တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵား

တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵား
မိုးမခ

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈

မိုးမခ စာဖတ္သူေတၾ ေပးပိုႚတဲ့စာေတၾကို သတင္းအဴဖစ္ လိုက္ဴပီး အတည္ဴပႂတင္ဴပဖိုႚထက္ သူတိုႚေဴပာခဵင္တဲ့ အသံနဲႚ အဴမင္ေလးေတၾကို အရင္းအတိုင္း ခံစားႎိုင္ဖိုႚ အေဴပးအလၿားတင္ဆက္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပည္သူဆႎၬကို စစ္တပ္က ဓၝးဴပတိုက္ယူေနသလား

၅ ေလာင္းဴပိႂင္ လူသတ္မႁ အတည္မဴပႂႎိုင္တဲ့ သတင္းမဵား

သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ စကႆာပူက ဗီဇာမေပးႎိုင္လိုႚ ဴငင္းတာ အမႀန္ပဲလား

ေနဴပည္ေတာ္မႀာ "ေသခဵင္တဲ့ သတၨ၀ၝမဵား ေတာေဴပာင္း"လိုႚ ဆိုရမလို
ဴပည္သူဆႎၬကို စစ္တပ္က ဓၝးဴပတိုက္ယူေနသလား

အခု ရန္ကုန္က ရပ္ကၾက္တခဵႂိႚမႀာ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ေတၾက လူေတၾဆီက ဆႎၬမဲေပးမဲ့သူစာရင္း လိုက္ေကာက္ေနပၝတယ္။ စာရင္းယူတဲ့ပုံစံက ေမလမႀာ မဲေပးမႀာလား မေပးဘူးလား၊ မဲေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီမႀာ စာရင္းသၾင္း၊ လက္မႀတ္ထိုး၊ မေပးဘူးဆိုရင္ အခုတခၝတည္း ေဴပာပၝ ဆိုဴပီး စာရင္းေကာက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

တခဵိႂႚကေတာ့ သူတိုႚကို အတိအကဵ အေဴဖေပးဖိုႛကို ေရႀာင္လၿဲဴပီး ေဴပာဳကပၝတယ္။ မဲမေပးခဵင္တဲ့သူေတၾေကာ၊ ကန္ႚကၾက္မဲေပးခဵင္တဲ့သူေတၾေကာ အားလုံးအတၾက္ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ဆိုသူေတၾ၊ ဳကံ့ဖၾံႚေတၾနဲႚ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾက အခုလိုမဵႂိး အဳကပ္ကိုင္တာေတၾ လုပ္ေနတာေဳကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ဴပည္သူဆီက ယုံဳကည္မႁကို ရဖိုႚမလၾယ္ပၝဘူးဆိုတာ ေဴပာလိုက္ခဵင္ပၝတယ္။

၅ ေလာင္းဴပိႂင္ လူသတ္မႁ အတည္မဴပႂႎိုင္တဲ့ သတင္းမဵား

ရဲခဵႂပ္ကိုယ္တိုင္ အမႁလိုက္ေနရတဲ့ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ၅ ေလာင္းဴပိႂင္ လူသတ္မႁမႀာ ေသဆုံးသူ စပ္ဳကည္ဖရဲႛ သားမက္ ကိုသုေဇာ္နဲႚအတူ ပတၨဴမားနဂၝး ကိုေန၀င္းထၾန္းတိုႚ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဘုိ သားတိုႚပၝ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုဴပီး စစ္ခဵက္ယူေနတယ္လိုႚ သတင္းေတၾထၾက္ေနပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾ၊ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾက မိသားစုေတၾ၊ လူေတၾ ပၝေနတယ္ဆိုေတာ့ သတင္းထုတ္ဴပန္ဖိုႚအတၾက္ ထုံးစံအတိုင္း ဇာတ္လမ္းေတၾ၊ ဇာတ္ညၿန္းေတၾ ေရးေနရတယ္လိုႚ လူေတၾက ေဴပာေနဳကပၝတယ္။ ႎႀစ္မကူးခင္ေတာ့ အေဴဖေပၞေကာင္းပၝရဲႚႛလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကိုလိုနီလက္သစ္တိုႛ၊ သူပုန္အဖၾဲႚတိုႚ၊ အဳကမ္းဖက္အဖၾဲဲႚတိုႚေတၾက လုပ္ဳကံဖန္တီးလိုႚႛ စက္တင္ဘာမႀာ တဴပည္လုံး သံဃာနဲႚ လူထုအုံဳကၾမႁဳကီး ဴဖစ္ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း လက္သည္တရားခံ အဴမန္ဆုံး လက္ငင္းေဖာ္ထုတ္ႎိုင္တဲ့ အစၾမ္းထက္လႀတဲ့ စစ္အစိုးရဳကီးရဲႚ စၾမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ႖ာ့မတၾက္ရဲပၝေဳကာင္း ေဴပာလိုက္ပၝရေစ။

သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ စကႆာပူက ဗီဇာမေပးႎိုင္လိုႚ ဴငင္းတာ အမႀန္ပဲလား

အခု ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ေခတၨေရာက္ေနတဲ့ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္အဖၾဲႚ စကႆာပူကို သဳကႆန္အဳကိႂ ပေဒသာကပၾဲတခု သၾားကမယ္လိုႚ ဳကားပၝတယ္။ အခု ထပ္ဳကားဴပန္တာက စကႆာပူအစိုးရက သူတိုႚကို ပၾဲမိန္ႚခဵမေပးတဲ့အဴပင္ ဴပည္၀င္ခၾင့္လည္း ထုတ္ေပးဖိုႚ ဴငင္းဆန္တယ္လိုႚ သတင္းဳကားရဴပန္ပၝတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ သတင္းစုံစမ္းေပးပၝခင္ဗဵား။

အခုခဵိန္မႀာ ထိုင္းတိုႚ အင္ဒိုနီးရႀားတိုႚက ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚ သေဘာခဵင္းမ႖တဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾ ဴပသလာခဵိန္မႀာ၊ တရုတ္ကလည္း အိုလံပစ္သပိတ္သံေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚ ေကဵာခဵင္းကပ္ဴပလာခဵိန္မႀာ - ဴမန္မာေတၾရဲႚ ဆႎၬသဘာထားကို ထင္ဟတ္တဲ့ အဴငိမ့္အဖၾဲႚတခုကို အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾက စိမ္းကားစၾာ ဆက္ဆံလာတာမဵႂိးကိုေတာ့ မဴမင္ခဵင္ပၝ။ စုံစမ္းေပးပၝခင္ဗဵား။

ေနဴပည္ေတာ္မႀာ "ေသခဵင္တဲ့ သတၨ၀ၝမဵား ေတာေဴပာင္း"လိုႚ ဆိုရမလို

တေနႚက ေနဴပည္ေတာ္တိရစာၥန္ရုံဳကီးဖၾင့္လိုက္ပၝတယ္။ ဖၾင့္ဴပီးေနာက္ ဳကားရတဲ့သတင္းေတၾထဲမႀာ ေဴမၾအလိမၳာ တေကာင္နဲႚ ဒရယ္ ၂ ေကာင္ ေသသၾားဴပီလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ လူေတၾ ဳကိတ္ဳကိတိတိုး စည္ကားတဲ့ ဖၾင့္ပၾဲဳကီးမႀာ တိရစာၥန္ေတၾ စုံစုံလင္လင္ေတၾႚရလိုႚ ၀မ္းသာေဳကာင္း ဴပန္လာတဲ့ ေကဵာင္းသားေလးတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

တိရစာၥန္ ေဆးရုံေတၾ၊ တိရစာၥန္သခႆဵႂိင္းေတၾအဴပင္ တိေမၾးကုေကဵာင္းဳကီးေတၾ၊ သဘာ၀သမိုင္းဴပတိုက္တိုႚ၊ အရိုးနဲႚအေရ ဴပတိုက္တိုႚႛ၊ ဆပ္ကပ္ပၾဲဳကီးေတၾနဲႚ တိုးခဵဲႚဴမႀင့္တင္ဳကဖိုႚ လိုေနပၝဴပီ။

ေနဴပည္ေတာ္မႀာလည္းပဲ "တိရစာၥန္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲ"ကို အဴမန္လုပ္ေပးဖိုႚ လိုအပ္ပၝလိမ့္မယ္။

Comments