ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္


ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇
ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ေတာင္ကိုရီးယားမႀ C&KCL ကုမၯဏီသည္ဴမန္မာေကဵာင္းသားအခဵႂိႛအား ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀစ၍ ပညာသင္ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့သၾားမည္ဟု သိရႀိရသည္။

ပင္လယ္ကူးသေဘႆာလုပ္ငန္းႎႀင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ (IMT) မႀ ေကဵာင္းသားမဵားကုိ ေထာက္ပ့ံသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ တစ္ႎႀစ္လ႖င္ ေကဵာင္းသား ဦးေရ ၂၀ ႎႁန္းဴဖင့္ ႎႀစ္စဥ္ေထာက္ပ့ံမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ကုမၯဏီဥကၠဌ မစၤတာယီဂမ္းဴဖိႂ၏ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား၍ ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန့ထုတ္ ေတာင္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံ သတင္းစာမဵားတၾင္ ေရးသား ေဖၞဴပထားသည္။

ကုမၯဏီ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကး အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဦး၀င္းသိန္းႎႀင့္ C&KCL ကုမၯဏီတိုႛ ရန္ကုန္တၾင္ သေဘာတူညီမႁ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဴပီဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေရးသားေဖၞဴပထားသည္။

၁၉၉၈ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီပုိင္ သေဘႆာမဵားတၾင္ ဴမန္မာသေဘႆာသား ၃၀၀ ခန္ႛ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လဵက္ရိႀသည္။

၂၀၀၄ခုႎႀစ္မႀစ၍ ကုမၯဏီသည္ ရန္ကုန္တၾင္ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ (IMT)ႎႀင့္ ပူးေပၝင္း၍ အားကစားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေပးခဲ့ေဳကာင္း၊ ကုမၯဏီတၾင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ဴမန္မာသေဘႆာသားတုိႛ၏ မိသားစုမဵားကို ဖိတ္ေခၞဴပီး ေတၾႛဆုံပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေပးခ့ဲေဳကာင္း သိရသည္။

၁၉၆၃ မႀ စတင္၍ ေရေဳကာင္းပညာသိပၯံ၏ ကနဦးသင္တန္းမဵားကုိ ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ဴပီး၊ ယခုအခဵိန္ထိ ေရေဳကာင္းသိပၯံ အင္ဂဵင္နီယာေပၝင္း ၁၃၀ ၀၀၀ (တစ္သိန္းသုံးေသာင္း) ေမၾးထုတ္ေပးခဲ့ဴပီးဴဖစ္သည္ ဟု သိရႀိရသည္။

ပုိႛေဆာင္ေရး၀န္႒ကီးဌာန၏ ေရေဳကာင္းပညာေကဵာင္းသည္ လၾန္ခဲ့သည့္ ၃ ႎႀစ္က ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္( Institute of Marine Technology )အဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲခ့ဲသည္။

(ဓာတ္ပုံ- Ministry of Transport)

Comments