မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဇၾန္ ၁၅၊ ၂၀၀၈
တိမ္ဦးေလေဴပ - ဥးီပန္တဵာ
သတင္းတုိထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာ
ဆႎၬခံယူပၾဲအလၾန္ - ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခဵာင္း
ဓၝးဴပ ဆႎၬဴပပၾဲ၊ လူထုေအာ္သံ၊ ဒီဗၾီဘီ
၆၃ ေမၾးေနႚရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဂုဏ္ဴပႂ
ဴမန္မာဴပည္ေလေဘး ကူညီေပးေနသူမဵား
ဴခႂံလဵက္နဲႛ ခဵမ္း၊ ဆုံလဵက္နဲႚ လၾမ္း - တင္မိုး
နတ္ရႀင္ေနာင္ ေနာက္ဆုံးေနႚ
မိုးမခရဲႚ သတင္းတိုထၾာမဵား
ဴမမန္းဂီရိ သီခဵင္း အစီအစဥ္
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး၊ ေစာအယ္ေလာ

Comments