ဴမန္မာဆက္သၾယ္ေရး အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႁက ပေရာ့ဆီဆာဗာမဵား မသုံးရန္ ထုတ္ဴပန္

ဴမန္မာဆက္သၾယ္ေရး အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႁက ပေရာ့ဆီဆာဗာမဵား မသုံးရန္ ထုတ္ဴပန္
ဴမန္မာအိုင္အက္စ္ပီ၊ မိုးမခ

ေမ ၃၀၊ ၂၀၀၈

မိုးမခအတြက္ အင္တာနက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနတဲ့ ဴမန္မာအိုင္အက္ပီဆိုက္က ဴပည္တၾင္းအင္တာနက္ဆက္သၾယ္ေရး အေဴခအေနနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး ထူးဴခားဴဖစ္စဥ္တခုကို သတင္းပိုႚထားပၝတယ္။ ဴမန္မာဆက္သၾယ္ေရးက အင္တာနက္စာရင္းဖၾင့္ထားသူေတၾ ပေရာ့ဆီဆာဗာမဵားသုံးစရာ မလိုေတာ့ဘူးလိုႚ ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္ တဲ့။ ပေရာ့ဆီေတၾသုံးဴပီး အင္တာနက္ဆိုက္ေတၾကို တဆင့္ခံသၾားေနစရာ မလိုဘဲ တိုက္ရိုက္ ဴမန္ဆန္ထိေရာက္တဲ့ စနစ္သစ္နဲႚ သုံးစၾဲႎိုင္ေဳကာင္း သတင္းေကာင္းလိုႚ ဆိုေပမဲ့၊ စစ္အစိုးရ တားဴမစ္တဲ့ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာေတၾကိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲႚမႀ သၾားလိုႚရမယ္မဟုတ္လုိႚ သုံးစၾဲသူေတၾက တုန္ႚဴပန္ဳကတယ္။ အဴပည့္အစုံကို ဖတ္ဳကည့္ပၝ။

အခု Proxy တခုခု (203.81.71.111 ထားပၝေတာ့) နဲႚ Website ေတၾကို ဳကည့္ရင္ ကိုယ္ဳကည့္တဲ့ website ေပၞမလာဘဲ http://www2.myantel.net.mm ကိုပဲ redirect ဴဖစ္ေန ပၝတယ္။ ဒီေနႚ ေမလ ၂၉ ရက္ (ဳကာသပေတး) ေနႚ - ေနႚခင္း တနာရီခန္ႚက စ႓ပီး အဲဒီလို ဴဖစ္ေနတာပၝ။

Bagan Cybertech ကို ဆက္သၾယ္ဳကည့္ေတာ့ သူတိုႚ အေနနဲႚ စမ္းသပ္ဆဲ ကာလဴဖစ္႓ပီး error အနည္းငယ္ ရိႀႎိုင္ ပၝေသးတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။ အဆင္ ေဴပရင္ေတာ့ ဆက္လက္႓ပီး သုံးစၾဲ သၾားမယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။

ဆို႓ပီး MysteryZillion.com forum ေဆၾးေႎၾးခန္း တခုမႀာ ဖတ္လိုက္ ရတယ္။

ဒီလို ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) မလုိေတာ့ဘူး ဆုိေတာ့ အင္တာနက္မႀာ လၿင့္တင္ထားတဲ့ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾကို တိုက္႟ိုက္ သၾားဳကည့္ (Browse) ႎိုင္မႀာ ဴဖစ္လိုႚ အရင္ကထက္ နည္းနည္းေတာ့ အင္တာနက္ အဆက္အသၾယ္ (Internet Connection) ပိုဴမန္လာမယ္လိုႚ ထင္လိုက္ မိပၝတယ္။

ဒၝနဲႚ မိတ္ေဆၾ အင္တာနက္ ကေဖး ပိုင္ရႀင္ တဦးကို ဖုန္းဆက္႓ပီး ဒီအေဳကာင္း ေတၾကို လႀမ္းေမးဳကည့္မိေတာ့၊ "ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) မလိုေတာ့မႀ အင္တာနက္ အဆက္အသၾယ္ (Internet Connection) ဟာ အရင္က ထက္ကို ပိုေႎႀးသၾားတဲ့ အဴပင္၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ တဆင့္ခံ အဴဖစ္ သံုးေနဳကတဲ့ slimtrust.com, kproxy.com စတဲ့ ပေရာ့ဆီ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ လိပ္စာ (proxy web site) ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚကေန သံုးမရေအာင္ကို လံုးဝ ပိတ္ထားလိုက္တယ္ ကၾာ။" လိုႚ ႓ငီး႓ငီးဴငႃဴငႃ ေဴပာဴပ သၾားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့လည္း အံ့ဳသစရာ ဴဖစ္ေနရတာ တခုက၊ အဲဒီ အင္တာနက္ ကေဖး ဆုိင္မႀာ သံုးေနတဲ့ 203.81.71.88 ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) ဟာ ဆက္သံုးလိုႚ ရေနေသးတာပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႚ အဲဒီ ကေဖး ဆုိင္ရႀင္ မိတ္ေဆၾက ဴဖည့္စၾက္ ေဴပာဳကားပၝတယ္။ ဆုိလိုတာက သူႚဆုိင္မႀာ ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) အဴဖစ္ 203.81.71.88 နံပၝတ္ ထည့္ထားတဲ့ ကၾန္ပဵႃတာ အလံုးေတၾ ကေန အင္တာနက္ကို ဆက္လိုႚ ရေနေသးတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္႓ပီးေတာ့ အင္တာနက္ ဴမန္ႎႁန္းက အရင္ကထက္ ပိုေကာင္း မလာေပမဲ့၊ အရင္လို ကၾန္ပဵႃတာ အုိင္ပီ လိပ္စာ (IP address) ကို ေဴခရာ ေဖဵာက္ႎိုင္တဲ့ ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) လုပ္လိုႚ မရတာေတၾ ဴဖစ္လာပၝလိမ့္မယ္။ ဒီထက္ အေရး႒ကီးတာက ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚ (Myanmar Teleport) အေနနဲႚ အင္တာနက္မႀာ တင္းတင္းဳကပ္ဳကပ္ ေစာင့္ဳကည့္တာေတၾ ထပ္မံ ပိတ္ဆုိႚတာေတၾ လုပ္လာ ႎိုင္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာက MPT လိုႚ အတုိေခၞတဲ့ Myanmar Posts and Telecommunications နဲႚ ပုဂံ နက္ (Bagan Net) ကေန အမည္ ေဴပာင္းလာတဲ့ ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚ (Myanmar Teleport) ဆိုတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႁ ေပးတဲ့ ကုမၯဏီ (Internet Service Provider, ISP) ၂ ခုသာ ရႀိပၝတယ္။ အခု ပေရာ့ဆီ ဆက္တင္း (Proxy Setting) မလိုေတာ့တာက ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚ (Myanmar Teleport) သံုးစၾဲသူေတၾ အတၾက္သာ ဴဖစ္႓ပီး၊၊ MPT သံုးစၾဲ သူေတၾနဲႚေတာ့ မဆုိင္ပၝဘူး။

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဒီ အိုင္အက္စ္ပီ ကုမၯဏီ ၂ ခု အဴပင္၊ အ႒ကီးဆံုး ဴဖစ္လာႎိုင္တဲ့ အဴခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႁ ေပးမဲ့ ဟံသာဝတီ အိုင္အက္စ္ပီ (Hanthawaddy ISP) ကုမၯဏီ တခု ဒီေမလ အကုန္မႀာ ထၾက္ေပၞ လာဖုိႚ ရႀိတယ္လိုႚ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႚ ထုတ္ေဝေနတဲ့ Myanmar Times ဂဵာနယ္ May 19-25, 2008 မႀာ သတင္း တပုဒ္ အဴဖစ္ ေရးထားတာကို ဖတ္လိုက္ ရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခု ေမလ ကုန္တဲ့ အထိေတာ့ ဒီ ဟံသာဝတီ အုိင္စက္စ္ပီ ကုမၯဏီရဲႚ သတင္း ထပ္မံ မဳကားရ ေသးပၝဘူး။ Myanmar Times အဆုိအရ ဒီ ဟံသာဝတီ ကုမၯဏီဟာ ရန္ကုန္မႀ အပ အဴခား တုိင္းနဲႚ ဴပည္နယ္ အားလံုးကို အင္တာနက္ အဆက္အသၾယ္ ဝန္ေဆာင္မႁေတၾ ေပးသၾားမႀာလိုႚ သိရပၝတယ္။

ကၾန္ရက္ နည္းပညာ (Web Technology) ဆုိတာ အသၾား ႎႀစ္ဖက္နဲႚ ဓားထက္ထက္ တလက္ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ မဳကည့္ေစခဵင္တဲ့ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ (Banned Site) ေတၾကို သၾားမဳကည့္ႎိုင္ေအာင္ လံုးဝ ပိတ္ဆုိႚလိုႚ မရသလို၊ ဘယ္လိုပဲ ပိတ္ထား ပိတ္ထား ေကဵာ္ႎိုင္ လၿားႎိုင္တဲ့ နည္းပညာဟာ အဴခား တဖက္မႀာ ဆက္႓ပီး ဖၾံႚ႓ဖိႂးေန႓မဲ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဘက္ေပၝင္းစံုကေန ဖၾံႚ႓ဖိႂး တုိးတက္ လာေနတဲ့ ဒီကေနႚေခတ္ ကၾန္ရက္ နည္းပညာေတၾ ထဲမႀာ၊ အင္တာနက္ သံုးစၾဲသူေတၾ အေနနဲႚ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ (website) ေတၾကို အတားအဆီး မရႀိ ဳကည့္ခဵင္သူေတၾ အတၾက္ အေကာင္းဆံုးနဲႚ အဆင္တေဴပ သံုးႎိုင္မဲ့ အေထာက္အကူဴပႂ နည္းပညာ တရပ္ ရႀိပၝသလားလိုႚ ေမးလာ ခဲ့ရင္ေတာ့။ Tunneling Software ေတၾကို အသံုးဴပႂပၝ လိုႚပဲ အေဴဖ ေပးရပၝလိမ့္မယ္။ Your-Freedom ဒၝမဟုတ္ Ultrasurf Tunneling Software တမဵႂိးမဵႂိးကို ကၾန္ပဵႃတာမႀာ သၾင္း (install လုပ္) ထား႓ပီး ပိတ္ထားတဲ့ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ (Banned Website) ေတၾကို ခၾေကဵာ္ ဳကည့္႟ႁ ႎိုင္ပၝတယ္။ ဒီ Tunneling Software ေတၾ အေဳကာင္းနဲႚ ဒီ Software ေတၾကို ဘယ္မႀာ အခမဲ့ ရႎိုင္တယ္၊ ကိုယ့္ ကၾန္ပဵႃတာမႀာ ဘယ္လို သၾင္းရမယ္ (Install လုပ္ရမယ္)၊ ပိတ္ဆုိႚထားတဲ့ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ (web page) ေတၾကို ရႀာေဖၾ ဳကည့္႟ႁႎိုင္ဖုိႚ ဘယ္လို ကၾန္ပဵႃတာမႀာ တည္ေဆာက္ ရမယ္ (ဘယ္လို Configuration လုပ္ရမယ္) ဆုိတာေတၾကို "လံုဴခံႂ စိတ္ခဵစၾာ အင္တာနက္ သံုးစၾဲနည္း လမ္းႌၿန္" မႀာ ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု ေရးသား ထားပၝတယ္။ အဲဒီက PDF ဖိုင္ေတၾ ကို ဆၾဲခဵ (download လုပ္) ႓ပီး ဖတ္ဳကည့္ ႎိုင္ပၝတယ္။

ပေရာ့ဆီ ဆာဗာ (Proxy Server) အေဴပာင္းအလဲနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚရဲႚ ေဳကညာခဵက္

(ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚရဲႚ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာ www2.myantel.net.mm မႀာ လၿင့္တင္ ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္)

"ေလးစားရပၝေသာ Internet သံုးစၾဲသူမဵား ခင္ဗဵား -

ဴမန္မာ တယ္လီပိုႚအေနဴဖင့္ ပိုမို၍ အဆင့္အတန္းဴမင့္ ေကာင္းမၾန္ေသာ Internet ဝန္ေဆာင္မႁမဵားကို ေပးႎိုင္ရန္ အတၾက္ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာမဵား အဆင့္ဴမၟင့္ဴခင္းကို ေဆာင္႟ၾက္လ႖က္ ရႀိပၝသည္။ ယခုအခၝ Internet သံုးစၾဲရန္ အတၾက္ Proxy Server မဵားကို အသံုးဴပႂရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပၝ။ သိုႚဴဖစ္ပၝ၍ လူ႒ကီးမင္းတုိႚ၏ Web Browser Software မဵားတၾင္ Proxy Server Setting မဵားကို ဴဖႂတ္၍ Internet သံုးစၾဲပၝရန္ ေလးစားစၾာဴဖင့္ အသိ ေပးအပ္ ပၝသည္။

လူ႒ကီးမင္းတုိႚ အေနဴဖင့္ ပိုမို၍ ဴမန္ဆန္ ေကာင္းမၾန္ေသာ Internet ဝန္ေဆာင္မႁကို ရရႀိရန္ ရည္႟ၾယ္ပၝသည္။ အကယ္၍ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႁ အကူအညီမဵား လိုအပ္ပၝက Myanmar Teleport ၏ HelpDesk ဖုန္းနံပၝတ္ ၄၄၂၁၁၁၁ သိုႚ ေခၞဆုိ၍ လည္းေကာင္း၊ helpdesk@myantel.net.mm သိုႚ Email ပိုႚ၍ လည္းေကာင္း ဆက္သၾယ္ အကူအညီ ေတာင္းႎိုင္ပၝသည္

ေလးစားစၾာဴဖင့္

အင္ဂဵင္နီယာအဖၾဲႚ

ကၾန္ရက္လည္ပတ္ေရး ဌာန

ဴမန္မာတယ္လီပိုႚ"

Comments