ဳက႓ပီေပၝ့။ ႎိုင္ငံေတာ္ရဲႛ ေကဵးဇူးေတၾ ႒ကီးမားေလစၾ။


Comments