မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ
ဇူလိုင္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

နိပၝတ္ေတာ္ - ရီရီသန္ႚ
ေမဆၾိ အင္တာဗဵႃး - SBS ဆစ္ဒနီ
ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ္နဲႚ မဟာေဆၾ - တခၝက မိုးမခ တင္ဆက္မႁ
အမဵားညီရင္ ဤ ကို က႗ဲ ဖတ္မႀာလား - မာမာေအး
ဳကပ္ေဴပးနန္းတၾင္း အရႁပ္ေတာ္ပုံ - ဘားမားတူေဒး
စိန္ေဗဒၝနဲႚ လူထုေဒၞအမာ အလၾမ္းေဴပ - အထူးအစီအစဥ္
စီစဥ္သူမဵား - ဦးပန္တဵာနဲႚ မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သားမဵား(ဆစ္ဒနီ)
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တဵာ

Comments