အႎုပညာရႀင္ေတၾရဲႚ အလႀႃဴမငင္ကၾင္းမဵား

အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႔ အလွဴျမင္ကြင္း
ဓာတ္ပုံသတင္း
ေမ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား လွဴဒါန္းေငြကို နာေရးကူညီမႈအသင္းက ေက်ာ္သူႏွင့္အတူ ေ၀ဠဳေက်ာ္တို႔ လက္ခံေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - အင္တာနက္၊ ၀င္းလတ္)

လူမင္း၊ ငွက္ေျပာေၾကာ္၊ အရိုင္းနဲ႔ ကင္းေကာင္တို႔ ေလေဘးအလွဴ ၀ိုင္းကူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ (ဓာတ္ပုံ - အင္တာနက္၊ ေကာင္းကင္ျပာ)

Comments