သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္


သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

အယင္ေတာ့ ဂဵပန္ဴပည္က ေဂၞဇီလာ ကမၲာပတ္ပၝတယ္။ ပၝးစပ္က မီးေတၾ မႁတ္တာတိုႚ၊ ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္နဲႚ တိုက္ဳကီးေတၾကို တၾန္းတာ တိုက္တာေတၾ လုပ္ပၝတယ္ (ရုပ္ရႀင္ထဲမႀာ)။ အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ဴမန္မာဴပည္က ေဂၞဇီလာ ဂဵပန္ဴပည္ ေရာက္ေနပၝဴပီ။ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁပေဒသာကဇာတ္အဖၾဲႚဳကီးေပၝ့ဗဵာ။ ဴပက္လုံးေတၾက တခဵႂိႚလူေတၾအတၾက္ မီးနဲႚမႁတ္ခံလိုက္သလိုပၝပဲတဲ့။ ေလာင္မီးကဵ ကုန္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ တိုက္ေတၾကို တၾန္းမယ့္အစား တခဵႂိႚလူေတၾကို ဟန္ခဵက္ေတၾ ပဵက္ကုန္ေစတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႚေတၾရဲႚ အႎုပညာရဲႚ တၾန္းအားေတၾေပၝ့ခင္ဗဵာ။

ယခုလည္း ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾအတၾက္ တတ္စၾမ္းတဲ့အႎုပညာနဲႚ ေဖဵာ္ေဴဖဖိုႚ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ကိုေဂၞဇီလာနဲႚ စကားေဴပာေတာ့ သူတိုႚအခု ေခတ္နဲႚ စနစ္နဲႚအညီ၊ အမီ ဴဖစ္ေစဖိုႚ ဴပည္သူဆႎၬခံယူေရးအတၾက္ ဇာတ္ညၿန္းေတၾ ေရးဆၾဲေနဴပီလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္မဵားက ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနကို ထင္ဟတ္ခဲ့တဲ့ သူေတာင္းစားညီလာခံ ဴပဇာတ္ဳကီးကဲ့သိုႚ ပရိသတ္ပၾဲကဵမယ့္ အစီအစဥ္လိုႚ အရိပ္အဴမၾက္ေဴပာပၝတယ္။ သူကေတာ့ လဵႂိႚ၀ႀက္ထားေစခဵင္တာ မိုးမခကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း သူေဴပာတဲ့အတိုင္း အရိပ္အဴမၾက္ တင္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

အခု ေခတ္စားေနတဲ့ ႎိုင္ငံတကာအေဳကာင္းေတၾကိုလည္း မဵက္ေဴခမဴပတ္ပၝဘူးတဲ့။ တရုတ္အုိလံပစ္အတၾက္ မီးတုတ္ဳကီး ထမ္းဴပီး သၾားအုံးမႀာလိုႚလဲ ဆိုလိုက္ေတာ့ အိုလံပစ္ဂုဏ္ေဆာင္ မီးရႀႃးတိုင္လား။ တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္အုိးကို မီးထုိးမယ့္ မီးတုတ္လား ဆိုတာကေတာ့ ပၾဲဳကည့္မႀပဲ သိဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းက မလိုသူေတၾကေတာ့ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ကမာၲပတ္ေနတာကို မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တခဵႂိႚက အစဥ္အလာမရႀိတဲ့အဖၾဲႚ၊ သူတပၝးကို ပုတ္ခတ္ေဴပာဆိုေနတဲ့ ဘာေကာင္ေတၾမိုႚလဲ ဘာအႎုပညာသမားေတၾလဲ လိုႚ ဆိုဳကတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခဵင္းခဵင္းေတၾကပဲ တုန္ႚဴပန္ဳကတာက - ဟိုကဴဖင့္ ဘာမႀသာ မဟုတ္တယ္။ ကမာၲေတာင္ ပတ္ေနဴပီ။ ခင္ဗဵားလိုလူမဵႂိးေတၾကို ဘယ္သူကမႀ ဘုရားဖူးေတာင္ ေခၞဖိုႚ မစဥ္းစားဘူးလိုႚ ဴပန္ေဴပာလိုက္လိုႚ ေလာင္မီးေတၾ ကဵကုန္တယ္လုိႚ ဆိုပၝတယ္။

သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚကို ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾက ၀ိုင္း၀န္းဳကိႂဆိုဳကဴပီး ဴပည္သူဆႎၬေတၾထုတ္ေဖာ္ဴပသလိုက္ဳကဖိုႚ အခဵိန္ေကာင္းပၝပဲလိုႚ ဆိုလိုက္ပၝရေစ။

Comments