ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္ - နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ


နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ

ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္
မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈

လၾန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက နယူးေယာက္မႀာ ရာမယန ကပၾဲတစ္ခုကို ရႀားရႀားပၝးပၝး ဳကည့္ခဲ့ရတယ္။ ႓မိႂႛလယ္က နာမည္ေကဵာ္ Madison Square Garden နဲႛ မနီးမေ၀းမႀာရႀိတဲ့ ကပၾဲရံုတစ္ခုမႀာပၝ။ (ပုဂံ အာနႎၬာဘုရားပၾဲက ေနပူကဵဲကဵဲေအာက္မႀာ တဴပန္ႛတေဴပာရႀိလႀတဲ့ ဘုရားဖူး လႀည္းစခန္း႒ကီးကို လၾမ္းေနတုန္း) နယူးေယာက္က ေအးစက္စက္ ႎႀင္းမိုးေတၾကို ကာကၾယ္ရင္း၊ ပၾမ္ပၾမ္ဴမည္တဲ့ ကားတန္းအရႀည္႒ကီးကို ပၾတ္ကာသီကာ ေရႀာင္တိမ္းရင္း၊ အာသာေဴပေဴပဳကည့္ခဲ့ရတဲ့ အမႀတ္ရစရာ ကပၾဲေလးတစ္ခုေပၝ့။

စီစဥ္တင္ဆက္ ကဴပတဲ့သူေတၾကေတာ့ ေရၿမန္း(ဦး)၀င္းေမာင္နဲႛ သူႛရဲႛ ၁၅ ေယာက္ ပၝ၀င္တဲ့ အဖၾဲႛ။ အဖၾဲႛသားေတၾသာမက ႎိုင္ငံဴခား အကပညာရႀင္ေတၾလည္း ပၝတယ္။ ေရၿမန္း(ဦး) ၀င္းေမာင္ ဆိုတာက ေရၿမန္း ခဵမ္းသာရဲႛ အစ္ကို။ အခုတေလာ လူငယ္ထုဳကားမႀာ ေရပန္းစားေနတဲ့ မင္းသားေကဵာ္ေကဵာ္ဗိုရဲႛ ဦးေလး။ လၾန္ခ့ဲတဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ ေလာက္က ကၾယ္လၾန္သၾားရႀာတဲ့ အလကႆာေကဵာ္စၾာ ေရၿမန္း(ဦး)တင္ေမာင္ရဲႛ သားတစ္ေယာက္ေပၝ့။

ရာမယန ဇာတ္ေတာ္ထဲက အခန္း ၁၁ ခန္းကို တစ္ခန္း႓ပီးတစ္ခန္း မ႓ငီးရေအာင္ ၂ နာရီဆက္တိုက္ ကဴပသၾားဳကတာ ခန္ႛခန္ႛဴငားဴငား ေတာက္ေတာက္႐ကၾား႐ကၾားနဲႛ အားပၝးတရပၝပဲ။ ေရၿေရာင္၊ ေငၾေရာင္လက္ေနတဲ့ ရာမဇာတ္ အခင္းအကဵင္းနဲႛ အဆင္တန္ဆာေတၾကလည္း ရႁလိုႛမ႓ငီးႎိုင္ဘူး။ ရာမရဲႛ အစိမ္း၊ လကၡဏရႛဲ အ၀ၝ၊ သီတာေဒ၀ီရဲႛ အဴပာ ေတၾကလည္း အရင္ဴမင္ေနကဵထက္ ပို႓ပီး လင္းလက္ေနသလိုပၝပဲ။ ေနာက္ခံတီးလံုးေတၾနဲႛ ဟပ္ေနေတာ့တာပဲ။ (တကယ့္ဆိုင္း၀ိုင္းေတာ့ ဘယ္ပၝႎိုင္ပၝ့မလဲ) အဆင္သင့္သၾင္းထားတဲ့ ေနာက္ခံ ဆိုင္းတီးလံုးေတၾနဲႛပဲ ကဳကရတာေပၝ့။

ဒသဂီရိဘီလူးအကရဲႛ ဖေနာင့္အခဵမႀာ "၀ုန္းခနဲ … ၀ုန္းခနဲ" မီးေတာက္ေတၾ ထလာသလို ဴမင္ေနမိတယ္။ ႓ပီးေတာ့ သမင္လိုက္ခန္းမႀာလည္း တ႓ငိမ့္႓ငိမ့္ စမ္းေရစီးသံေတၾလည္း ဳကားေနမိဴပန္ေသးတယ္။ ေဳသာ္ … ရိုးတၾင္းခဵဥ္ဆီအထိ စၾဲေနတဲ့ အကရသ အာရံုေတၾပၝလား။ နယူးေယာက္ဟာ တကယ့္ ေမႀာ္ရံုေတာ႒ကီးလို ဴဖစ္သၾားေတာ့တာပဲ။ လာဳကည့္ဳကတဲ့ ပရိသတ္ေတၾကလည္း မဵားသား။ ဗမာ ဆယ္ေယာက္ေလာက္နဲႛ ႎိုင္ငံဴခားသား စုစုေပၝင္း ၂၀၀ နီးနီးေလာက္ရႀိမယ္ ထင္တယ္။

ေရၿမန္းဦး၀င္းေမာင္ ဦးစီးတင္ဆက္တဲ့ ဒီရာမယနဇာတ္ေတာ္ကို တီဗီမႀာ ဳကည့္ဖူး႓ပီးသားပၝ။ နယူးေယာက္က Public TV Channel လိုင္းေတၾမႀာ ဴပခဲ့ဖူးတယ္။ မဳကာမဳကာ လာတယ္။ အခုလို ကပၾဲရံုမႀာ ဳကည့္ရေတာ့ ပို႓ပီးအသက္၀င္ ခမ္းနားတာေပၝ့။

ေရၿမန္းဦး၀င္းေမာင္ကို သူႛရဲႛ ရာမဇာတ္အဖၾဲႛသားေတၾနဲႛ ေ၀ေ၀ဆာဆာေတၾႛလိုက္ရေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ေရၿမန္းခဵမ္းသာ နယူးေယာက္ကို ေရာက္လာ႓ပီး သူတိုႛညီအစ္ကို ၂ ေယာက္ ကဴပဳကတာေတၾကိုလည္း ဴပန္ဴမင္လာဴပန္ေသးတယ္။ အဲသည္တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ ငယ္ငယ္ကဳကည့္ခဲ့ရတဲ့ စၾဲခဲ့ရတဲ့ "သစၤာ ေမတၨာ ေရၿမန္းသဘင္" ဳကည့္ခဲ့ရတဲ့ ညေတၾကိုလည္း ဴပန္႓ပီး သတိရမိေသးတယ္။ သူတိုႛရဲႛဖခင္ ေရၿမန္း ဦးတင္ေမာင္ရဲႛ ဟန္နဲႛအသံကို ဴပန္႓ပီး လၾမ္းလၾမ္းဆၾတ္ဆၾတ္ ဳကားမိဴပန္ေသးတယ္။

"ကဵေနာ္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း xxx ထိုနည္းလည္းေကာင္း xxx စီးပၾားေရးအေဴခအေနေကာင္းလိုႛ ကဵန္းမာေစေဳကာင္း ဆုေတာင္းရပၝသည္ " ဆိုတဲ့ ရင္ထဲကလာတဲ့ အသံနဲႛ ဆိုေပၝက္ဆိုဟန္ေတၾ။

႓မိႂင္ထတစ္ခုထဲမႀာ ေရၿမန္းတင္ေမာင္ဆိုထားတဲ့

"ေဳသာ္ သီတာ ရာမ လကၡဏႎႀင့္ ေသာကပူေဆၾး၊ သမင္ေမၾးခဵင္လိုႛ

ခင္ေလးပူဆာဴပန္ေတာ့၊ ေသာ့ အဴမန္လိုက္ရတယ္ေလး " စတဲ့ ဆုိဟန္ေတၾ အသံေတၾကိုလည္း ဳကားလာဴပန္ေသးတယ္။

႓ပီးေတာ့ ဒသဂီရိကို အဓိကဇာတ္ေကာင္ထား႓ပီး ဖၾဲႛဆိုဴခယ္မႁန္းခဲ့တဲ့ ခဵစ္ဦးညိႂရဲႛ လကႆာဒီပခဵစ္သူ၊ ရာမယနဇာတ္ကို အဴမင္တစ္မဵႂိးနဲႛ ပံုရိပ္သစ္ေစခဲ့တဲ့စာအုပ္ကေလး။ ေဳသာ္ ႎႀစ္ ၃၀ ေလာက္ေတာင္ ရႀိခဲ့ေပမယ့္ တခဵႂိႛအဖၾဲႛအႎၾဲႛေတၾကို အခုထက္ထိ မႀတ္မိေနေသးရဲႛ။

ဒသဂီရိေဴပာလိုက္ပံုက

"ထၾက္ေဴပးဖိုႛ ခၾန္အားကိုမသံုးပၝနဲႛ သီတာေဒ၀ီ၊

ခၾန္အားဆိုတာ အလႀအပနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့အရာ ဴဖစ္တယ္။

သီတာေဒ၀ီ ပိုင္ဆိုင္တာက အလႀ၊

ကဵႂပ္ပိုင္ဆိုင္တာက အင္အား။

ဆန္ႛကဵင္တဲ့ တရား ၂ ခုပၝ။

ခၾန္အားပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကဵႂပ္ကေတာ့ အလႀအပကို ပိုင္ဆိုင္ဖိုႛအတၾက္

မင္းကို လကႆာဒီပကို ေခၞသၾားရလိမ့္မယ္ … " တဲ့။

"မင္းဟာ ကဵႂပ္ကို လက္ခံသေဘာတူညီဴခင္းအားဴဖင့္ ခၾန္အားကိုပၝ ပိုင္ဆိုင္ပၝလိမ့္မယ္ … " တဲ့။

႓ပီးေတာ့ ဦးတိုးရဲႛ ရာမရကန္ထဲက သဇင္ပန္းအေဳကာင္း ဖၾဲႛဆိုထားခဵက္ေတၾကို ကၾယ္လၾန္သၾားရႀာ႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဂီတလုလင္ ဦးကိုကို သံစဥ္သၾင္း႓ပီး ဦးမင္းေနာင္ဆိုထားတာကိုလည္း ဴပန္႓ပီး ဳကားေယာင္မိဴပန္ေသးတယ္။

"မိုးေသာက္ကယ္ရၿင္ရၿင္၊ ပၾင့္ဖူးေတၾ ဆင္ဳကသည္၊ ေရၿပင္ဆင့္၊ ေငၾပင္ဆင့္ ပတၨဴမားပင္ဆင့္ …" တဲ့။

"ကိႎၮရီ ကသည္ႎႀယ္၊ တခဵႂိႛက နီဴပာဴပာ၊ တခဵႂိႛက ဴဖႃ၀ၝ၀ၝ … "တဲ့။

တဆက္တည္းမႀာပဲ ရာမ၊ လကၡဏာ၊ သီတာေဒ၀ီ၊ ဒသဂီရိတိုႛရဲႛ ပံုရိပ္ေတၾနဲႛ ထင္ဟပ္ခဲ့တဲ့ သီခဵင္းေတၾကိုလည္း ဴပန္လည္သတိရမိေသးတယ္။ သံုးပၾင့္ဆိုင္၊ ေလးပၾင့္ဆိုင္အခဵစ္ရႛဲ အား႓ပိႂင္မႁေတၾ။ တရားမႁ၊ မတရားမႁ (ဓမၳနဲႛ အဓမၳ)ရဲႛ အား႓ပိႂင္မႁေတၾ။ အဲဒၝေတၾကို အႎုပညာပံုစံ အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛ ေဖာ္ကဵႃးခဲ့ဳကတဲ့ တိုႛလူမဵႂိးရဲႛ ခဵစ္စရာစိတ္ထား သက္ေသေတၾေလ။

"စာအုပ္ထဲမႀာ ပၝတဲ့၊ မယ္သီတာခိုးတာ ဘယ္သူလဲ … သူငယ္ခဵင္း ငယ္ရည္းစားက ေမးတယ္။ ဒီလိုပၝ ေမာင့္ခဵစ္တဲ့ ခဵစ္သူေမရယ္ … " စတဲ့ ေကာ္ပီသီခဵင္းတစ္ပုဒ္။

"မယ္သီတာကို ေရၿသမင္ဖမ္းလိုႛေပးဖိုႛ ခဵစ္သူ ရာမမင္းကို ေစ၊ အခဵစ္႒ကီးသူ မင္းဒသရဲႛ ေမတၨာေကဵာ့ကၾင္းေဴမ ဳကမ္းတမ္းတဲ့ ဒသဘီလူးရဲႛ … " စတဲ့ ေမဆၾိရဲႛ ခဵႂိခဵႂိလၾင္လၾင္ အသံနဲႛ သီဆိုခဲ့တဲ့ ဂီတလုလင္ေမာင္ေဳကးမံုရဲႛ သီခဵင္းတစ္ပုဒ္။

ေနာက္႓ပီး "အခဵစ္ရႁံးသမား ဒသဂီရိ … " ဟု ဆိုႛဆိုႛနင့္နင့္ ဟစ္ေ႐ကၾးခဲ့ေသာ လၿမ္းမိုး၏ သီခဵင္းတစ္ပုဒ္။

အဲဒၝေတၾကို စိတ္ထဲမႀာ ေမဵာလၾင့္ရင္း၊ ခဵႂိခဵႂိအီအီ ဴပန္ဳကားလာဴပန္ေသးတယ္။

႓ပီးေတာ့မႀ တကၠသိုလ္နဲႛ ရာမယနဇာတ္။

တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ "ေကဵာင္းေနေပဵာ္၍ စာေတာ္ရမည္ …" ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကေလး ၀့ံ႐ကၾားခဲ့တာေတၾ၊ အဲဒီေဆာင္ပုဒ္နဲႛအတူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အႎုပညာအသင္း႒ကီးရဲႛ ဂုဏ္ရႀိန္နဲႛ အႎုပညာဆိုင္ရာ လႁပ္ရႀားမႁေတၾဟာ အခု ႎႀစ္ေပၝင္း ၅၀ ေကဵာ္လာတဲ့အထိ လၾမ္းတသသဴဖစ္ေလာက္ေအာင္ စၾဲထင္ေနဆဲ ဴဖစ္တာေတၾ၊၊ ရာမယနဇာတ္ကို တကၠသိုလ္၀န္းကဵင္ ပရ၀ုဏ္သာမက အ႓မိႂႛအ႓မိႂႛအနယ္နယ္အထိ တေပဵာ္တပၝး လိုက္႓ပီး ကဴပဳကတယ္ဆိုတာေတၾ။ အဲဒၝေတၾကို လၾမ္းလၾမ္းေမာေမာ တမ္းတမိေသးတယ္။

"ဴမက႗န္းညိႂညိႂ၊ ကၾန္းခိုရာ တကၠသိုလ္မႀာဆို xx စာေပဂီတနဲႛသာ အႎုပညာ အစစမႀာ ဴပည့္စံု … " ဆိုတဲ့ ေတးသၾားထဲကလိုပဲ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္ဟာ ရာမယနရဲႛ ပံုရိပ္ေတၾနဲႛ ေမႀာ္ရံုေတာ႒ကီး ဴဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ေလ။ အင္း အခုမဵားေတာ့ အဲဒီပံုရိပ္ေတၾ ေပဵာက္ကၾယ္ကုန္႓ပီ ထင္ပၝရဲႛ။ အဖိုးတန္တဲ့ ယဥ္ေကဵးမႁအႎုပညာ အႎႀစ္သာရေတၾကို တိုႛဴမန္မာဴပည္ရဲႛ တကၠသိုလ္နဲႛ ေကာလိပ္ေတၾမႀာ ဘယ္သူေတၾက ဘယ္လို လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္း ဴဖန္ႛဳကက္ႎိုင္ပၝ့မလဲ။

Comments