တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ


တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ဴပီးခဲ့သည့္လဆန္းမႀ စဴပီး တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကရာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကလည္း တခဲနက္ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ စစ္အစိုးရက လာမည့္ ေမလတၾင္ တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ရန္ စိုင္းဴပင္းလာေသာအခၝ စစ္အစိုးရ၏ ထာ၀ရမိတ္ေဆၾဳကီးဴဖစ္ေသာ တရုတ္အစိုးရဳကီး၏ ေႎၾရာသီအိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို ပစ္မႀတ္ထားဴပီး လက္တုန္ႚဴပန္သည့္ သပိတ္ေမႀာက္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမဵားက အာရုံပိုကဵလာသည္ဟု ဆိုႎိုင္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ တၾင္ စစ္အစိုးရက သံဃာေတာ္မဵားကို ပစ္ခတ္စီးနင္းဖမ္းဆီးစဥ္က ဴပည္ပက လူႚအခၾင့္အေရးသမားမဵားႎႀင့္ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာတိုႚ တခဲနက္ ပူးေပၝင္းဳကလဵက္ တရုတ္သံရုံးမဵားကို ပစ္မႀတ္ထား ကန္ႚကၾက္ခဲ့ဳကသည္။ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ တရုတ္က ဗီတို မသုံးေရးအတၾက္ တရုတ္အိုလံပစ္ကို မဲ၍ သပိတ္ေမႀာက္မည္ဟု ဴခိန္းေဴခာက္ခဲ့ဳကသည္။ သိုႚေနာက္တၾင္ ႎိုင္ငံတကာအစိုးရမဵားက ဴမန္မာ့အေရးကို သံတမန္နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္လာရာ တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္မႀာ အာဖရိက၊ တိဗက္၊ တိုင္၀မ္ ႎိုင္ငံေရးမဵား၊ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ လႁပ္ရႀားသူမဵားအတၾက္ ဆက္လက္ အရႀိန္ဴမႀင့္တင္ကဵန္ရစ္ခဲ့ဴပီး ဴမန္မာမဵား အရႀိန္ေလဵာ့သၾားသည္ကို ေတၾႚရသည္။

သိုႚေသာ္လည္း ဆန္ဖရန္စစၤကို ေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာအေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအတၾက္ကေတာ့ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ ဧဴပီတၾင္ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဴဖစ္သည့္အတၾက္ အဴခား လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္အတူ လက္တၾဲ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရၾက္လႁံႚေဆာ္ေနရဆဲ ဴဖစ္သည္။ အထူးသဴဖင့္ တရုတ္ဴပည္သည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား ေထာက္ခံေနသည့္အတၾက္ စီးပၾားေရး ႎိုင္ငံေရးအရ ပိတ္ဆိုႚအေရးယူရန္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္က ကန္ႛကၾက္စာထုတ္ဴပန္ဖူးသည္ ဴဖစ္သဴဖင့္ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ကို ဆန္ဖရန္က ဧည့္၀တ္ေကဵမည့္အေရးအတၾက္ အမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္းဴပီး ကန္ႚကၾက္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ေရးသည္ ေတာက္ေလဵာက္လုိအပ္ခဵက္အဴဖစ္ ယူဆထားသည္ကို ေတၾႚေနရသည္။

ဴမိႂႚေတာ္၀န္အား လက္မႀတ္ထိုး ကန္ႚကၾက္ေရး အမႁအတၾက္ ေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာအေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီေရးမဟာမိတ္မဵားအသင္း (BADA)၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေသာ ဗုဒၭဘာသာေရး မိတ္ေဆၾမဵား အသင္း (Buddhist Peace Fellowship) တိုႚက အဴခားလူမႁအဖၾဲႚအစည္းတိုႚႎႀင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေနဳကရာတၾင္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား၏ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ကလည္း သေဘာခဵင္းမ႖ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္သည္ကို ေတၾႚရႀိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ဒုတိယပတ္တၾင္ပင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵားက တရုတ္ဴပည္အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ရန္ သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္ရာ တရုတ္ဴပည္ကိုယ္တိုင္က ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရး၊ အာဖရိက ဆူဒန္၊ ဒၝဖိုး ဴပည္တၾင္းေရး၊ တိုင္၀မ္ ႎႀင့္ တိဗက္ေဒသ ဴပည္တၾင္းေရးတိုႚႎႀင့္ တရုတ္အုိလံပစ္ ရႁတ္ေထၾးမႁမဵား ဴပႂလုပ္မလာဳကပၝရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရသည့္ အဴဖစ္ကို ေရာက္လာသည္။ ထိုအဴဖစ္မတိုင္မီကလည္း ႎိုင္ငံတကာက ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ နံမည္ေကဵာ္မဵားက တရုတ္အိုလံပစ္ကို တရုတ္ဴပည္၏ လူႚအခၾင့္အေရး၊ စီးပၾားေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ စသည္တိုႚႎႀင္ ယႀဥ္ဴပီး ေ၀ဖန္လာသည္ကိုေတၾႚရဴပီ ဴဖစ္သည္။

ယခုလည္း နယူးေယာက္ႎႀင့္ ၀ၝရႀင္တန္ရႀိ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက တရုတ္သံရုံးမဵား၊ ကိုယ္စားလႀယ္ရုံးမဵားေရႀႚတၾင္ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဳကသည့္နည္းတူ ၀ၝရႀင္တန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာအေရး အေမရိကန္လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (US Campaign for Burma) ကလည္း အိုလံပစ္သပိတ္အတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္မႁတခုအေနႎႀင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ရုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္မဵားကို ကမာၲလူဦးေရ ၁ သန္းက မဳကည့္ဘဲ သပိတ္ေမႀာက္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း လက္မႀတ္ထိုး လႁပ္ရႀားမႁတခု ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ဴပန္သည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။

(ကာတၾန္းက ဧရာ၀တီ၊ ဟန္ေလး လက္ရာဴဖစ္ပၝတယ္)

Comments