ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖိုႛခၾင့္ ရႀိမရႀိ

ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖိုႛခၾင့္ ရႀိမရႀိ
အာရ္အက္ဖ္ေအ မတ္လ ၂၇ ညပိုင္းအစီအစဥ္
မတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈

မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛ စစ္အစိုးရရဲႛ တပ္မေတာ္ေနႛအခမ္းအနားမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႛ မိန္ႛခၾန္း အေပၞ အဴမင္၊ စစ္အစိုးရရဲႛ ကဵင္းပမယ့္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖိုႛ အဳကံဴပႂတိုက္တၾန္းခဵက္ စတာေတၾနဲႛပတ္သက္လိုႛ အန္အယ္လ္ဒီပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းနဲႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္တိုႛကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး အာရ္အက္ဖ္ေအ ၀ိုင္းေတာ္သူ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က အခုလို တင္ဴပထားပၝတယ္ခင္ဗဵာ။

ေဒၞေမ႓ပံႂးေအာင္ ။ ။ အခုဒီ မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာကဵေရာက္တဲ့ စစ္အစိုးရရဲႛ တပ္မေတာ္ေနႛ အခမ္းအနားမႀာ ဥကၠဌဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿကေဴပာသၾားတာက စစ္မႀန္တဲ့ ေစတနာနဲႛ တိုင္းဴပည္တိုးတက္ဖိုႛဆိုရင္ သူတိုႛအေနနဲႛ အာဏာကို မက္ေမာဖက္တၾယ္ေနမႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ေနာက္တခုက ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ပၝတီစံုေရၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးသၾားရင္ အႎိုင္ရလာတဲ့ ပၝတီကိုပဲ အာဏာလၿဲမႀာ ဆို႓ပီးေတာ့ ထည့္သၾင္းေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ ကဵမတိုႛ ဳကားသိရတယ္ရႀင့္၊ လက္ေတၾႛမႀာ စစ္အစိုးရက ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့အေနအထားေတၾနဲႛ အခုေဴပာဳကားခဵက္က ကိုက္ညီမႁရႀိတယ္ လိုႛ ထင္ပၝသလား။ ဒၝမႀမဟုတ္လိုႛရႀိရင္ ေရႀႛေနာက္ကၾဲလၾဲေနတယ္လိုႛေကာ ယူဆလိုႛရပၝသလားရႀင္။ အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီက ဦးဉာဏ္၀င္းရဲႛအဴမင္ကို သိပၝရေစရႀင္။

ဦးဉာဏ္၀င္း ။ ။ ကဵေနာ္ ပထမဆံုးေဴပာႎိုင္တာက အခု ေဴပာဳကားခဵက္က ဘာမႀ သိပ္မထူးဆန္းဘူး၊ ဘာေဳကာင့္လဲလိုႛဆိုရင္ ၁/၂၀၀၈ နဲႛ ၂/၂၀၀၈ ေဳကညာထားတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္အညီက ဒီ စကားပဲေဴပာမႀာပဲ။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ ေနာက္တခဵက္ ထူးဴခားမႁ ကဵေနာ္တိုႛ ေထာက္ဴပခဵင္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ လက္ရႀိအစိုးရက နအဖ၊ နအဖရဲႛေရႀႛမႀာ န၀တ။ နအဖသည္ န၀တကို ဆက္ခံတာ၊ တခဵိန္တုန္းကလည္း န၀တ ဥကၠဌက ဒီလိုပဲ ေဴပာခဲ့တယ္။ ေဴပာခဲ့႓ပီးေတာ့ တကယ္တမ္းကဵေတာ့ မလုပ္ဘူး။ အဲေတာ့ အခုတခၝ နအဖ ဥကၠဌက ဒီလိုေဴပာတယ္။ အဲ့ဒၝေဳကာင့္ ဒၝ ယံုဳကည္လိုႛလည္း မရတဲ့အေဴခအေနရႀိတယ္လိုႛ ကဵေနာ္ အဲလိုပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။

ေဒၞေမ႓ပံႂးေအာင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႛေခၝင္းေဆာင္ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္ ရဲႛ အဴမင္ကေရာ ဘယ္လိုရႀိပၝသလဲရႀင္။

ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္ ။ ။ သူတိုႛရဲႛ ေဴပာစကားေတၾကို ႎႁတ္ထၾက္စကားေတၾကို ယံုဳကည္ဖိုႛ အင္မတန္ ခက္ပၝတယ္။ အခုလည္း စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကေန႓ပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အရပ္ဖက္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ကူးေဴပာင္းေပးပၝမယ္လိုႛ စကားလံုး လႀလႀေတၾနဲႛေဴပာတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ မယံုဳကည္ႎိုင္ပၝဘူး။ အတိတ္ က ႓ပီးခဲ့တာေတၾ ထားလိုက္ဦး၊ အခုေလာေလာဆယ္မႀာတင္ နအဖ အေနနဲႛ ေရႀႛေလ႖ာက္ ကဵေနာ္တိုႛ တိုႛတိုင္းဴပည္မႀာ သၾားရမယ့္ အခင္းအကဵင္း၊ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ေရးဆၾဲတယ္။

ေရးဆၾဲတဲ့ေရးဆၾဲနည္းကို ဳကည့္။ ဴပည္သူႛကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ မပၝဘူးဗဵာ၊ ေနာက္အဴပင္ ဒီ ကၾန္စတီကဵႃး ရႀင္းထဲမႀာပၝ၀င္တဲ့ အေဳကာင္းအရာပိုင္းေတၾကလည္း ခုနေဴပာတဲ့ စစ္တပ္က အာဏာမမက္ဘူးလိုႛသာ ေဴပာတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အခု ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒဟာ လူထုအကဵႂိးစီးပၾားထက္ စစ္တပ္ရဲႛ အကဵႂိးစီးပၾားကို အမဵား႒ကီးေဖာ္ေဆာင္ထားတာ ေတၾႛရတယ္။

စစ္တပ္ရဲႛအကဵႂိးစီးပၾားဆိုတာေတာင္ တပ္မေတာ္တခုလံုးကို ကိုယ္စားမဴပႂပၝဘူး။ တပ္မေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္႓ပီးေတာ့ ထိပ္သီး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေတၾရဲႛ ေကာင္းစားေရးအတၾက္သာ၊ သူႛတိုႛရဲႛ ရာထူး အာဏာ စည္းစိမ္အတၾက္သာ သူတိုႛလုပ္ထား တာကို ေတၾႛရပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္တပ္ဟာ အာဏာမမက္ဘူးဆိုလိုႛရႀိရင္ အခုလာမယ့္ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမႀာလည္း စစ္တပ္ရဲႛ အခန္းကၸကို အခၾင့္ထူးအေနနဲႛ ထည့္သၾင္းေရးဆၾဲထားစရာ အေဳကာင္းမရႀိပၝဘူး။

ေမ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ေနာက္အခု ဴပည္သူေတၾဳကားမႀာဴဖစ္ေနတာက စစ္အစိုးရရဲႛ မဲရံုေတၾကိုသၾား႓ပီး ေတာ့ ကန္ႛကၾက္မဲေပးရမလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္လိုႛရႀိရင္ မဲသၾားမထည့္ဘဲ ေနရမလားဆို႓ပီးေတာ့လည္း ေ၀ခၾဲမရဴဖစ္ေနတာေတၾရႀိတယ္လိုႛလည္း ကဵမတိုႛ ဳကားေနရတယ္ရႀင့္၊ ဆိုေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပၝတီ အေနနဲႛ အခုလာမယ့္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ဘယ္လို ဆံုးဴဖတ္ပၝ၀င္သင့္ တယ္ဆိုတာကို မူ၀ၝဒခဵမႀတ္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္ရၾက္သၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိပၝသလားရႀင္။

ဉာဏ္ ။ ။ ကဵေနာ္တိုႛ အစီအစဥ္ရႀိပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကဵေနာ္ေဴပာႎိုင္တာကေတာ့ အခု ဆႎၬခံ ယူမယ့္ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းဟာ ကဵေနာ္တိုႛ ဴပည္သူႛဆႎၬနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ယံု ဳကည္တယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ လက္မခံႎိုင္ပၝဘူး၊

ဒုတိယတခဵက္ ကဵေနာ္ေဴပာႎိုင္တာက ဴပည္သူႛ ဆႎၬခံယူပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ဟာကို ကဵေနာ္တိုႛ မလိုလားဘူး။ ဒၝေပမယ္လိုႛ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ဘယ္လို ေဆာင္ရၾက္သင့္တယ္၊ ေဆာင္ရၾက္ဳကပၝဆိုတာမဵႂိးနဲႛ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကဵေနာ္ မေဴပာႎိုင္ေသးပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛအဖၾဲႛခဵႂပ္ကလည္း ဒီဟာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မထၾက္ေသးပၝဘူး။

ေမ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အခဵိန္ကာလအားဴဖင့္က ဒီဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲကဵင္းပဖိုႛက တလေလာက္ပဲ ကဵန္ ေတာ့တာဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရရဲႛအုပ္ခဵႂပ္မႁကို မလိုလားတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေတၾ၊ အဖၾဲႛ အစည္းေတၾအေနနဲႛက သေဘာထားတရပ္တည္း ရိႀသင့္တယ္လိုႛေကာ ယူဆႎိုင္ပၝသလားရႀင္။

ဉာဏ္ ။ ။ သေဘားထားတရပ္အေပၞမႀာ အမဵားစုလက္ခံႎိုင္တဲ့ သေဘာထားတရပ္ကို လိုက္နာဖိုႛ အားလံုး သေဘာတူဳကဖိုႛေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ရႀိသမ႖ မဲဆႎၬရႀင္မဵားအားလံုး တသေဘာတည္း ဆိုတာမဵႂိးကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအရ ဴဖစ္ႎိုင္ေဴခမရႀိဘူးလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ နားလည္တယ္။ အမဵားစုကေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမၾန္တဲ့ တခုကို ေရၾးခဵယ္ဖိုႛ လိုအပ္လိမ့္မယ္လိုႛေတာ့ ကဵေနာ္ဴမင္ပၝတယ္။

ေမ ။ ။ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ႎိုင္ငံေရးမႀာ ပၝတီေတၾ၊ အဖၾဲႛအစည္းေတၾအေနနဲႛ သေဘာထားတရပ္တည္း ရႀိႎိုင္ဖိုႛကိစၤအေပၞမႀာေကာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားအဖၾဲႛရဲႛ အဴမင္က ဘယ္လိုရႀိပၝသလဲ။

ထၾန္း ။ ။ အခုလုပ္မယ့္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ အားလံုးဟာ ဒီဥစၤာ႒ကီးကို မလိုလားပၝဘူး။ ဒၝဟာ အဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူး၊ အတုအေယာင္ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဴဖစ္မယ္ဆိုတာ အားလံုးက ဒီဥစၤာကို မလုိလားဘူးဆိုတဲ့သေဘာထားမႀာ အားလံုးက တူညီပၝတယ္။

သိုႛေသာ္ ဒီဆႎၬခံယူပၾဲကုိ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရင္ဆိုင္မလဲ။ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ဴဖတ္သန္းမလဲဆိုတဲ့ အေပၞမႀာေတာ့ ကၾဲလၾဲမႁေတၾရႀိေနပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛဴဖစ္ေစခဵင္တာေတာ့ အားလံုးဟာ ဖၾဲႛ စည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကို စစ္ဖၾဲႛစည္းပံုကို မလိုလားဘူး ဆန္ႛကဵင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆန္ႛကဵင္မႁအေပၞမႀာ တူညီမႁယူ႓ပီးေတာ့ အမဵားဴပည္သူလိုက္ပၝႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတၾနဲႛ တသေဘာတည္း၊ တပံုစံတည္း ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ လိုပၝတယ္။

အမဵားဴပည္သူလိုက္ပၝႎိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛဴပည္တၾင္းမႀာ အခိုင္အမာေတၾႛ ရႀိထားတာကေတာ့ နအဖလုပ္မယ့္ ဒီဆႎၬခံယူပၾဲကို မဲေပးခၾင့္ရႀိတဲ့ ဴပည္သူတိုင္း သၾားဳကပၝ။ သၾား႓ပီးေတာ့ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬမဲေတၾ ေပးဳကပၝ။

ဒီနည္းဟာ နအဖ စစ္ဖၾဲႛစည္းပံုတခုတည္းကို ကန္ႛကၾက္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ နအဖရဲႛ မတရား ဖိႎႀိပ္ဗိုလ္ကဵမႁေတၾအားလံုးကိုပၝ ဴပည္သူလူထု တရပ္လံုးက မလိုလားမႁကို ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲတခုလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ အားလံုးလိုက္ပၝႎိုင္မယ့္ နည္းပၝ။ အဲ့ေတာ့ တူညီတဲ့ ပံုစံနဲႛ အားလံုးခုခံကာကၾယ္ဳကမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ တတိုင္းဴပည္လံုး ရလဒ္က ကမၲာသိ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾကို တုန္လႁပ္သၾားေစရပၝမယ္။

စစ္ဗိုလ္႒ကီးေတၾအေနနဲႛ ေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးနည္းလမ္းကလၾဲလိုႛ တဴခားနည္းလမ္းမရႀိဘူးဆိုတာကို ခိုင္ခိုင္မာမာဴပႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ တခဲနက္ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နဲႛ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬမဲေတၾေပးဖိုႛ လိုအပ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အဲဒီ တိုက္ပၾဲ ပံုသၸန္ကို ေရၾးခဵယ္သင့္တယ္။ အားလံုးတညီတႌၾတ္တည္း ဆံုးဴဖတ္သင့္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ တိုက္တၾန္းခဵင္ပၝတယ္။

ေမ ။ ။ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္ရႀင္။

ေတာ္လႀန္ေရးေနႛမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ မိန္ႛခၾန္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သူ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္ရဲႛအဴမင္နဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး အန္အယ္လ္ဒီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္၀င္း ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾကို ေဒၞေမ႓ပံႂးေအာင္က စုစည္းတင္ဴပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

Comments