အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈
မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈

မတ္လ ၂၈ က စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္ ေဆးကုသခံယူေနရင္း ကၾယ္လၾန္သူ အဲန္အယ္ဒီ ဴပန္ဳကားေရးတာ၀န္ခံ၊ မၾန္ဴပည္နယ္ ပၝတီအတၾင္းေရးမႀႃး ႎႀင့္ ဴပည္သူလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ တဦးဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္သိန္း (၆၃ ႎႀစ္) စဵာပနအခမ္းအနားကို ယေနႚ စကႆာပူအခဵိန္ ၃၁ရက္ေနႚ ေနႚခင္းပိုင္းတၾင္ ကဵန္ရစ္သူမိသားစုမဵား၊ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပခဲ့သည္။


ပရိသတ္ ၁၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္သည့္ မန္ဒိုင္း နာေရးအေဆာက္အဦတၾင္ ကဵင္းပသည့္ အခမ္းအနားတၾင္ ဘုန္းေတာ္ဳကီး ၆ ပၝးက ဘာသာေရး အစီအစဥ္မဵား ေဆာင္ရၾက္ေပးဴပီး၊ အဖၾဲႚ၀င္မဵားက အဲန္အယ္ဒီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကိုယ္စား အမိန္ႚဴပန္တမ္းကို ဖတ္ဳကားသည္။

ပရိသတ္မဵားက ဦးဴမင့္သိန္းကို ေနာက္ဆုံးအေနဴဖင့္ ဂၝရ၀ဴပႂနႁတ္ဆက္ဳကသည္။ သယ္ေဆာင္လာေသာ အသုဘေခၝင္းကို အဲန္အယ္ဒီအလံဖုံးဴပီး စဵာပန အခမ္းအနားကို ကဵင္းပႎိုင္ခဲ့သည္။

ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက လၾတ္လပ္ေရးဳကိႂးပမ္းစဥ္က ေခတ္စားေသာ ကမာၲမေဳကသီခဵင္းကို သီဆိုဳကသည္။ ဂုဏ္ဴပႂေသာ စဵာပနအလံကို ေခၝက္သိမ္းဴပီး ကဵန္ရစ္သူမိသားစုက သားဴဖစ္သူကို ေပးအပ္သည္။ မီးသင္းဴဂိႂဟ္စက္သိုႚ သၾင္းသည့္အခဵိန္တၾင္ ပရိသတ္က ၈၈ - ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လႀန္ေရးသီခဵင္းဴဖစ္ေသာ ကမာၲမေဳကဘူးသီခဵင္းကို သီဆိုဳကသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနဴဖင့္ အားလုံးက "ဦးဴမင့္သိန္း ေကာင္းရာသုဂတိလားပၝေစ" ဟု ၀ိုင္း၀န္းဟစ္ေဳကၾးဴပီး ဆုေတာင္းေပးသည္။ ထိုႛေနာက္ "စစ္အစိုးရ ကဵဆုံးပၝေစ" ဟုလည္း ေဳကၾးေဳကာ္ဳကသည္။


ဧဴပီလ ၃ ရက္ ဳကာသာပေတးေနႚတၾင္ တိုပၝးယိုး ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္း၌ ရက္လည္ဆၾမ္းကပ္ဳကမည္ဟု သိရပၝသည္။

Comments

Anonymous said…
See please here