အရႀင္ဥာဏိက - ဆံပယ္ကာ ဉာဏ္ဴခယ္ႎုိင္ပၝေစသား


ဆံပယ္ကာ ဉာဏ္ဴခယ္ႎုိင္ပၝေစသား

အရႀင္ဥာဏိက

ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၀၈

“သားေသ ၊ လင္ဆုံး ၊ ကုန္ရႀႂံး ေ႐ကၾးတင္ ၊ လုိလင္မရ ၊ မယ္သီလ” ရယ္လုိႛ ဘယ္ေခတ္အခၝက ဘယ္မဟာပညာရႀိ က၀ိအေကဵာ္က ေနာက္ေနာက္ေဴပာင္ဴပာင္ စပ္ဆုိထားခဲ့တဲ့ စာတုိေလးမႀန္းမသိ ၊ ႎႁတ္ထဲမႀာ ရေနခဲ့တယ္ ။ ဘယ္တုံး ကတည္းက ဘယ္သူႛဆီကေန ဳကားခဲ့ မႀတ္ခဲ့ရတယ္ဆုိတာကုိလည္း မသိပၝဘူး။ ဒီစာတုိေလးကုိ ခင္မင္ရတဲ့သူမဵား သီလရႀင္၀တ္မယ္ဆုိတဲ့အခၝတုိင္း စ လုိစိတ္နဲႛ၊ ရင္းႎႀီးတဲ့ သီလရႀင္မဵားနဲႛ စကားအေဴခအတင္ေဴပာဴဖစ္တဲ့အခၝမဵိႂးမႀာ အႎုိင္ရလုိစိတ္နဲႛ ရၾတ္ဆုိဴပေလ့ရႀိခဲ့ဘူးပၝတယ္။

အမဵားဆုံးရၾတ္ဆုိေလ့ရႀိတာကေတာ့ ရန္ကုန္မႀာရႀိေနစဥ္ကပၝ။ အဲဒီ အခၝက မူလတန္း ငယ္ လတ္ ႒ကီး ပထမဴပန္ သီလရႀင္ စာသင္သားမဵား၊ ဓမၳာစရိယတန္း သီလရႀင္မဵားကုိ စာပုိႛခဵ ေပးခဲ့ရတယ္။ စာလုိက္တဲ့ သီလရႀင္ေတၾ ကုိယ္သိေစခဵင္တဲ့အတုိင္း မသိရေကာင္းလားလုိႛ အားမရဴဖစ္တဲ့အခၝမဵိႂးမႀာ သူတုိႛေတၾ စိတ္ဓာတ္တက္႐ကၾလာေအာင္ ၊ မခံလုိစိတ္နဲႛ ပုိမုိ႒ကိႂးစားလာေအာင္ ေဴပာခဲ့တာပၝ။ ကုိယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဖက္ကမႀန္တယ္ထင္႓ပီး အဲဒီလုိ ေဴပာခဲ့ေပမယ့္ တစ္ဖက္မႀာ ဘယ္ေလာက္ထိစိတ္ထိခုိက္မႁဴဖစ္ရမယ္ ဆုိတာမဵိႂးကုိ ေတာ့ မစဥ္းစားခဲ့တာ အမႀန္ပၝ။

ခုလည္း ေဆာင္းပၝးကုိ စပုံက သင္းလုိႛ မေကာင္းဴခင္းေတၾေဴပာေတာ့မယ္လုိႛ မထင္လုိက္ပၝနဲႛ။ဒီေနရာမႀာ ခုစာေလးကုိ ဴပန္ေရးဴပတာကေတာ့ စကားစပ္လုိႛသာ ေရးလုိက္တာပၝ။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမႀ စိတ္ဆုိးေအာင္ေရးဴပတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၞ အႎုိင္ရလုိစိတ္နဲႛ ေရးတာလည္း မဟုတ္ပၝဘူး။ ေဴပာရလဵင္ စိတ္ထဲမႀာ ေကဵနပ္မႁေဳကာင့္၊ သီလရႀင္၀တ္႓ပီး တရားဘာ၀နာ႒ကိႂးစားအားထုတ္ေနဳကတဲ့ ပစၤည္ေလးပၝး ဒၝယိကာမ႒ကီးမဵားကုိ ခဵီးပ လုိလုိႛ ၀မ္းေဴမာက္ႎုေမာ္ သာဓုေခၞစိတ္နဲႛ ေရးတာပၝလုိႛ ေဴပာပၝရေစ။ ခုသီလရႀင္၀တ္ဳကတဲ့သူေတၾထဲမႀာ အထက္က လကႆာေလးထဲကလုိ အေဳကာင္းတစ္ခုခုေဳကာင့္ သီလရႀင္၀တ္သူ တစ္ဦးမႀပၝလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးလုိႛလည္း ယုံဳကည္မိ ပၝတယ္။ ဘုန္း႒ကီးေခၝင္းေခၝက္႓ပီးမႀ ကန္ေတာ့ပၝ ဆုိတာမဵိႂးလုိ သီလရႀင္ထိပ္ေခၝက္႓ပီးကာမႀ ေလခဵိႂေသၾးတယ္လုိႛလည္း မမႀတ္ထင္ေစခဵင္ပၝဘူး။

ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေနႛက အေမရိကန္ႎုိင္ငံ၊ ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္၊ ဟာ့မၾန္းေဗး႓မိႂႛ၊ ဓမၳာနႎၬ၀ိဟာရေကဵာင္းမႀာ စုေပၝင္းသီလရႀင္၀တ္ပၾဲကဵင္းပခဲ့တယ္။ စုစုေပၝင္း သီလရႀင္ ၂၉ ပၝးပၝ။ ဆန္ဖရန္စစၤကုိေဗးဧရိယာရႀိ ဘုန္းေတာ္႒ကီးမဵား ကုိလည္း ပင့္ဖိတ္႓ပီး ေနႛဆၾမ္းဆက္ကပ္ကာ ၀တႂပစၤည္း အစုစု၊ စုေပၝင္း ေလာင္းလႀႃပၾဲကုိလည္း တစ္ပၝတည္း ကဵင္းပ ပၝတယ္။ သံဃာေတာ္က ၁၂ ပၝး၊ သီလရႀင္က ဓမၳာနႎၬမႀာ သီတင္းသုံးတဲ့ ေဒၞသုခကာမီအပၝအ၀င္ စုစုေပၝင္း အပၝး ၃၀ နဲႛဆုိေတာ့ ပၾဲက႓မိႂင္႓မိႂင္ဆုိင္ဆုိင္ စည္စည္ကားကားပၝပဲ။ သီလရႀင္ခုေလာက္မဵားမဵား၀တ္တာ အေမရိကမႀာ ေတာ့ ဒၝပထမဆုံးဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။

ဒီပၾဲမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႁကုသုိလ္အစုစုရဲ့ ပုံရိပ္ေတၾကုိ မႀတ္တမ္းဴပႂထား တဲ့ဓာတ္ပုံေတၾကုိ ဂ႗န္နသန္ခင္ ဆုိတဲ့သူက အီးေမးကေန ပုိႛေပးလာတယ္။ ဒီပုံေတၾကုိဳကည့္႓ပီး စာေရးလုိစိတ္ဴဖစ္မိ တယ္။ ဒီအေမရိကမႀာ ေသ႖ာင္ထုံးတဲ့သူ မရႀိတာေဳကာင့္ ေသ႖ာင္တစ္လုံး အဆုံးခံ႓ပီးလုိႛ မဆုိသာေပမယ့္ ရႀိတဲ့ဆံပင္ အဆုံးခံကာ ကတုံးတုံး႓ပီး ရႀားရႀားပၝးပၝး ကုိယ့္ရဲ့ခၾင့္ရက္ေလးကုိသုံးကာ သီလရႀင္၀တ္ဳကတဲ့သူေတၾအတၾက္ အားေပး စကားဆုိသင့္တယ္လုိႛလဲ ထင္လုိႛပၝ။

ဖတ္ခဲ့မႀတ္ခဲ့တဲ့စာေလးနဲႛ ပထမ မိတ္ဆက္ေပးပၝရေစ။ ဒီဇာတ္လမ္းေလးကုိေတာ့ ေထရီဂၝထာမႀာ ခုလုိ မႀတ္တမ္း တင္ထားပၝတယ္။ ဗုဒၭလက္ထက္ေတာ္ကာလက မာဂဓတုိင္း နာလကရၾာမႀာ စာလာ၊ ဥပစာလာ၊ သီသူပစာလာ ရယ္လုိႛ ညီအမသုံးဦး ရႀိတယ္။ သူတုိႛေတၾက အရႀင္သာရိပုတၨရဲ့ ႎႀမေတာ္ေတၾပၝ။ သူတုိႛရဲ့ အကုိေတာ္႒ကီး ဖန္၀ၝ ေရာင္ဆင္ဴမန္း ရႀင္ရဟန္းအဴဖစ္ခံယူသၾား႓ပီလုိႛ ဳကားသိရေတာ့ ဘ၀အဆက္ဆက္က ဴဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ ပၝရမီေတၾရဲ့ တၾန္းအားေဳကာင့္ သူတုိႛေတၾလည္း အကုိ႒ကီးနည္းတူ ရဟန္း၀တ္ဳကဖုိႛ စိတ္ပုိင္းဴဖတ္ခဲ့ဳကတယ္။

သူတုိႛေတၾရဟန္းဴပႂ ဳကမယ္ဆုိေတာ့ သက္ဆုိင္သူေတၾက နည္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ အတန္တန္ကန္ႛကၾက္ဳကပၝတယ္။ ခဵစ္ခင္တၾယ္တာသူေတၾကုိ အ႓ပီးတုိင္စၾန္ႛခၾၝ႓ပီး ထာ၀ရရဟန္းအဴဖစ္ကုိ ခံယူဳကဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္ရတယ္ဆုိတာ သူတုိႛအဖုိႛ လၾယ္ကူတဲ့အလုပ္ ဴဖစ္လိမ့္ မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ႓ငိတၾယ္စရာ တဏႀာေလာဘ သံေယာဇဥ္႒ကိႂးေတၾကုိပၝမက ကဲ့ရဲ့ရႀႂတ္ခဵ ဴပစ္တင္စကားဆုိဳကမဲႛ ေသာက ေဒၝသသံေယာဇဥ္႒ကိႂးစေတၾကုိပၝ တစ္ပၝတည္း ဴဖတ္ဳကရမႀာပၝ။ သုိႛေပမယ့္ ဒီ႒ကိႂးေတၾကုိ ညီမေဖာ္ေတၾက လၾတ္လၾတ္ကင္းကင္းဴဖတ္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။

သီလကုိေကာင္းစၾာလုံ႓ခႂံ၊ ဣေဴႎၬကုိ လုံေအာင္ေစာင့္စည္း၊ ပညာကုိေရႀ့သၾား ဴပႂကာ ေနထုိင္ခဲ့တာေဳကာင့္ ရဟန္းဴပႂ႓ပီး မဳကာမီအခဵိန္အတၾင္းမႀာပဲ တစ္ဘ၀တာ ေတၾႛ႒ကႂံဆုံရတဲ့သူေတၾနဲႛ စပ္႓ပီး ဴဖစ္ရတဲ့သံေယာဇဥ္႒ကိႂးေတၾကုိပၝမက ေနာင္မႀာဘ၀အသစ္ ဴဖစ္တည္ရမႁဆုိတာ မရႀိႎုိင္ေတာ့တဲ့ ရဟႎၨာ ေထရီမ႒ကီး ေတၾဴဖစ္ခဲ့ဳကတာမုိႛ ေနာင္အနာဂတ္မႀာ ဴဖစ္တည္လာႎုိင္တဲ့ သံေယာဇဥ္႒ကိႂးအားလုံးကုိပၝ တစ္ပၝတည္း ဴဖတ္ ေတာက္ႎုိင္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ သူတုိႛအဖုိႛေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁဆုိတဲ့ သႎၨိသုခကုိ ထာ၀ရပုိင္ဆုိင္လုိႛ သၾားခဲ့ဳကပၝ႓ပီ။ သာဓုေခၞ စရာ၊ ဳကည္ႎူးအားကဵ ေလးစာစရာပၝ။

ဒၝကုိ မသိတဲ့ မာရ္နတ္က အ႒ကံအဖန္မဵားလုပ္လုိႛ ရႎုိင္မလားဆုိတဲ့အေတၾးနဲႛ သူတုိႛထံကုိ ခဵဥ္းကပ္စည္းရုံးဖုိႛ ေရာက္လာခဲ့ပၝတယ္။ မာရ္နတ္ဆုိသူက ေကာင္းတာလုပ္သူေတၾကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ဖုိႛ အ႓မဲ႒ကံစည္ေနသူ မဟုတ္လား။ သူက လူမုိက္အသင္းအပင္းကုိ အင္အား႒ကီးေအာင္ တည္ေထာင္လုိသူဆုိေတာ့ လူေကာင္းေတၾ ပၾားမဵားလာမႀာမဵိႂးကုိ ဘယ္မႀာ သေဘာကဵႎုိင္ပၝ့မလဲ။

ဒီေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္မည့္သူေတၾကုိ မက္လုံးေတၾ အမဵိႂးမဵိႂးေပး႓ပီး မေကာင္းတာလုပ္ ဴဖစ္လာေအာင္ လႀည့္ဴဖားစည္းရုံးဖုိႛ သူက အားထုတ္မႀာပဲေပၝ့။ အႎုတန္သူ အႎု၊ အဳကမ္းတန္သူ အဳကမ္း၊ သူႛမႀာ ပရိယာယ္နည္းလမ္းေတၾကလည္း မဵားမႀ မဵား။ အႎုနည္းနဲႛ စည္းရုံးလုိႛပဲရရ၊ အဳကမ္းနည္းနဲႛ သိမ္းသၾင္းလုိႛပဲ ေအာင္ ဴမင္ ေအာင္ဴမင္၊ သူႛဘက္ေတာ္သားေတၾ မဵားဖုိႛသာ သူႛအတၾက္ လုိရင္းပဲ မဟုတ္လား။

ဳကည့္ပၝဦး။ အမ႒ကီးစာလာကုိေတာ့ မာရ္ယုတ္က

“ဘယ္လုိဆရာမဵိႂးကုိ ယုံစားအားကုိး႓ပီး ေခၝင္းတုံးတုံးရတာတုံး။ သင္သၾားလုိတဲ့ခရီးကုိ ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္တန္းတန္း အေရာက္လႀမ္းလုိႛရႎုိင္တဲ့ လမ္းေကာင္းေတၾအဴပည့္ရႀိတဲ့ အဴခား အဴခားေသာ ဆရာေတၾရဲ့ နည္းလမ္းေတၾကုိ သင္လက္မခံခဲ့ပၝဘဲလဵက္ ဘာေဳကာင့္ ခုမႀ သင္က မုိက္မႀားစၾာ ဦးဴပည္း ကတုံးတုံး၊ ဆံတစ္ထုံး အရႀႂံးခံကာ ေကၾႛေကာက္တဲ့လမ္း ေလ႖ာက္လႀန္းလုိရတာလဲ”

လုိႛ ဆရာစၾဲနဲႛ လၾဲေအာင္ လႀည့္စားခဲ့ပၝတယ္။

အလတ္မ ဥပစာလာနဲႛေတၾႛဴပန္ေတာ့ -

“ဘာေဳကာင့္ သင္က ဴဖစ္တည္မႁသေဘာတရားကုိ သေဘာမကဵ ႎုိင္ရတာလဲ။ ခႎၭာဴဖစ္မႁသေဘာတရားဟာ သာယာႎႀစ္သက္ဖၾယ္ ကာမဂုဏ္ခဵမ္းသာေတၾကုိ ဴပည့္ဴပည့္၀၀ ခံစားဖုိႛပဲ မဟုတ္လား။ ခုလုိသာ ဦးဴပည္းကတုံး လူညၾန္ႛတုံးတဲ့ အသၾင္နဲႛသာ သင္ေနသၾားလဵင္ ေနာင္မႀာမႀ ကာမဂုဏ္ခဵမ္းသာ ေတၾကုိ မခံစားမိခဲ့ေလဴခင္းလုိႛ ေနာင္တေတၾပူပန္လုိႛ ေနရလိမ့္ဦးမယ္”

… ရယ္လုိႛ ဖၾယ္ရာစုံ ကာမဂုဏ္တရားေတၾနဲႛ လႀည့္စားဖုိႛ႒ကိႂးစား ခဲ့ဴပန္ပၝတယ္။

အငယ္မ သီသူပစာလာေထရီမကုိေတာ့ တစ္ဘာသာနဲႛ စည္းရုံးမဲဆၾယ္ဴပန္ပၝ တယ္။

“ အုိ … ဥပစာလာ၊ သင္က တာ၀တိ ံသာ၊ ယာမာစတဲ့ နတ္ဴပည္မဵားမႀာ အလၾန္ႎႀစ္သက္သာယာစရာေကာင္းတဲ့ စည္းစိမ္ေတၾကုိ အ႒ကိမ္ေပၝင္းရာေထာင္မက ခံစားခဲ့ဘူးတာ။ သင့္စိတ္အာရုံကုိ အဲဒီလုိသာယာဖၾယ္ေကာင္းတဲ့ ညၾတ္ေဴပာင္းဖၾယ္ အာရုံေတၾေပၞမႀာ ထားလုိက္စမ္းပၝ။ ႓ငီးေငၾႛစရာ အလၾန္မႀေကာင္းတဲ့ ဘာ၀နာကမၳဌာန္း အေဳကာင္းခဵည္းသာ ေအာက္ေမ့႓ပီးမေနပၝနဲႛ”

… ရယ္လုိႛ အတိတ္အေဟာင္းေတၾဴပ႓ပီး စိတ္ေဴပာင္းဖုိႛ နားခဵဴပန္ပၝတယ္။ တကယ့္ အာဂ မာရ္ယုတ္ပၝပဲ။

စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႁမရႀိတဲ့သူမဵိႂး၊ ကုိယ့္ယုံဳကည္ခဵက္ကုိ စၾဲစၾဲ႓မဲ႓မဲ မဆုတ္ကုိင္ႎိုင္သူမဵိႂး ဆုိလဵင္ေတာ့ မာရ္နတ္ရဲ့ လႀည့္ ဴဖားစည္းရုံးမႁေအာက္မႀာ ဒူးေထာက္အညံ့ခံသၾားမႀာ အေသအခဵာပဲေပၝ့။

သုိႛေပမယ့္ စာလာတုိႛ သာသနာတၾင္း ၀င္လာတာက ထင္ေပၞေကဵာ္ဳကားလုိလုိႛ၊ အမဵားေယာင္လုိႛ ေယာင္လုိက္တာမဵိႂးနဲႛ ရဟန္းအဴဖစ္ ခံယူခဲ့တာမဵိႂးမႀ မဟုတ္တာ … မိရုိးဖလာပၾဲမုိႛ မႎၿဲမရႀိရေလေအာင္ ၀င္ေရာက္႓ပီး ႎၿဲဳကည့္တာမဵိႂးမႀ မဟုတ္တာ။ ဒီေတာ့ မာရ္နတ္လုိပုဂၢိႂလ္မဵိႂး ရာေထာင္သိန္းသန္း လာစမ္းပေစ။ ဘယ္မႀာလာလုိႛ တုန္လႁပ္မႁ ရႀိလိမ့္မလဲ။ ဘၾဲႛထူးစည္းစိမ္ အာဏာပၝ၀ၝ၊ ဘယ္ အရာကမႀ စာလာတုိႛစိတ္ကုိ တုန္လႁပ္ေစလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ မာရ္နတ္ခမဵာ မသိႎုိင္ရႀာဘူးေပၝ့။

တကယ္ေတာ့ သူကဵင္လည္ႎုိင္တဲ့နယ္ပယ္၊ သူလႀည့္ဴဖားႎုိ္င္တဲ့ နယ္ပယ္၊ သူစုိးမုိးႎုိင္တဲ့နယ္ပယ္က အကန္ႛအသတ္ရႀိတယ္ဆုိတာကုိ မာရ္ယုတ္ မသိႎုိင္ခဲ့တာပၝ။ စာလာတုိႛ ညီအမေတၾက သူႛပုိင္နက္နယ္ပယ္က လၾန္ေဴမာက္ေနခဲ့႓ပီေလ။ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁအဴပည့္ရႀိတဲ့ သႎၨိသုခနယ္ပယ္မႀာ ထာ၀ရ စံပၝယ္လုိႛေနခဲ့႓ပီေလ။

ေခၝင္းတုံးဦးဴပည္းတုံး၊ ဆံအရႀႂံးခံကာ သီလရႀင္၀တ္ တရားဘာ၀နာစီးဴဖန္းဳကတဲ့ ပစၤည္းေလးပၝးလႀႃဒၝန္းေထာက္ပံ့ဳက တဲ့ ဆရာ႒ကီးေတၾ၊ ဆရာေလးေတၾလည္း စာလာ၊ ဥပစာလာနဲႛ သီသူပစာလာ ညီအမတစ္ေဖာ္လုိ ရဟႎၨာေထရီမ ႒ကီးေတၾ မဴဖစ္ႎုိင္ဳကသည့္တုိင္ သီလရႀင္ဘ၀နဲႛ ေနဳကတဲ့ရက္အတၾင္း အနည္းဆုံး စိတ္႓ငိမ္းခဵမ္းဴခင္း ကုိယ္စီေတာ့ ရေစခဵင္ပၝတယ္။ ရေအာင္အားထုတ္ႎုိင္သူေတၾလည္း ဴဖစ္ေစခဵင္ပၝတယ္။

ရႀင္ရဟန္း ဴပႂရတယ္၊ သီလရႀင္ ၀တ္ရတယ္ဆုိတာက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ကာမဂုဏ္ခဵမ္းသာေတၾကုိ စၾန္ႛလၿတ္ဳကရတာ။ ဳကည့္ခဵင္တာေတၾ မဳကည့္ရဘဲ၊ ဳကားလုိတာေတၾ မဳကားရ၊ စားလုိတာ မစားရ၊ သၾားလုိရာမသၾားရဘဲ ေနဳကရတာ။ ႓ခႂံေဴပာရလဵင္ လူႛစည္းစိမ္ခဵမ္းသာေတၾကုိ စၾန္ႛလၿတ္ထားဳကရတာ။ တစ္ဖက္က ေလာကီခဵမ္းသာေတၾ ကုိ စၾန္ႛလၾၿတ္ရတာနဲႛအမ႖ တစ္ဖက္မႀာ ေလာကုတၨရာခဵမ္းသာ၊ တစ္နည္းေဴပာရလဵင္ ဴမင့္ဴမတ္သူတုိႛခဵမ္းသာ သမဏသုခကုိ ရမႀေတာ္မႀာ။

ဒီလုိမႀ မဟုတ္လဵင္ေတာ့ ေရႀးဆရာေတၾမိန္ႛဳကားသလုိ

ကာမေဘာဂၝ ၊ လူႛခဵမ္းသာလည္း၊ ကင္းကၾာေ၀းစၾ၊ သမဏရဲ့ သုခလည္း ဆုံး ၊ ႎႀစ္ကဵိႂး ရႀႂံးလဵက္၊ ေခၝင္းတုံးသာလဵင္၊ အဖတ္တင္လိမ့္”

… ဆုိသလုိ ေခၝင္းတုံး အဖတ္တင္တဲ့ သီလရႀင္၀တ္ရမႁမဵိႂး မဴဖစ္ေစခဵင္ပၝဘူး။

စာလာတုိႛ ညီအမေတၾလုိ သီလရႀင္၀တ္ဳကတဲ့ ပစၤည္းေလးပၝး ဒၝယိကာမေတၾလည္း ဘယ္လုိအႎုအဳကမ္းကိေလသာ မာရ္ေတၾရဲ့ အေႎႀာင့္အယႀက္မဵိႂးကမႀ စိတ္ကုိ မညိSႂးႎၾမ္း မထိခုိက္ေစပဲ ကုိယ္ေမ႖ာ္မႀန္းထားတဲ့ တရားေတာ္ေတၾကုိ ရရႀိတဲ့ရက္ပုိင္းအတၾင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပၝက္ေဴမာက္ေအာင္ ပၾားမဵား အားထုတ္ႎုိင္ဳကပၝေစလုိႛ ဆုေတာင္းရင္းနဲႛအတူ ႒ကိႂးစားပၾားမဵားဳကဖုိႛ အားေပးစကားေဴပာလုိက္ခဵင္ပၝတယ္။ ။

ေမတၨာဴဖင့္

အရႀင္ဉာဏိက

ဂခုဒၬကနိကာယ္ ၊ ေထရီၝထာမဵားကုိ မႀီဴငမ္းပၝသည္

Comments