ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ - ၆၃

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ - ၆၃
ကဗဵာစုစည္းမႁ - မင္းသု၀ဏ္၊ တင္မိုး၊ ေမာင္စၾမ္းရည္
ဇၾန္ ၂၅၊ ၂၀၀၈

ေထာင္ဴပင္ပက ေထာင္သားမဵား
(ေဒၞစု အသက္ ၆၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရ ရႀစ္လံုးဘၾဲႚ ကဗဵာ)

၁။ ဒိုႚေခၝင္းေဆာင္က ေထာင္ကဵေနရႀာ
ေထာင္ခဵတာက ကာယကိုယ္သာ
စိတ္ဆႎၬက ဴပင္ပမႀာသာ
ယံုဳကည္ဴခင္း ေထာင္သၾင္းမရပၝ။

၂။ စုကိုယံုက ယံုေဳကာင္းဴပပၝ
စုရဲဆုိ ရဲဳကစမ္းပၝ
စုကႎၿဲဆုိ ႎၿဲလိုက္ဳကပၝ။
ညီေစခိုင္း ပၾဲတုိင္းညီဳကပၝ။

၃။ ဒိုႚအေရးက ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသာ
႓ငိမ္းခဵမ္းဖုိႚေရး လၾတ္လပ္ေပးပၝ
လၾတ္လပ္ဖုိႚေရး ညီႌၾတ္ေရးပၝ
မညီႌၾတ္ မလၾတ္ေဴမာက္ႎိုင္ပၝ။

၄။ ပန္းတိုင္ေကဵာခိုင္း စိတ္႟ိုင္းဝင္ကာ
အတၨစစ္ခင္း၊ မင္းနဲႚသူငၝ
ဒိုႚကို ဒိုႚေဖာက္၊ ေဴမာင္းထဲေရာက္မႀာ
လမ္းစေပဵာက္၊ ဝမ္းေဴမာက္ရန္သူသာ။

၅။ ေတာ္လႀန္အစ၊ အိမ္တၾင္းကပၝ
ေခၝင္းခၝဴခင္းက၊ စလိုက္စမ္းပၝ
ဦး ခဵႂိး ေခၝင္းညိတ္၊ အတိတ္မူရာ
စၾန္ႚလိုက္ဳက အစတုိက္ပၾဲပၝ။

၆။ မမႀန္ မေကာင္း၊ မေကာင္း ေဴပာပၝ
မေကာင္း မမႀန္၊ မမႀန္ ေဴပာပၝ
မမႀန္ မယံု၊ မယံု ေဴပာပၝ
ယံုေအာင္လိမ္၊ လိမ္ေခတ္ မလၾတ္ပၝ။

၇။ သူဳကည့္ဖုိႚဖိတ္ မဵက္စိမႀိတ္ပၝ
နားေထာင္ဖုိႚဖိတ္ နားပိတ္ေနပၝ
သူေဴပာဖုိႚဖိတ္ ႎႁတ္ပိတ္ေနပၝ
လူလိမ္ကေက႗း မစားေဳကး ေဘးဖယ္ပစ္စမ္းပၝ။
လူယုတ္ကေပး မယူေဳကး ေဝးေဝးလက္ေရႀာက္ပၝ။

၈။ အမဵားအတၾက္၊ အမဵားထၾက္ပၝ
ညီႌၿတ္လက္တၾဲ၊ တုိက္ပၾဲဝင္ပၝ
မဝင္ မႎၿဲ မရဲ မင္း ငၝ
ေထာင္ဴပင္ေနဴငား၊ မလႁပ္ရႀား
မဴခား ေထာင္သားပၝ။
ေထာင္ထဲကလူ၊ မေထာက္ကူ၊ ေဖာက္သူဝမ္းသာမႀာ။

ေမ ၁၅၊ ၂၀၀၅။


ေမၾးေနႚဆုေတာင္း
မင္းသု၀ဏ္

ဴပည္သူႚေအာင္ပန္း၊ ႓မဲဆင္ဴမန္းသည္
ေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ရဲဇာနည္ကို
ဴမန္ဴပည္တလၿာ၊ ခဵစ္သူမဵားခဲ့။

တုိႚအားတိုႚအင္၊ တုိႚအရႀင္ကို
ဳကည္႟ၿင္ေစေသာ၊ မာေစေသာဟု
ေမၾးေသာေနႚမႀာ၊ တုိႚသူငၝသည္
ေမတၨာဳကည္လင္ ႟ၿင္႟ၾင္ပိုႚ
ေဒၝင္းပဵႂိအုိးေဝ တၾန္ေစဖုိႚ
ဴမတ္ဆုမၾန္ေကာင္း ေတာင္းဳကစိုႚ။

၁၉ - ၆ - ၉၀


ဴမတ္မၾန္ ဓူဝံဳကယ္
တင္မိုး

ဟုိ . . . အေဝးက
မႁန္ပဵပဵ ဴမင္ရတယ္။

မုန္တုိင္းေတၾ တုိက္ခဵင္တုိင္းတိုက္
တိမ္တုိက္ေတၾ ဖံုးခဵင္တုိင္းဖံုး
ဳကယ္တလံုးကေတာ့ မေပဵာက္ကၾယ္။

လမ္းေပဵာက္ေနသူ မႀန္သမ႖
ထာဝရ လမ္းဴပေနတဲ့ဳကယ္။
တုိႚခဵစ္တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္
အလင္းေရာင္ ေပးေနတာက
ေဝးခဵင္ေဝး နီးခဵင္နီး
တုိႚခရီးရဲႚ မီး႟ႀႃးတန္ေဆာင္
'ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္' တဲ့ကၾယ္။

တိုႚရဲႚ ဘဝ
ထာဝရလမ္းႌၾန္
ဴမတ္မၾန္ ဓူဝံဳကယ္။

(ေဒၞစု၏ ၆၁ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚသိုႚ)
(၇-၆-၂၀၀၆)
မဲေဆာက္

စုရဲႚ ေမၾးေနႚ အဓိႉာန္
ေမာင္စၾမ္းရည္

႟ိုးသားဴခင္းနဲႚ
ရဲရင့္ဴခင္း
ေဴဖာင့္မတ္ဴခင္းနဲႚ
မႀန္ကန္ဴခင္း။
ဴခင္းေလးဴခင္းနဲႚ ဒိုႚရဲႚ "စု"။

ရက္စက္ဴခင္းနဲႚ
႟ိုင္းစိုင္းဴခင္း။
ေကာက္ကဵစ္ဴခင္းနဲႚ
ေမႀာက္မႀားဴခင္း။
ဴခင္းေလးဴခင္းနဲႚ သူတုိႚ "စစ္"။

"စု" နဲႚ "စစ္" ဳကား
ဒိုႚ ဴပတ္သားစိုႚ။

အမႀား သမိုင္း
အခဵိန္ဆုိင္းရင္
သမိုင္းေမႀာင့္ထက္ ေမႀာင္လိမ့္မည္

ယံုစိုႚ ရဲစိုႚ ဒိုႚစုဳကည္
ဇာနည္သမီး၊ သမီးဇာနည္၊
ဒိုႚႎႀမ၊ ဒိုႚက ဝန္းရံမည္။

သင့္မိခင္
သင့္တိုႚ ထမ္းရမည္။

ပန္းတိုင္ေရာက္
မေဖာက္မမည္
ညီဳကမည္။

ေမ (၈) ရက္ ၂၀၀၅။


ေဒၝင္းမိခင္စု ေမၾးေနႚစု
ေမာင္စၾမ္းရည္

အာဃာတမထား
မာန္မာနမထား
ေမတၨာပၾားမႁ သူေရႀ႟ႁ
ဴပည္သူတုိႚရဲႚ စု။

လႀံစၾတ္မေဳကာက္၊ ကဵည္ဆန္မေဳကာက္
မဖီမေဖာက္၊ ဒူးမေထာက္
နတ္ေမာက္ရဲႚ ဆုိ၊ ဒိုႚရဲႚ စု။

ေသနတ္မပၝ၊ ဓားမပၝ
သစၤာမီးဒုတ္၊ သူကိုင္ဆုပ္
က႗ႎု္ပ္တုိႚရဲႚစု။

စုရဲႚေမတၨာ၊ စုသစၤာနဲႚ
ဗမာတဝႀမ္း၊ ေဘးမသမ္းဖုိႚ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုိ၊ စုရဲႚဆုိ။

ဴပည္သူႚစစ္သား၊ ဒိုႚစစ္သားနဲႚ
အမဵားေကာင္းမႁ၊ ဒိုႚေကာင္းမႁနဲႚ
ကဵန္းမာေစဆု၊ ခဵမ္းသာဆု။
ဒိုႚေတာင္းတမႀ၊ စုတၾက္ဆု။

ခၾပ္ေဒၝင္းနီနီ၊ ဒိုႚစုဳကည္သည္
သက္ရႀည္ကဵန္းမာ၊ ႎႀစ္ရာေကဵာ္
ဴပည္သူႚေကာင္းမႁ၊ ဒိုႚေကာင္းမႁ
ေပၝင္းစုႎုေမာ္၊ သာဓုေခၞ။

ေႎၾမိုးတရာ၊ ပန္းတရာနဲႚ
လမ္းဴဖာဳကည္ေမၿး၊ ေအးေစေသာ္။

ဧ႓ပီ ၃၀၊ ၂၀၀၅

၅၄ မႀတ္လၾယ္၊ မႀတ္ဖၾယ္၊ ကဗဵာငယ္မဵား
ေမာင္စၾမ္းရည္

စုလမ္းစဥ္

မေကာင္းတာကို၏
မေကာင္းဘူးလိုႚ
ဘူးတလံုးေဆာင္
သတၨိေဴပာင္ေလာ့။

စုယံုဳကည္ခဵက္

ႎႀလံုးရည္တုိက္ပၾဲ
လၾန္ခက္ခဲလဲ
စဲၾ႓မဲယံုဳကည္
ေအာင္ရမည္။

စုရဲႚေမးခၾန္း

"သင္ဘာလုပ္ေနသလဲ"
သင္ပဲက႗န္ႚကို
ေမးသလိုပင္
သင့္ကိုသင္သာ၊ ေမးလိုက္ပၝေလ
"ငၝေကာ ဘာလုပ္ေနသလဲ" လိုႚ။

စုဆႎ

လက္နက္ဆုိ
အပ္တုိေတာင္မႀ မကိုင္ေဳကး။
သစၤာဦးတင္၊ စာပၾဲခၾင္
တူယႀဥ္ ေဆၾးေႎၾး
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး။

(ကဵန္စစ္သားေကဵာက္စာ)

"မဵက္ရည္ကိုသုတ္
ႎႀပ္ရည္သုတ္
ထမင္းလုတ္လဲ ခံၾပၝအံ့" တဲ့။

စုလမ္းႌၿန

မႀားတာ မႀားမႀန္းသိ
မႀားသည့္ ဘက္ကို စၾန္ႚခၾာပၝ။
မႀန္တာ မႀန္မႀန္းသိ
မႀန္သည့္ဘက္မႀာ ရပ္တည္ပၝ။
ေတၾေဝကင္း၊ လက္ငင္းေအာင္ဴမင္မႀာ။

အမုန္းတရား

အဳကမ္းဖက္တာ
ဴပႍနာမဟုတ္။
အမုန္းဖက္မႀ၊ အ႟ႁံးထၾက္
ဆံုးရက္မခဵႂပ္၊ မုန္းဇာတ္ထုပ္။

မေဳကာက္တရား

ေဳကာက္႟ၾံႚဴခင္းမႀ
ကင္းေဝးရေအာင္
ဒိုႚစၾမ္းေဆာင္အံ့
ေဳကာက္ေအာင္ေဴခာက္သူ ဖယ္ရႀားစိုႚ။

မတရား ဥပေဒ

မတရား ဥပေဒ
ကဵင့္သုံးေလတုိင္း
ဴပည္သူေတၾက
တာဝန္အရ၊ ဆန္ႚကဵင္ဳက။

ကဵန္စစ္သား

"ေဳကာက္႟ၾံႚဴခင္းမႀ
ကင္းေဝးရေအာင္၊ သင္ဴပေပအံ့" တဲ့။
ကဵန္စစ္ထီးလႁိင္၊ ေကဵာက္တိုင္ကစာ
ဖတ္မိခၝတုိင္း၊ ငၝတုိႚဦးခဵ တသသ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေမၾးေနႚမႀာ
ငၝတုိႚ အဓိႉာန္
ေမာင္စၾမ္းရည္

ေအာင္ဆန္းစုဳကည္

ဗမာဴပည္မႀာ၊ အာဇာနည္မဵႂိး
ဒိုႚအားကိုးသူ၊ ဒိုႚယံုသူ
ကမာၲကရည္တူ၊ ဗမာကဳကည္ဴဖႃ
ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ ဒိုႚေခၝင္းေဆာင္။

ဒိုႚေခၝင္းေဆာင္ကို
ေဴဗာင္လဲ တမဵိႂး၊ ခိုးေဳကာင္ ခိုးဝႀက္တဖံု
ဖဵက္နည္းစံုနဲႚ၊ ဂဠႂန္ေစာဝိညာဥ္
စစ္တပ္ဝင္၊ ေနႚစဥ္လုပ္ဳကံေနဳက႓ပီ။

"ေမႀာင္ကဵေသာဳကာ" - တဲ့
ဗမာသမိုင္းကို၊ အ႟ိုင္းဆံုးမင္
မယဥ္ဆံုးကေလာင္နဲႚ
အေမႀာင္ စာမဵက္ႎႀာ၊ တိုးလိုက္ပၝပေကာ။

လုပ္ဳကံသူက၊ စစ္အစိုးရ
ဒုကၡေရာက္တာ ဒိုႚစုဳကည္
ဒီအထဲက၊ "အာဃာတမထားပၝ" တဲ့၊

အဝၝအ႔ကားေတၾနဲႚ
ကမာၲဳကားေအာင္ ေဴဗာင္ေဳကညာ
မဟာ အံ့ဖၾယ္ ပၝတကား။

မလံုဴခံႂေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူက
လံုဴခံႂေရး အေဳကာင္းဴပ႓ပီး
"ေခတၨ ယာယီ ထိန္းသိမ္းသည္" တဲ့
ယာရီ ရီစရာ
ပလီအညာေတၾ၊ ကမာၲသိ႓ပီ
ယာယီမႀာ၊ နာရီမရႀိ
တနာရီ၊ ႎႀစ္နာရီ၊ သံုးနာရီလား
တရက္ ႎႀစ္ရက္ သံုးေလးရက္လား
ဴပကၡဒိန္မလႀန္၊ တသက္လိမ္ဉာဏ္
မနက္ဖန္႓ပီး မနက္ဖန္။

ယာယီ ယာယီနဲႚ
တာရႀည္ဖမ္း႓ပီ၊ တာရႀည္မလၿတ္တာ
ဝဋ္ဳကမၳာကို၊ ဗမာဴပည္သား
ခံစားနစ္နာ၊
စစ္အာဏာရႀင္၊ သမုိင္းစဥ္
သူႚေ႔ကးတင္၊ ေ႔ကးဆပ္ဖုိႚသာဴပင္။

ညမႀာ လူသတ္ထၾက္၊ မနက္မႀာ အာပတ္ေဴဖ
အလႀႃေရစက္၊ "လက္နက္" မကၾာ
ကမ္းေဴခမႀာ အပန္းေဴဖသတဲ့
သန္းေ႟ၿ သၾား႓ပီ
အသားဆူဆူ၊ ခၝးပူပူ၊ အနားယူရာမႀာ
အာဃာတမထား၊ ဆာသမ႖ စား
ဘာက မအားလိုႚ၊ ဘာကနားတယ္ မေဳကညာ
ေထၾတလာေတၾ၊ မေရမရာ၊ ဇေဝဇဝၝ။

"မေကာင္းမႁေဆာင္၊ ေကာင္းမႁေရႀာင္
ညစ္ေအာင္ စစ္ကိုထား" တဲ့

အမႀား ေဗၝင္းလန္၊ တရားေဴဗာင္းဴဗန္ ကဵင့္
ေနဴမင့္ေလေလ၊ အ႟ူးရင့္ေလေလ။

အမႀားအယူ၊ မတရားသူဟာ
အမႀားမူကို၊ လူမသိေအာင္
ဟန္မေဆာင္ႎိုင္
ဟန္ေဆာင္ႎိုင္မလား၊ ဇၾတ္႒ကိႂးစား႓ပီး
မင္းသားေခၝင္းေတၾ၊ ေဆာင္းဖိုႚဳကံတုန္း
အကုသုိလ္တံုး၊ ေခၝင္းေလးလံုးမႀာ
တလံုးေတာင္မႀ ဖံုးမရ
မဖံုးမီက လၾတ္လုိႚကဵ။

႓ငိမ္းခဵမ္းေနရးနဲႚ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီ
အက္စ္ ပီ ဒီ စီ
အမည္ခံ႓ပီး ေနာက္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးလဲ ေပဵာက္ဆံုး၊
ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးလဲ ေနာက္ဆံုး
ေဆၾးေႎၾးေရးလဲ အေဳကာက္ဆံုး ဆုိေတာ့
အေကာက္ဆံုးအဳကံနဲႚ၊ ရန္လိုရမ္းကား၏
လူသတ္သမားကို၊ ဟန္ႚတားတၾန္းလႀန္
ဇၾဲမာန္မခဵ၊ အံတုဳကစိုႚ။

ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ကို ေထာင္သၾင္း
ေတာတၾင္းက ဆင္ကို ပလၴင္ေပၞတင္
အဴမင္မေလဵာ္၊ ဆင္ေတာ္ ယဳတာေခဵေတာ့
ဗမာေတၾ ကံဆုိး၊ ဳကံ႟ိုး႟ိုးကို ဆင္ဝၝးသလို
ဴပား႓ပီးသားဘမ္း၊ ဆင္နင္းခန္းမႀာ
ဘမ္းဟာ ဘမ္းထက္၊ အဳကမ္းဖက္လဲ
ဆက္႓ပီး ဴပားစရာ မရႀိပၝ႓ပီ။

ဓား လႀံ ေလးဴမား၊
စၾဲကိုင္မထား၊ မိန္းမသား။
သေဴပပန္းနဲႚ၊ ေရခဵမ္းအိုးသာ
အားကိုးအားထား၊ မိန္းမသား။
ခဵႂိးဴဖႃတဖက္၊ ေဒၝင္းတဖက္သာ
လက္႟ံုးအားထား၊ မိန္းမသား။

ဒီမိန္းမသားကို
ခဵႂံဳကားကထၾက္၊ လက္နက္ဓားလႀံ
လူဆုိးေတၾရံ၊ စီမံကိန္းခဵ
လုပ္ဳကံရရႀာ၊ စစ္ဗဵႃဟာကို
ဘယ္မႀာ သင္ခဲ့ပၝသတံုး။

အုိ . . . ဗိုလ္ခဵႂပ္ အေပၝင္း
ဘီလူးေခၝင္းတိုႚ
ေဘာင္းဘီဂုဏ္ေထာက္၊ မေဳကာက္တတ္ရင္
ေနာက္ထပ္မဖမ္းဘဲ
ေဆၾးေႎၾးပၾဲခၾင္၊ ဝင္ရဲပၝ
မိန္းမလဵာဥာဥ္၊ ဴပင္ရဲပၝ
ေသနတ္မကိုင္၊ ႓ပိႂင္ရဲပၝ။

မစုလက္မႀာ၊ ဘာမႀမရႀိ
ငၝတုိႚဆီမႀာ၊ ဘာမႀမရႀိ
ဒိုႚမႀာရႀိတာ၊ သတၨိပၝပဲ
ဒိုႚမႀာရႀိတာ၊ သီလပၝပဲ
ဴပည္သူႚသီလ၊ "စု" သီလဟာ
တပၝးသာ . . .
မေကာင္းတာကို၊ မေကာင္းဘူးလိုႚ
"ဘူး" တလံုးေဆာင္၊ သတၨိေဴပာင္သူ။

မေကာင္းတာကို၊ ေကာင္းသေယာင္နဲႚ
ေသနတ္ကိုေထာင္၊ သတၨိေဳကာင္သူ။

ဘယ္သူႎိုင္႟ိုး ရႀိသလဲ
သမိုင္းကိုပဲ၊ ေမးရဲေမးေလာ့
ေပးတဲ့အေဴဖ၊ ဳကားရဲေစ။

ဒီမိုကေရစီ

သီလတခု၊ လက္စၾဲဴပႂစိုႚ
မႀန္ရာစကား၊ ေဴပာဳကားဳကစိုႚ
ေဒၞစုေနာက္က၊ ဒိုႚေနာက္ဳကစိုႚ
ေဒၞစုေရႀႚက၊ ကာကၾယ္ဳကစိုႚ
ေဒၞစုေဘးက၊ ဝန္းရံဳကစိုႚ။

ဗိုလ္ခဵႂပ္တစု၊ မေကာင္းမႁေတၾ
ကုဋာကုေဋကို၊
ဗမာတေဴပလံုး ဟန္ႚတားစိုႚ။
ကမာၲတေဴမလံုး ဴပန္ဳကားစိုႚ။

မကၾယ္မေထာင့္၊ ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္ရဲရဲ
ဦးလည္မသုန္၊ ရင္မခုန္ဘဲ
မဖည္မေဖာက္၊ ေနာက္မခဵန္ဘဲ
႓မဲ႓မဲဴမံဴမံ၊ အဓိႉာန္နဲႚ
"စု" ႌၿန္တဲ့လမ္း၊ "ဆန္း" ေမ႖ာ္တဲ့ဆီ
ဆက္လက္ခဵီစိုႚ၊
ေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ေအာင္ရမည္။

ဒီေနႚ
"စု" ေမၾးေနႚပၝ၊
ေမၾးေနႚတရာ ဆုေတာင္းပၝစိုႚ။

ေအာင္ပၾဲတရာ ဆင္ႎၿဲပၝစိုႚ။
ေမတၨာပိုႚအံ့။

ဒိုႚရဲႚ စုဳကည္၊
အသက္ရႀည္စၾာ၊ အနာမဲ့လ႖က္
ခဵိႂးဖဲ့ေႎႀာင္႒ကိႂး၊ ေရႀႚသိုႚတုိး၍
ဘမဵႂိးဘိုးတူ၊ ေအာင္ပၾဲယူကာ
ဴပည္သူလၾတ္ေဴမာက္ ႎိုင္ေစေသာ္။

မေကာင္းမမႀန္၊ ေဖာက္ဴပန္သူေတၾ
လူသတ္အဳကမ္းဖက္၊ ရက္စက္သူေတၾ
လက္နက္အားကိုး၊ ဆုိးသၾမ္းသူေတၾ
အာဏာငန္းဖမ္း၊ ရမ္းကားသူေတၾ
စည္းစိမ္ကိုမက္၊ ဴပည္ဖဵက္သူေတၾ
ဒင္းတိုႚတေတၾ၊ ေနဝင္ခဵိန္မႀာ
သိပ္မဳကာေတာ့
သစၤာဂၝထာ၊ ႟ၾတ္ဳကပၝအံ့
အာဏာသူရဲေတၾ၊ ႓ပိႂလဲ ဒူးတုန္
ေဴပးဳကကုန္။
ေဳသာင္း . . . ဒူေရ ဒူေရ သၾားဟုန္ဟုန္။

ဇၾန္ ၁၉၊ ၂၀၀၃
ဖိုႚတဝိန္း။

Comments