မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ - 29th June 2008

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဇၾန္ ၂၉၊ ၂၀၀၈
မဵႂိးခဵစ္ဴမန္မာ၊ တယ္ရီဘတူတိုႚရဲႚ နာဂစ္မုန္တိုင္းဖၾဲႚ သီခဵင္းမဵား
သတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာ
အႎုပညာသည္တိုႚရဲႚ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား ဴမင္ကၾင္း
ေမာင္စၾမ္းရည္နဲႚ မာမာေအး - အာဏာရႀင္အေပၞ အဴမင္
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ - ၆၃ ေမၾးေနႚ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
စီစဥ္သူမဵား - ဦးပန္တဵာနဲႚ မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သားမဵား(ဆစ္ဒနီ)
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တဵာ၊

Comments