အရပ္သားအလႀူရႀင္ေလးမဵား ေဴခလႀမ္းသၾက္

ကုလသမဂၢ မဟာအဖဲြ႔ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရထက္
အရပ္သားအလွဴရွင္ေလးမ်ား ေျခလွမ္းသြက္
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၀၈
ယခုလဆန္းပုိင္းက ရန္ကုန္မွ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္အဖဲြ႔တဖဲြ႔ ေဒးဒရဲၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ေရပူ၀၊ ေက်ာင္းကေလးေက်းရြာႏွစ္ရြာသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားစဥ္ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲေသာပုံအခ်ဳိ႔ျဖစ္သည္။ ေရဒီယုိနားေထာင္စဥ္ မၾကာခဏၾကားေနရေသာ ကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရး၊ အစုိးရအကူအညီ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ခ့ဲရ၊ အရပ္သားအလွဴရွင္မ်ားကုိသာ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။ (photos: KS/Moemaka)


Comments