မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဇၾန္ ၂၂၊ ၂၀၀၈
ဒိုႚေခတ္ - ဇာဂနာ
သတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာ
ဧရာ၀တီတိုင္းအေရး ဴမန္မာဴပည္အေရး ဴဖစ္ေတာ့မည္ - ေခတ္ဴပိႂင္
သိန္းထီေပၝက္သမ႖ ကမာၲတလၿား
ဳသစေဳတးလဵနဲႚ ဆစ္ဒနီက ဴမန္မာဴပည္ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး
ဂရုဏာေတးနဲႚကဗဵာ - ေဒၝက္တာထၾန္းေအာင္၊ တယ္ရီဘတူ
သန္းေရၿ သီေပၝ အကဵႂိးေပးတူသေလာ - ရာဇ၀င္ေနာက္ခံ စကား၀ိုင္း
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္

Comments