အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) က စစ္အစိုးရ အေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္ရန္ ပန္ဳကားခဵက္ ထုတ္

အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) က
စစ္အစိုးရ အေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္ရန္ ပန္ဳကားခဵက္ ထုတ္

မိုးမခ

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈

အဲန္အယ္ဒီပၝတီ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) အမည္ဴဖင့္ လူထုသိုႚ ပန္ဳကားခဵက္ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို တညီတညၾတ္တည္း ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ဳကပၝရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတၾႛရပၝသည္။ ထိုေနရာက တဆင့္ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝသည္။ ၀ိမုတၨိ ဘေလာက္ကတဆင့္ ရသည္။

Comments