ေအာင္ဒင္ - ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္


ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္
ေအာင္ဒင္

မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈

မိတ္ေဆၾမဵား၊ ရဲေဘာ္မဵားခင္ဗဵား

မဳကာခင္ကဵင္းပေတာ့မယ့္ နအဖရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားအတၾင္း၊ ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပ မႀာပၝ သေဘာထား ၂ ရပ္ ကၾဲဴပားေနတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

တစုက ဒီဆႎၬခံယူပၾဲကို လံုးလံုးလဵားလဵား သပိတ္ေမႀာက္ေရးဴဖစ္႓ပီး လူထုကို ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ သၾားေရာက္မဲမေပးဳကဖိုႛ လႁံႛေဆာ္ေနဳကပၝတယ္။ ေနာက္တစုကေတာ့ ဒီဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ လူထုရဲႛအသဲဳကားက မဲတဴပားကို အကဵိႂးရႀိရႀိ အသံုးခဵဖိုႛဴဖစ္႓ပီး လူထုကို ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ သၾားေရာက္႓ပီး ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ လႁံႛေဆာ္တိုက္တၾန္းေနဳကပၝတယ္။

အားလံုးရဲႛ တူညီမႁကေတာ့ နအဖက တဖက္သတ္ေရးဆၾဲထားတ့ဲ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို တရား၀င္အသက္သၾင္း႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ရာသက္ ပန္ စစ္က႗န္ဇာတ္သၾင္းမ့ဲ အေဴခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ကန္ႛကၾက္ဳကဴခင္းပၝပဲ။

အခု က႗န္ေတာ္တိုႛ နအဖရဲႛ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေလ့လာခၾင့္ရပၝ႓ပီ။ သူတိုႛ ေရႀႛက ႒ကိမ္ဖန္မဵားစၾာ ေဴပာထားသလိုပၝပဲ၊ ကဵေနာ္တိုႛ အားလံုး ေမ႖ာ္လင့္ထားသလိုပၝပဲ၊ ဒီအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းဟာ ၁၄ ႎႀစ္ေကဵာ္ဳကာ လက္ေရၾးစင္ ေခၝင္းေခၝက္ေရၾးခဵယ္ထားတ့ဲ လက္ပၝးေစ မဵားနဲႛ ကဵင္းပတ့ဲ အမဵိႂးသားညီလာခံက ခဵမႀတ္ထားတ့ဲ အေဴခခံမူမဵား၊ အေသးစိတ္မူမဵားနဲႛ ထပ္တူထပ္မ႖ပၝပဲ။ ဒီအေဴခခံမူေတၾကိုပဲ ပုဒ္မနံပၝတ္ တပ္လိုက္တာပၝ။

ဒီအေဴခခံဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို တရား၀င္ဴပႂဖိုႛ၊ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္ကို အဴမင့္ဆံုးအာဏာေတၾ ေပးဖိုႛနဲႛ စစ္တပ္ဆိုတာကို တိုင္းဴပည္ရဲႛ အခၾင့္ထူးခံလူတန္းစားအဴဖစ္ ဖန္တီး႓ပီး ဴပည္သူလူထုကို ေကဵးက႗န္မဵားအဴဖစ္ အသက္သၾင္းဖိုႛ ေရးဆၾဲထားတယ္ဆိုတာ အထူးေဴပာဖိုႛ မလိုေတာ့ပၝဘူး။

႓ပီးေတာ့ ဒီအေဴခခံဥပေဒဟာ တိုင္းဴပည္ရဲႛ လက္ရႀိ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ လူမဵိႂးစုေရးဴပႍနာေတၾ ကိုလည္း မေဴဖရႀင္းႎိုင္တ့ဲအဴပင္ ပို႓ပီးဆိုး၀ၝးေစလိမ့္မယ္ဆိုတာကိုလည္း အထူးေဴပာဖိုႛ မလိုေတာ့ပၝ။ ဒၝေပမယ့္ ဒီဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းမႀာ နအဖကထပ္႓ပီး ဖန္တီးထားတ့ဲ ေကာက္ကဵစ္စဥ္းလဲမႁ၊ လႀည့္ဖဵားမႁတခုကိုေတာ့ အေရးတ႒ကီး ေထာက္ဴပခဵင္ပၝတယ္။

အမဵိႂးသားညီလာခံက ခဵမႀတ္တ့ဲ အေဴခခံမူမဵားထဲမႀာ အခန္း (၁၄) အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကာလ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား ပုဒ္မ(၁)မႀာ ဒီလိုဆိုထား ပၝတယ္။

"ဤဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသည္ ဴပည္လံုးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေကဵာ္ ေထာက္ခံဆႎၬမဲဴဖင့္ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္း႓ပီးသည့္ေနႛမႀစ၍ ႎိုင္ငံေတာ္တ၀ႀမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္"

ဒီဴပႉာန္းခဵက္အရဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံလူဦးေရ ၅၄သန္းမႀာ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူ ၃၂ သန္းေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထားတ့ဲအတၾက္၊ နအဖ အေနနဲႛ ဒီဖၾဲႛစည္းပံုကို အတည္ဴပႂႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အနည္းဆံုး ၁၆ သန္းေကဵာ္ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ လိုပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ယခု က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႛဴမင္ေနရတ့ဲ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းရဲႛ အခန္း (၁၄) ကူးေဴပာင္းေရးကာလ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား ပုဒ္မ(၄၄၁)မႀာေတာ့ ဒီလိုေဴပာင္းလဲသၾားပၝေတာ့တယ္။

"ဴပည္လံုးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေကဵာ္ မဲေပးသည့္ဆႎၬမဲ၏ မဲအမဵားဴဖင့္ အတည္ဴပႂဴပႉာန္းလိုက္သည့္ ဤဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသည္ ဴပည္ေထာင္စုလၿတ္ေတာ္ ပထမအ႒ကိမ္ အစည္းအေ၀း စတင္ကဵင္းပသည့္ေနႛမႀစ၍ ႎိုင္ငံေတာ္ တ၀ႀမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္"

ဒီဴပႉာန္းခဵက္အရဆိုရင္ နအဖဟာ သူႛရဲႛဖၾဲႛစည္းပံုကို အတည္ဴပႂဖိုႛအတၾက္ စုစုေပၝင္း မဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူမဵားထဲမႀ ၅၀% ေကဵာ္က မဲေပး႓ပီး၊ အဲဒီထဲက မဲအမဵားစုကိုပဲ ရဖိုႛလိုပၝတယ္။ မဲေပးခၾင့္ရႀိသူဦးေရ ၃၂ သန္း ရႀိတယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထားတာမိုႛ ၁၆ သန္းေကဵာ္က မဲရံုကိုလာ႓ပီး မဲေပးရင္ ဆႎၬခံယူပၾဲ အထေဴမာက္တယ္၊ အဲဒီထဲကမႀ ၈ သန္းေကဵာ္က ေထာက္ခံမဲေပးရင္ သူႛရဲႛဖၾဲႛစည္းပံုကို အတည္ဴပႂတယ္လိုႛ ဆိုပၝ တယ္။ ဒၝဟာဴဖင့္ နအဖအေနနဲႛ သူကိုယ္တိုင္ ၁၄ ႎႀစ္ေကဵာ္ ေရးဆၾဲလာခ့ဲတ့ဲ အေဴခခံမူကို ေဖၝက္ဖဵက္လိုက္တာပၝပဲ။

ဒၝဟာဴဖင့္ နအဖဟာ အမဵိႂးသားညီလာခံကို မလၾဲမေရႀာင္သာ တက္ေရာက္ခ့ဲရတ့ဲ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖၾဲႛမဵားကို အ႒ကီးအကဵယ္ ေစာ္ကားလိုက္တာပၝပဲ။ ဒၝဟာဴဖင့္ နအဖဟာ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ဴပည္သူလူထုရဲႛ ကန္ႛကၾက္မႁကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေဳကာက္ရၾံေနတယ္ ဆိုတာကို ထုတ္ေဖၞဴပသ လိုက္တာပၝပဲ။

ကဵေနာ္တိုႛ သတိထားရမယ့္ အခဵက္ကေလးေတၾ ထပ္ရႀင္းဴပခဵင္ပၝတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ႓ပိႂကၾဲ႓ပီးတ့ဲ ေနာက္ တရုတ္နဲႛ နအဖစစ္အုပ္စု ဆက္ဆံေရးေဴပလည္မႁေဳကာင့္ ယူနန္ဴပည္နယ္ကေန တရုတ္ေတၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းကို အလံုးအရင္းနဲႛ ၀င္ေရာက္လာခ့ဲဳကတာ အခုဆို ၂ သန္းေကဵာ္ ၃ သန္းေလာက္ ရႀိေနပၝ႓ပီ။

စစ္အစိုးရက အထူးအခၾင့္အေရးေတၾ ေပးထားလိုႛ စီးပၾား ဴဖစ္ခဵမ္းသာေနဳကတ့ဲ ဒီတရုတ္ေတၾဟာ မႎၨေလး၊ လားရိႁး၊ ေကဵာက္မဲ စတ့ဲ မႎၨေလးတိုင္း၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေဒသေတၾမႀာ စုေ၀းေနထိုင္ဳက႓ပီး ႎိုင္ငံသားကဒ္(သိုႛ) ဧည့္ႎိုင္ငံသားကဒ္ေတၾ ကိုင္ထားဳကပၝတယ္။ အခု နအဖရဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမႀာလည္း ထူးထူးဴခားဴခား ဧည့္ႎိုင္ငံသားေတၾ၊ ယာယီသက္ေသခံလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတၾကို မဲေပးခၾင့္ဴပႂထားပၝတယ္။ ဒီတရုတ္ေတၾက နအဖ အလိုကဵ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲေပးဳကမႀာ အေသအခဵာပၝပဲ။ အဲဒီလိုပဲ နအဖအလိုကဵ ေထာက္ခံမဲ ေပးဳကမယ့္ လက္နက္ခဵတိုင္းရင္းသားအဖၾဲႛေတၾ၊ ကိုးကန္ႛနဲႛ "၀" ဘိန္းဘုရင္ေတၾ၊ ႒ကံဖၾံႛေတၾ၊ စစ္တပ္မိသားစုေတၾ ေပၝင္းလိုက္ရင္ နအဖဟာ ဆႎၬခံယူပၾဲကို ေအာင္ဴမင္စၾာ ကဵင္းပႎိုင္မႀာဴဖစ္သလို လိုအပ္တ့ဲ ေထာက္ခံမဲ ၈ သန္းေကဵာ္ကိုလည္း အလၾယ္တကူ ရႎိုင္မႀာပၝ။

ဒီေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛအတၾက္ ဆႎၬခံယူပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက္ဴခင္းဟာ ေရၾးခဵယ္စရာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပၝ။ ကဵေနာ္တိုႛလူေတၾ ဆႎၬခံယူပၾဲကို မသၾားေလ၊ နအဖက ႒ကိႂက္ေလ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဆႎၬခံယူပၾဲကိုသၾား႓ပီး ကန္ႛကၾက္မဲေပးဴခင္းနဲႛ နအဖရဲႛ မသမာမႁေတၾကို ေဖၞထုတ္ဴခင္း ကသာ နအဖရဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ တရား၀င္ဴပႂေရးစီမံခဵက္ကို အေကာင္းဆံုး တိုက္ဖဵက္ႎိုင္မႀာပၝ။

နအဖကေတာ့ ေကာက္ကဵစ္တ့ဲနည္းလမ္းမဵားနဲႛ အႎိုင္ရဖိုႛ ႒ကိႂးစားမႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္လည္း မဲေပးတ့ဲသူမဵားေလေလ၊ ကန္ႛကၾက္မဲေပးသူမဵား ေလေလ သူႛအတၾက္ လိမ္ဖိုႛခက္ေလ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ ႓ပီးေတာ့ မဲရံုအားလံုးမႀာ ကဵေနာ္တိုႛရဲႛဴပည္သူေတၾ၊ သံဃာေတၾက ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ ေနဳကမယ္ဆိုရင္ ဆႎၬခံယူပၾဲရဲႛ မသမာမႁေတၾကိုလည္း ေဖၞထုတ္ႎိုင္မႀာပၝ။ ေနာက္ဆံုး နအဖက သူႛရဲႛဖၾဲႛစည္းပံုကို အတင္းအဓမၳ အတည္ဴပႂ လိုက္ရင္ေတာင္မႀ ဆႎၬခံယူပၾဲဟာ မတရားလိုႛ၊ မမ႖တလိုႛ၊ ဒီဥပေဒကို အသိအမႀတ္ မဴပႂဳကဖိုႛ ဆက္႓ပီးတိုက္ပၾဲ၀င္ႎိုင္မႀာပၝ။

တခဵိႂႛလည္း ေဴပာဳကပၝတယ္။ လူထုက ကန္ႛကၾက္လိုႛ ဒီဖၾဲႛစည္းပံုကို နအဖက အတည္မဴပႂႎိုင္ရင္လည္း "တစ္" က ဴပန္စလိမ့္မယ္။ အစက ဴပန္႓ပီးေရးဆၾဲရင္ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ႎႀစ္ဳကာအုန္းမယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီဥပေဒကိုပဲ လက္ခံအတည္ဴပႂလိုက္ဳကပၝစိုႛလိုႛ စည္းရံုးလႁံႛေဆာ္ ေနတာလည္း ရႀိပၝေသးတယ္။

လံုး၀မႀားပၝတယ္။ ဒီဖၾဲႛစည္းပံုကို လူထုက ကန္ႛကၾက္တာဟာ (၁) နအဖက တဖက္သတ္ေရးဆၾဲထားတာ ဴဖစ္လိုႛ (၂) လူထုက ေရၾးေကာက္ထားတ့ဲ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားရဲႛ ပၝ၀င္မႁ မရႀိလိုႛ (၃) တိုင္းဴပည္ရဲႛ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ လူမဵိႂး စုေရးဴပႍနာေတၾကို ေဴဖရႀင္ႎိုင္စၾမ္း မရႀိလိုႛပၝ။ ႓ပီးေတာ့ လူထုက ဖၾဲႛစည္းပံုတခုတည္းကိုသာ ကန္ႛကၾက္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ နအဖရဲႛ စစ္အုပ္စိုးမႁတခုလံုးကိုပၝ ကန္ႛကၾက္တာပၝ။

ဒၝေဳကာင့္ နအဖက အဆင့္(၁)က ဴပန္စလိမ့္မယ္လိုႛ ယံုဳကည္တာ မႀားပၝတယ္။ ဴပန္စရင္ ေတာင္မႀ အဲဒီလို ဴပန္စမႁဟာ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရပၝတီနဲႛ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလႀယ္မဵားနဲႛ ေဆၾးေႎၾးညိႎိႁင္း႓ပီးမႀ ဴပန္စတာမဵိႂးပဲ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ တဖက္သတ္ေရးဆၾဲထားတ့ဲ ဖၾဲႛစည္းပံုကို လူထုက ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဴငင္းပယ္႓ပီးတ့ဲ ေနာက္ နအဖကို တဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ဴပန္စဖိုႛ လူထုကေရာ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႛအစည္းမဵားကေရာ ႎိုင္ငံတကာမိသားစု႒ကီးကပၝ ခၾင့္ဴပႂမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။

နိဂံုးခဵႂပ္အေနနဲႛ ထပ္႓ပီးေမတၨာရပ္ခံခဵင္ပၝတယ္။

ဆႎၬခံယူပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက္ေရးဟာ ေရၾးခဵယ္စရာနည္းလမ္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ကဵေနာ္တိုႛအားလံုး တညီတညာတည္း၊ တသံတည္းနဲႛ လူထုကို၊ ၀န္ထမ္းေတၾ၊ တပ္မေတာ္သားေတၾ၊ တိုင္းရင္းသားေတၾ၊ ႒ကံဖၾံႛေတၾ၊ အားလံုးေသာလူထုကို ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ မဲရံုကိုသၾား႓ပီး ကန္ႛကၾက္မဲေတၾေပးဳကဖိုႛ၊ ဴပတ္ဴပတ္သားသား လံႁႛေဆာ္ဳကပၝစိုႛ။

ေလးစားစၾာ
ေအာင္ဒင္
U.S. Campaign for Burma
မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၀၈

Comments