လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း အတၪႂပၯတိၨ - ေမာင္ထင္

လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ  သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း အတၪႂပၯတိၨ

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္႒ကီး အဘုိး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ကၾန္လၾန္စဥ္က ၁၉၆၄ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေနႚ ေနႚစၾဲနဲႚ လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာ႒ကီးမႀာ ပံုႎႀိပ္ ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းရဲႚ အတၪႂပၯတိၨ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾထဲက ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ ကၾန္လၾယ္သူရဲႚ အတၪႂပၯတိၨကို လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာမႀာ အာဒိ (ေရႀးဦး) ေဖာ္ဴပခံခဲ့ရတဲ့ ဴမန္မာ့ ပုဂၢိႂလ္ေကဵာ္ဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္႒ကီး အဘုိး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္း စာေရး ဆရာ႒ကီး ေမာင္ထင္ မႀတ္တမ္း ထင္ထားခဲ့တာကို ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာ ေမာင္ထင္ ဘယ္မႀာ ေရးခဲ့တာ ဆုိတာကို အမႀတ္ မထားလိုက္မိတဲ့ အတၾက္ ေတာင္းပန္ ပၝရေစ။


လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း အတၪႂပၯတိၨ - ေမာင္ထင္

ဇူလုိင္ - ၂၄၊ ၂၀၀၈


ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး ႎုိးဳကားေသာ ေခတ္ဦး၌ လည္းေကာင္း ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရးသိုႚ ေရႀႚ႟ႁေသာ ေခတ္၌ လည္းေကာင္း အလၾန္ ဳသဇာတိကၠမ ႒ကီးမားေသာ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ လၾန္ခဲ့ေသာ ဳကာသပေတးေနႚက ရန္ကုန္႓မႂိႚတၾင္ ကၾယ္လၾန္ အနိစၤေရာက္သည္။ ကၾယ္လၾန္ေသာ အခၝ အသက္ ၈၉ ႎႀစ္ ရႀိေလ႓ပီ။

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ လႀည္းသမား တဦး၏ သားဴဖစ္သည္။ ဴပည္႓မိႂႚအနီး ႟ၾာတ႟ၾာတၾင္ ေမၾးဖၾားသည္။ ထို႟ၾာမႀာ ဴမန္မာမင္း အဆက္ဆက္တုိႚ၏ လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖တုိႛ သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာ ပဲခူးနယ္ စပ္ဳကားတၾင္ တည္ရႀိသည္။ ႟ုိးရာဓေလ့ အတုိင္း ငယ္စဥ္က မိမိဖၾားရာ ဇာတိရႀိ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတၾင္ ပညာ သင္ခဲ့႓ပီးေနာက္ မႎၨေလး ေ႟ၿ႓မိႂႚေတာ္၌ ဆက္လက္ ပညာ သင္ယူခဲ့၏။ ထုိအခၝ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ႓ဗိတိသ႖တုိႚက ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ ဴမန္မာဘုရင္ကို နန္းခဵသည့္ အေရးအခင္း၌ ကုိယ္ေတၾႚ မဵက္ဴမင္ ဳကံႂခဲ့ရသည္။ ၁၈၉၄ ခုႎႀစ္တၾင္ စာပုံႎႀိပ္စက္ တခု၌ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္႓မိႂႚသိုႚ လာခဲ့ေလသည္။ ထုိအခဵိန္၌ ဆရာလၾန္းဟု တၾင္သည္။ ထုိအမည္မႀာ မူလ အမည္ကုိ အနည္းငယ္ လၿဲေဴပာင္းထားေသာ အမည္ ဴဖစ္သည္။

(အဂႆလိပ္တုိႚ၌ အမည္ေရႀႚတၾင္ ေမာင္၊ ကို၊ ဦး၊ ဆရာ စေသာ ဂုဏဝုဒိၭကို ေဖာ္ဴပသည့္ အေလ့အထ မရႀိေခဵ။ ထုိႛေဳကာင့္ ငယ္စဥ္က ေမာင္လၾန္း၊ လူပဵႂိ႟ၾယ္၌ ကိုလၾန္း၊ အသက္႒ကီးေသာ အခၝ ဦးလၾန္း၊ ဆရာသမား ဴဖစ္လာေသာ အခၝ ဆရာလၾန္း ဟူ၍ အမည္အမဵႂိးမဵႂိး ေဴပာင္းလဲလာပုံကုိ အဂႆလိပ္ သတင္းစာဖတ္ပ ရိသတ္တုိႚ ႟ုတ္တရက္ နားလည္ရန္ ခက္သည္။ ထုိႛေဳကာင့္ ဆရာလၾန္း အေဳကာင္းကို ေရးသားရာ၌ ထိုအမည္သည္ အနည္းငယ္ ေဴပာင္းလဲလာေသာ အမည္ဟု သိလၾယ္ေအာင္ ေရးဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဘာသာဴပန္သူ) ထုိႚေနာက္ ဆရာလၾန္းသည္ ဴပဇာတ္မဵားကို ေရးသည္။ သူေရးေသာ ဴပဇာတ္မဵားမႀာ ပုဒ္ေရ ၈၀ ခန္ႚ ရႀိသည္။

ဆရာလၾန္းသည္ နေဘထပ္ ကာရံမဵားႎႀင့္ ကဗဵာသီကုံး ေရးသားရာ၌ အလၾန္ သၾက္သၾက္လက္လက္ ေရးသားတတ္သည္ ဴဖစ္ရကား၊ ယင္းအရည္အခဵင္းသည္ သူသတင္းစာ ေလာကထဲသိုႚ ဝင္ေရာက္ရာ၌ မဵားစၾာ အေထာက္အပံ့ ဴဖစ္ေလသည္။ သတင္းစာ လုပ္ငန္းထဲသိုႚ ဝင္လာ ခၝစ၌ ေမာ္လ႓မႂိင္တၾင္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာတၾင္ ပထမ ေဆာင္႟ၾက္သည္။ သိုႚေသာ္ မဳကာမီ ၁၉၁၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၌ ထုတ္ေဝေသာ သူရိယ သတင္းစာတၾင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာ ႎုိင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စား လာေလသည္။ သခင္ ကုိယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ဴမန္မာ့ ႟ုိးရာ ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ ႒ကီးဴပင္းခဲ့သူ ဴဖစ္သည့္ အေလဵာက္ အဂႆလိပ္စာကို သင္ယူခဲ့ဴခင္း မဴပႂခဲ့ေခဵ။ တသက္ပန္လုံး ဴမန္မာ အဂၢိရတ္ပညာကို ထထ႔က႔က လုိက္စားခဲ့သည္။ သူရိယ သတင္းစာသည္ ဴမန္မာ သတင္းစာတုိႚတၾင္ ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေရးအသား တုိႚကို ပထမဦးဆုံး ေရးသားေသာ သတင္းစာ ဴဖစ္သည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းႎႀင့္ ေရးေဘာ္ ေရးဘက္တုိႚသည္ ထိုစဥ္က ဟုမၳ႟ူး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အေဳကာင္းကို သတင္းစာထဲ၌ ေဆၾးေႎၾးေလ့ ရႀိရာ ယင္းသိုႚ ေဆၾးေႎၾးသည္ကို သေဘာတူ၍ ႒ကိႂဆုိသည္။ အဂႆလိပ္တုိႚ၏ အဴပႂအမူကို ခုံမင္၍ ဴမန္မာ့ အမည္ေရႀႚတၾင္ 'မစၤတာ' ဟု ေခၝင္းတပ္ေသာ သူတုိႚကို သေရာ္ေသာ အားဴဖင့္ ထုိေခတ္က ေကဵာ္ဳကားေသာ ဴမန္မာ ဝတၪႂတပုဒ္၌ ပၝေသာ အမည္ တခုကို ယူ၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိ 'မစၤတာ ေမာင္မႁိင္း' ဟု ကေလာင္ အမည္ေပးသည္။

သူရိယ သတင္းစာတၾင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆယ္ႎႀစ္တာ ကာလ အတၾင္းဝယ္ ဴမန္မာတုိႚသည္ အတိတ္၌ ဇာတိဂုဏ္ေရာင္ ထၾန္းေဴပာင္ ခဲ့သည္ကို ဴပန္လည္ သတိရဳက ေစဴခင္းငႀာ 'ဋီကာ' အဖၾဲႚမဵားကို ေရးသားသည္။ ထုိႚဴပင္ ဴမန္မာစာေပမဵား ကိုလည္း ဴပႂစုသည္။ ထုိအေရးအသားကို ႎုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက အေရးယူဴခင္း မဴပႂေသာ္ ဴငားလည္း ထိုအေရးအသားတုိႚသည္ အဴခား တပၝးေသာ သူတုိႚက တုိက္႟ုိက္ ေရးသားေသာ အေရးအသားမဵားထက္ ပို၍ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရး အေတၾးအေခၞ တုိႚကို ဴဖန္ႚခဵီရာ၌ အဆင့္အတန္း ဴမင့္ဴမင့္ႎႀင့္ ထိေရာက္သည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ထိုေခတ္က ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား ကိုယ္ကဵႂိးရႀာ၍ အရည္အခဵင္း မဴပည့္မဝႎႀင့္ ေပဵာ့ညံ့ညံ့ အလုပ္ လုပ္သည္ကိုလည္း ႟ႁတ္ခဵ ေဝဖန္ေလ့ ရႀိသည္။

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ၁၉၃၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ပၝတီ အသစ္ တပၝတီ အေနဴဖင့္ ထင္ရႀားလာေသာ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံး ကို သူ၏ ဳသဇာ တိကၠမႎႀင့္ ဝင္ေရာက္ အားေပး ကူညီရာ၊ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္တၾင္ နာယက ဴဖစ္လာေလသည္။ ထိုအခၝ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံး တုိႚ၏ ဓေလ့ကို လုိက္၍ မိမိကုိယ္ သခင္ နာမည္ ခံယူသည္။ ဤသည္တၾင္ ကၾယ္လၾန္သည္ အထိ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း အမည္ဴဖင့္ ထင္ရႀားသည္။ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ုံး၌ ေဆာင္႟ၾက္ေသာ အခၝ ေနာင္အခၝတၾင္ ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္လာဳကမည့္ ေခတ္လူငယ္မဵားကို အဳကံဥာဏ္တုိႚႎႀင့္ အားေပး အားေဴမၟာက္ ဴပႂရာ ထိုလူငယ္ တသိုက္တၾင္ ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရးကို ႓ဗိတိသ႖တုိႚႎႀင့္ ေစ့စပ္ ရေအာင္ ယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဴဖစ္ဴဖင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ေသာ ဦးႎု တုိႚ အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဂဵပန္တုိႚ သိမ္းပိုက္စဥ္က သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ဝန္႒ကီး အဆင့္အတန္း ရႀိေသာ ရာထူး ဌာနႎၩရ တခု၌ ေခတၨ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့႓ပီးေနာက္ စစ္႒ကီး႓ပီးေသာ အခၝ ထုိရာထူးမႀ ထၾက္၍ အ႓ငိမ္းစား ေနထုိင္သည္။

ဴမန္မာ စာေပကို အေဳကာင္းဴပႂ၍ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းအား အလကႆာေကဵာ္စၾာဘၾဲႚကို အပ္ႎႀင္းသည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ ကမာၲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အဖၾဲႚဝင္ တဦးဴဖစ္သည့္ အားေလဵာ္စၾာ ၁၉၅၄ ခုႎႀစ္တၾင္ စတာလင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို ခဵီးဴမၟင့္ဴခင္း ခံရသည္။ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကို အခဵႂပ္အခဵယ္ ဴပႂမည့္ ရာထူး ဌာနႎၩရ တိုႚကုိ ဴငင္းပယ္၍ တသက္ပန္လုံး ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရး အကဵႂိးငႀာသာလ႖င္ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့ေလသည္။

ဘာသာဴပန္သူ၏ မႀတ္ခဵက္။

လန္ဒန္တိုင္းမ္ သတင္းစာသည္ ပၝတီ ဂုဏ္းဂဏ ဳသဇာခံ သတင္းစာ မဟုတ္ လၾတ္လပ္စၾာ ေရးသားေသာ ေပၞလစီကုိ လက္ကိုင္ဴပႂသည့္ သတင္းစာ ဴဖစ္သည္။ သိုႛေသာ္ ထုိသတင္းစာမႀာ အဂႆလိပ္ သတင္းစာ ဴဖစ္ဴခင္းေဳကာင့္ အဂႆလိပ္ အကဵႂိးကို ပဓာနထားေသာ သတင္းစာ ဴဖစ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ထိုသတင္းစာ၏ အာေဘာ္ကုိ အဴခား တပၝးေသာ ႎုိင္ငံတုိႚက ႒ကႂိက္သည္လည္း ရႀိလိမ့္မည္။ မ႒ကႂိက္သည္လည္း ရႀိလိမ့္မည္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဂဵင္နရယ္ ပရင္ဒၝဂတ္ ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္စဥ္က လန္ဒန္တုိင္းသည္ အဂႆလိပ္ စစ္တပ္တုိႛ၏ အဴပႂအမူကို ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵေသာ သတင္းစာမဵား ေရးသည္။ သိုႚရာတၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသည္ ႓ဗိတိသ႖ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴဖစ္လာေသာ အခၝ၌ မူကား ႓ဗိတိသ႖တုိႚ၏ အကဵႂိးစီးပၾားကို ငဲ့၍ ေရးသားသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အေဴပာင္းအလဲ စီမံကိန္းမဵား ေပၞေပၝက္ေသာ ၁၉၂၀ တဝိုက္ ေခတ္၌မူကား လန္ဒန္တုိင္းသည္ ဴမန္မာ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးဘေဘ၊ ဦးသိန္းေမာင္ စေသာ ပုဂၢႂိလ္တုိႚကို ကူညီ၍ ဴမန္မာ့ အာေဘာ္ကုိ တင္ဴပေပးသည္။ ဤသဘာဝကား ကမာၲႚ အေရးအခင္းတုိႚ၌ လၾတ္လပ္စၾာ စဥ္းစား စဥ္ဴခင္၍ လၾတ္လပ္စၾာ အဆုံးအဴဖတ္ ေပးေသာ သဘာဝပင္ ဴဖစ္သည္။ ထိုႚေဳကာင့္ ထုိသတင္းစာ၏ အာေဘာ္ကို ႒ကႂိက္ေသာ္ရႀိ၊ မ႒ကႂိက္ေသာ္ရႀိ အမဵားက ေလးစား ဳကေပသည္။

ထင္ရႀားေသာ ပုဂၢႂိလ္တုိႚ ကၾယ္လၾန္ေသာ အခၝ လန္ဒန္တုိင္းသည္ နာေရးသတင္း ကၸ၌ ကၾယ္လၾန္သူ ပုဂၢႂိလ္တိုႚ၏ အတၪႂပၯတၨိကုိ ေဖာ္ဴပေလ့ ရႀိသည္။ ဤသိုႛ ေဖာ္ဴပရာ၌လည္း ေတာ္႟ုံတန္႟ုံ ပုဂၢႂိလ္တုိႚကို ေဖာ္ဴပေလ့ မရႀိေခဵ။ ဝိဇၦာ ပညာေရးရာ၊ သိပၯံ ပညာေရးရာ၊ စာေပေရးရာ၊ အႎုပညာေရးရာ၊ ကမာၲႚေရးရာ တုိႚတၾင္ ကမာၲႚ ဂႎၩဝင္ထဲ ဝင္ထိုက္သည္ဟု ယူဆမႀသာလ႖င္ ေဖာ္ဴပေလ့ရႀိသည္။ ယင္းသိုႚ ေဖာ္ဴပရာ၌လည္း ကမာၲႎႀင့္ စပ္ဆုိင္သူ ပုဂၢႂိလ္ဴဖစ္လ႖င္ ရန္သူ မိတ္ေဆၾ ဟူ၍ သေဘာမထားဘဲ တတ္ႎုိင္သမ႖ တိတိကဵကဵ ေလ့လာ စုံစမ္း၍ ေဖာ္ဴပေလ့ ရႀိသည္။

စင္စစ္ ႓ဗိတိသ႖ အင္ပိုင္ယာ ဝၝဒ မဵက္စိႎႀင့္ ဳကည့္လ႖င္ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းသည္ အင္ပိုင္ယာ နယ္ခဵဲႚသမားတုိႚ၏ အဓိက ရန္သူ ဴဖစ္ေပသည္။ သိုႚပၝလဵက္ႎႀင့္ လန္ဒန္တုိင္းသည္ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းကို ရန္သူကဲ့သုိႚ မဳကည့္၊ မဵႂိးခဵစ္ စာေပ ပညာရႀင္ တဦးကဲ့သိုႚသာ ဴမင္သည္။ ဤအဴမင္ဴဖင့္ ေရးသားဴခင္းသည္ အေရး ခံရသူကို ဂုဏ္တက္ေစသည္။ က႗န္ေတာ္ ေလ့လာဳကည့္၍ ရသမ႖ႎႀင့္ ေဴပာရမည္ ဆုိပၝက ဴမန္မာ ေခၝင္းေဆာင္တုိႚတၾင္ ဤကဲ့သုိႚ ေရးသား ဂုဏ္ဴပႂဴခင္း ခံရသူမႀာ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း သာလ႖င္ အာဒိ (ေရႀးဦး) ပုဂၢႂိလ္ ဴဖစ္သည္။ လန္ဒန္တုိင္း သတင္းစာတၾင္ ေဖာ္ဴပေသာ ရက္စၾဲမႀာ ၁၉၆၄ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေနႚ ဴဖစ္သည္။

ေမာင္ထင္

Ref: - : www.myanmarisp.com

Comments