သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ


သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ
သခင္တင္ဴမတိုႚ ေမာင္ႎႀံက မတ္ ၂၄၊
နႎၬလႁိင္တိုႚက ေမ ၁၀ တၾင္ မဂႆလာေဆာင္

ဓာတ္ပုံသတင္း

မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈

သခင္တင္ဴမက ဘုံဘ၀မႀာဴဖင့္ ဒုတိယပိုင္းကို ခဵစ္လႀစၾာေသာ ကၾယ္လၾန္သူ ဇနီးသည္ကို ဇာတ္ေကာင္ဴပႂလိုႚ စာအုပ္ထုတ္ခဲ့ဴပီး မဵားမဳကာမီမႀာပဲ ေဆးေပးမီးယူအတၾက္ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ထူေထာင္လိုက္ပၝတယ္။ မတ္လ ၂၄ မႀာ ႎႀစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္လိုက္ပၝဴပီ။ ဂဵာနယ္သတင္းေတၾကို ဓာတ္ပုံအဴဖစ္တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။

တဆက္တည္းမႀာပဲ ရုပ္ရႀင္မင္းသမီး နႎၬလိႁင္တေယာက္လည္း စာနယ္ဇင္းအသီးသီးမႀာ အဳကိမ္ဳကိမ္ ဴငင္းဆန္ခဲ့ရာမႀာ ယခု အကယ္ဒမီ ပူပူေႎၾးေႎၾးကာလမႀာပဲ အိမ္ေထာင္ဴပႂဖိုႚ ဆုံးဴဖတ္လိုက္ပၝဴပီ။ ဆရာေတာ္ေတၾ ေရၾးေပးတဲ့ရက္မိုႚလိုႚ အခုလို ဆုံးဴဖတ္လိုက္ရတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္သတင္းကို သတင္းဓာတ္ပုံအဴဖစ္ တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။

သခင္တင္ဴမက ၈၄၊ ဇနီးသည္က ၄၃ နဲႛ အိမ္ေထာင္ကဵတာပၝ။ နႎၬလိႁင္က ၃၄၊ ခင္ပၾန္းသည္က ၃၂ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ သခင္တင္ဴမ ဇနီးသည္အသစ္ကေတာ့ ခင္ပၾန္းသည္ကို ႎုိင္ငံေရးလုပ္မႀာ စိုးရိမ္ပၝသတဲ့။ နႎၬလႁိင္ကေတာ့ ခင္ပၾန္းသည္ရဲႚအားေပးမႁနဲႚ ဇာတ္ကားေတၾ ဆက္ရိုက္သၾားမႀာလိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းက သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေတၾကို ဓာတ္ပုံရိုက္ဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။


Comments