စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္

စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္
ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦး

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈

မတရားမႁကို စီရင္ေနသည့္ တရားရုံးမဵား

၁၉၆၂ ခုနႀစ္ကတည္းက ကဵင့္သုံးေနေသာ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က တရားစီရင္ေရး စံနစ္ဆိုသည္က ဘယ္ေလာက္ လၾတ္လပ္မႁမဵား ရႀိေနပၝသလဲ။ တရားခံမဵားဖက္က လိုက္လံေဆာင္ရၾက္ေနရေသာ ေရႀႚေနမဵားမႀာ အဳကပ္အတည္းမဵႂိးစုံကို ရင္ဆိုင္ေနရဴပီး တရားလိုႎႀင့္ အစိုးရေရႀႚေနမဵားႎႀင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံဴခင္း မခံရဘဲ တရားခံမဵားကဲ့သိုႚ ဖိႎႀိပ္ဆက္ဆံခံေနရပၝတယ္။

တရားခံဘက္မႀ ေရႀႚေနႎႀင့္ မိသားစုမဵားက တရားရုံး၏ အဴပင္ဖက္တၾင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကရဴပီး၊ တရားရုံးထဲတၾင္ တရားသူဳကီး၊ အစိုးရေရႀႚေန၊ တရားလိုဴပ သက္ေသမဵား၊ ရဲမဵား ႎႀင့္ ရ၀တမဵားက အဴပည့္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားဳကတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။

လၾတ္လပ္စၾာ တရားစီရင္ေရး ဆိုသည္ကို တရားခံမဵားဖက္က ေမးခၾန္းထုတ္ခၾင့္ မရႀိပၝ။ သူတိုႚေတၾေတာင္းတဲ့ မႀတ္ပုံတင္၊ သန္းေကာင္စာရင္းနဲႚ စာရၾက္စာတမ္းေတၾ ဴပေနရတာနဲႚပဲ တရားသူဳကီးနဲႚ ေတၾႚခၾင့္ေတာင္ ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ထားပၝတယ္။

တရားခၾင္ကိစၤမဵားနဲႚ ဥပေဒေရးရာမဵားတၾင္ တရားခံမိသားစုမဵားရဲႚ နားမလည္မႁမဵား ရိုးသားမႁမဵားကို လႀည့္စားအသုံးခဵဴပီး ယုတ္မာေနဳကတာလည္း ေတၾႚေနရပၝတယ္။

စက္တင္ဘာဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံဳကီးထဲမႀာ ရိုးသား စၾန္ႚစားဳကတဲ့ အဴပစ္မဲ့တဲ့ ဴပည္သူေတၾကို ဖမ္းဆီးထားတဲ့အဴပင္ မိသားစုမဵားက လာေရာက္ စုံစမ္းသည့္အခၝမႀာ - ရဲမဵား၊ တရားေရး၀န္ထမ္းမဵား၊ ရ၀တမဵား၊ စစ္ဖက္ ေထာက္လႀမ္းေရးမဵားက လိမ္ညာဴပီး ေဴပာဳကပုံက -

အခုကိစၤေတၾမႀာ ကိုယ္က ရိုးရိုးသားသား လႁပ္ရႀားရင္း အဖမ္းခံရတာဴဖစ္လိုႚ ေရႀႚေနေတၾ ငႀားစရာမလိုေဳကာင္း၊ တရားတေဘာင္ထဲက ေဴဖရႀင္းေနစရာ မလိုေဳကာင္း၊ ဴဖစ္သမ႖ကို အမႁဆင္ထားသမ႖ကို ၀န္ခံဴပီး မႀားပၝတယ္။ ေတာင္းပန္ပၝတယ္လိုႚ ၀န္ခဵလိုက္ရင္ ဴပီးသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အလကား သက္သက္မဲ့ အစိုးရေကာ မိသားစုေတၾပၝ အလုပ္ပိုေအာင္ ေရႀႚေနေတၾ၊ ဴပင္ပက လူေတၾ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို အကူအညီေတာင္းစရာ ေခၞစရာ မလိုေဳကာင္း စတဲ့ စကားလုံးေတၾနဲႚ မိဘေတၾ မိသားစုေတၾကို လႀည့္ဴဖားဴပီး ၎တိုႚစိတ္တိုင္းကဵ အမႁဆင္ ေထာင္ခဵေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သားသမီးနဲႚ မိဘတိုႚကို ရႀင္ကၾဲ ေသကၾဲ ခၾဲေနသည့္ စစ္အာဏာပၝးကၾက္သားမဵား

ဒီဴငိမ္းလင္းကို ဖမ္းဆီးစဥ္က အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို တင္ဴပပၝမယ္။ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံအဴပီး သူႚကို စရဖ လိုႚေခၞတဲ့ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးဴပီးေနာက္ စစ္ေဳကာေရး ထုတ္ပၝတယ္။

သူႚကို ေတၾႚေတၾႚခဵင္းမႀာပဲ - မင္းက ငၝတိုႚ မဵက္ႎႀာကို အိုးမည္းသုတ္တာပဲ။ ဒီေတာ့ မင္းက ခၝးပတ္ဳကိႂက္သလား၊ လက္သီးဳကိႂက္သလား လိုႚ ေမးဴပီး ခၝးပတ္ကို ဴဖႂတ္ဴပီး ရိုက္ဖိုႚႛ လုပ္ေတာ့တာပၝပဲ။ သူ ဆိုလိုတာက ဒီဴငိမ္းလင္း တိမ္းေရႀာင္ေနစဥ္ သူတိုႚ ဖမ္းဆီးဖိုႛ ဳကိႂးစားေနခဵိန္မႀာ အဳကိမ္ဳကိမ္အလီလီ ဴပည္သူမဵားက ကာကၾယ္ေပးလိုႚ လၾတ္ေဴမာက္ခဲ့ရတာာေတၾေဳကာင့္ အဴငိႂးဳကီးစၾာ ထားဴပီး ဳကိမ္းေမာင္း ရိုက္ပုတ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မိဘေတၾက တိမ္းေရႀာင္ေနရတဲ့ သားသမီးမဵားအေပၞထားတဲ့ မိဘေမတၨာ ဳကီးမားမႁေတၾကိုပၝ ေစာ္ကားေဴပာဆိုတာေတၾကိုပၝ သူတိုႛက ကဵႃးလၾန္လာဳကပၝတယ္။ အဖသတ္ ဇာတသတ္ပဲ ရႀိတယ္။ အမိသတ္ ဇာတသတ္ မရႀိဘူး။ မင္းအခုလို လုပ္ေနတာေတၾဟာ မင္းအေမကို သတ္ေနတာနဲႚ အတူတူပဲ ဆိုဴပီး ေကဵာင္းသားေလးကို မဟုတ္မတရား စၾပ္စၾဲပၝတယ္။

သိုႚေသာ္ မိခင္ဴဖစ္သူကိုေတာ့ - ခင္ဗဵားက သားကို ေနာက္ကေန ေဴမႀာက္ေပးေနတာ။ ဴပီးေတာ့ ခင္ဗဵား သားေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတာ ကဵႂပ္တိုႚ သိတယ္ ဆိုဴပီး မိခင္ကိုပၝ စိတ္ထိခုိက္ေအာင္ ေဴပာဆို စစ္ေဆးတာေတၾ လုပ္ပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ခဵႂပ္ထားတဲ့ စည္သူေမာင္ကိုလည္း တဦးတည္း ခဵႂပ္ထားဴပီး ကိုယ္စိတ္ဳကံ့ခိုင္ေရးေတၾ ကဵဆင္းယုတ္ေလ႖ာ့ေအာင္ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရးေတၾ လုပ္ပၝတယ္။

မိဘေတၾနဲႚ သူငယ္ခဵင္းေတၾကိုလည္း လုပ္ဳကံသတင္းေတၾေပးဴပီး ေသၾးကၾဲေအာင္၊ စိတ္၀မ္းကၾဲေအာင္ လုပ္ပၝတယ္။ သူတိုႚက ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေဆၾးေႎၾးခဵိန္မႀာ စည္သူေမာင္က ဆန္ႚကဵင္မႁေတၾလုပ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူနဲႚအတူ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ဴငိႂဴငင္မႁေတၾေဳကာင့္ သူတိုႚက ထိမ္းသိမ္းထားရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ေဴပာေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားလက္လၾတ္၊ မင္းမဲ့စရိုက္မႁေတၾ ကဵႂးလၾန္ေနတာ ဘယ္သူလဲ

ဴပည္သူလူထုက ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမႀာ တိုင္းဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ တခဲနက္ ဆႎၬဴပဴပီး သေဘာထားကို ထုတ္ဴပန္ဴပီးပၝဴပီ။ ဒၝကို စစ္အစိုးရက ေသၾးေဴမကဵေအာင္ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္ႎႀင္းတဲ့အဴပင္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံထားရသူမဵားနဲႚ မိသားစုေတၾကို အလုံးစုံေသာ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲမႁမဵႂိးစုံကဵေရာက္ေအာင္ ငရဲခန္းထဲ ပိုႚေနတာ ထင္ရႀားလႀပၝတယ္။

အမႀန္တရားနဲႚ တရားမ႖တမႁအတၾက္ တိုက္ပၾဲ၀င္စိတ္ေတၾကို ကဵဆုံးပဵက္စီးေအာင္ စစ္အစိုးရက ေခဵမၾနင္းေခဵေနေပမယ့္ မီးနဲႚတိုက္ေလေလ သံမဏိဓားသၾားမဵားဟာ ပိုပိုဴပီး မာေကဵာထက္ဴမက္ သန္မာေလဆိုသလိုပဲ ဴပည္သူလူထုရဲႚ စည္းလုံးညီညၾတ္မႁမဵား ပို၍ ခိုင္မာဴပီး စစ္အစိုးရရဲႚ ေနာက္ဆုံးေနႚက ပိုနီးလာေလေလ ဴဖစ္လာမႀာ မလၾဲေတာ့ပၝ။

(သရုပ္ေဖာ္မႀာ - ပန္းခဵီ ထိန္လင္းရဲႚ လက္ရာဴဖစ္တယ္)

Comments