႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္ အဖိုး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း (၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္ အဖိုး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း (၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္ 'ဇူလိုင္လမႀာ ဗမာဴပည္သူေတၾ မေမ့ႎိုင္တဲ့ ေနႚ႒ကီး ၃ ေနႚ' ရႀိတယ္လိုႚ အစခဵီ ေရးသားထားတဲ့ ဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္ရဲႚ '႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္ အဖိုး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း (၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္' အထိမ္းအမႀတ္ အမႀတ္တရ ေဆာင္းပၝးကို လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္ အဖိုး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း (၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္

ေမာင္စၾမ္းရည္

ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ဇူလိုင္လမႀာ ဗမာဴပည္သူေတၾ မေမ့ႎိုင္တဲ့ ေနႚ႒ကီး ၃ ေနႚ ရႀိပၝတယ္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ေနႚဟာ ဴပည္သူေတၾရဲႚ သားသမီးေတၾကို စက္ေသနတ္ေတၾနဲႚ ပစ္သတ္႓ပီး သမိုင္းဝင္ တကသ အေဆာက္အအံု႒ကီးကို ဗိုလ္ေနဝင္းတိုႚ စစ္အုပ္စုက မိုင္းဗံုးနဲႚ စိစိညက္ညက္ ေဳကေအာင္ ႓ဖိႂခဵ ေဖဵာက္ဖဵက္ ပစ္ခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေနႚမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း အစရႀိတဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို နယ္ခဵဲႚ လက္ပၝးေစ အာဏာ႟ူး ဂဠႂန္ေစာက လုပ္ဳကံခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ မႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္ခဲ့တယ္။ ဆရာ႒ကီး ကၾယ္လၾန္တဲ့ အခၝ ဗမာဴပည္ရဲႚ ပုဂၢိႂလ္ေကဵာ္႒ကီးေတၾက ေနမင္း႒ကီး ကၾယ္ခဲ့႓ပီ၊ ေ႟ၿေတာင္႒ကီး ႓ပိႂခဲ့႓ပီ စသဴဖင့္ အဴမင့္ဆံုး စကားလံုးမဵားနဲႚ ထုတ္ေဖာ္ ပူေဇာ္ ဴမည္တမ္း ခဲ့ဳကရပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း၊ ဘ႒ကီးမႁိင္း၊ အဘိုး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း စသဴဖင့္ ဴပည္သူမဵား ဂုဏ္ဴပႂ ပူေဇာ္ ေခၞေဝၞေလ့ ရႀိတဲ့ ဆရာ႒ကီးကို မသိမီ လုိက္ဳကတဲ့ ေကဵာင္းသား လူငယ္မဵားက "အို - အဘိုး" လိုႚ ဴမည္တမ္း႓ပီး ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမႀာ ဴပည္သူေတၾ ေသၾးေခဵာင္းစီးခဲ့ပံုကို တုိင္တည္ ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီလို ဴပည္သူ အေပၝင္းက တန္ဖိုးထား ေလးစားခဲ့ရတဲ့ ဆရာ႒ကီးကို သတင္းစာ ဆရာ အေပၝင္း၊ စာေရးဆရာ အေပၝင္း၊ ကဗဵာဆရာ အေပၝင္းတိုႚရဲႚ ဖခင္႒ကီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္႒ကီးလိုႚလဲ ဘၾဲႚခဵီး ေခၞေဝၞ ဳကပၝတယ္။ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ ကလဲ ႎိုင္ငံေရးသမား အေပၝင္းတိုႚရဲႚ ဘိုးေအ႒ကီးလိုႚ ေခၞဳကပၝတယ္။

ဆရာ ေဇာ္ဂဵီက အိႎၬိယဴပည္မႀာ စာဆုိ႒ကီး ရဝိႎၬရာ နတ္တဂိုးဟာ ဴပည္သူေတၾရဲႚ အမဵိႂးသား စိတ္ဓာတ္ကို လႁံႚေဆာ္ စုစည္း ေပးခဲ့႓ပီး ပဏၧစ္ေန႟ူးက လၾတ္လပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့တယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ လူ႟ၿန္း ဆိုတဲ့ စာဆုိ႒ကီးက အမဵိႂးသား စိတ္ဓာတ္ကို လႁံႚေဆာ္ စုစည္း ေပးခဲ့႓ပီး ေမာ္စီတုန္းက လၾတ္လပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့တယ္။ ဗမာဴပည္မႀာေတာ့ ဆရာ႒ကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းက အမဵိႂးသား ဇာတိမာန္ကို စုစည္း ဴမၟင့္တင္ ေပးခဲ့႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းက လၾတ္လပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့တယ္လိုႚ ေမာ္ကၾန္း ထိုးခဲ့ပၝတယ္။ စာဆုိ႒ကီး မင္းသုဝဏ္ ကေတာ့ "သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း စာမဆုိခဲ့ေသာ္" ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစီးနဲႚ စာတမ္းတေစာင္ ဴပႂစု႓ပီး ဴမန္မာစာေပ သမိုင္း တခုလံုးရဲႚ အလင္းေရာင္ အဴဖစ္ အထၾတ္အထိပ္ တင္ခဲ့ပၝတယ္။ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထု ဦးလႀ ကေတာ့ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ဘဝ သမိုင္းဟာ ေခတ္သစ္ ဗမာဴပည္ရဲႚ သမိုင္း ပၝပဲလိုႚ မႀတ္တမ္း ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္း ဟူသမ႖ကို မဵက္မုန္းကဵိႂး႓ပီး သမိုင္း မဵက္ေဴခ ဴပတ္ေနခဲ့ပၝတယ္။ အဖၾဲႚအစည္း မရႀိဘဲ "အား" မရႀိႎိုင္ပၝဘူး။ ဘုရားေဟာ အရ "သမဂၢၝနံ တေပၝသုေခၝ" လိုႚ အဆုိႚအမိန္ႚ ရႀိပၝတယ္။ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး သမိုင္းမႀာ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ံုး ေခၞ သခင္ပၝတီ ဟာ အေရးအ႒ကီးဆံုး အဖၾဲႚအစည္း ပၝပဲ။ တုိႚဗမာ အစည္းအ႟ံုး႒ကီး ရဲႚ အဓိက ေခၝင္းေဆာင္ဟာ သခင္ဴမသခင္ ေအာင္ဆန္းသခင္ႎု စတဲ့ သခင္ေတၾရဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဆရာ႒ကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၃၄ ခုႎႀစ္ ေရနံေခဵာင္း တိုႚဗမာ အစည္းအ႟ံုး ညီလာခံက စ႓ပီး နာယက အဴဖစ္ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ရင္း ဦးေဆာင္ လာခဲ့ပၝတယ္။ စစ္႒ကီး ႓ပီးေတာ့လဲ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ စာေရး ဆရာ႒ကီး အေနနဲႚ သာမက ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး အဴဖစ္နဲႚပၝ သမိုင္းမႀာ ႒ကီးမားတဲ့ ကၸတေနရာ ယူထားပၝတယ္။ စစ္အာဏာရႀင္မဵားက မသိေယာင္ ေဆာင္ေနေပမဲ့ ဴပည္သူေတၾက ဆရာ႒ကီးရဲႚ ႒ကီးမား ထၾန္းေဴပာင္တဲ့ ဂုဏ္ေကဵးဇူးကို မေမ့ဳကပၝဘူး။ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေနႚ ဆုိရင္ ဆရာ႒ကီး ကၾယ္လၾန္တာ (၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္ေနႚ အဴဖစ္ တပည့္သားေဴမး အေပၝင္းက သံဃာေတာ္မဵားကို ဆၾမ္းကပ္႓ပီး အမႀတ္တရ အခမ္းအနားမဵား ကဵင္းပေလ့ ရႀိဳကပၝတယ္။ နံနက္ပိုင္း ေစာေစာမႀာ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ဂူဗိမာန္ကို သၾားေရာက္ ဂၝဝရ ဴပႂဳကပၝလိမ့္မယ္။

ဆရာ႒ကီးနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤအဝဝ တာဝန္ယူ ေဆာင္႟ၾက္ေလ့ ရႀိတဲ့ ေဂၝပက အဖၾဲႚ ရႀိပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ထံပၝးမႀာ ဆရာ႒ကီးနဲႚ အတူ ကမာၲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႚ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကိစၤေတၾမႀာ ပၝဝင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ဳကတဲ့ သခင္ ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ၊ စာေရးဆရာ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီးေတၾ စသဴဖင့္ လူတန္းစား လူႚအလၿာ အမဵိႂးမဵိႂးက ပုဂၢိႂလ္ေတၾ အားလံုးဟာ ဆရာ႒ကီး ဈာပန ေကာ္မတီမႀာ ပၝဝင္ခဲ့ဳက႓ပီး၊ ဈာပန ႓ပီးတဲ့အခၝ ဂူဗိမာန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ေရး၊ ဆရာ႒ကီးရဲႚ စာေပနဲႚ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ေနအိမ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ေရးတိုႚပၝ ဆက္လက္ တာဝန္ ယူခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေကာ္မီတီဝင္ေတၾဟာ ခုေတာ့ အသက္ ၉၀ တန္းေတၾ ေရာက္တဲ့လူ ေရာက္႓ပီး ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ကၾယ္လၾန္ ကုန္ဳကရႀာ ပၝ႓ပီ။

ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ေဂၝပက အဖၾဲႚမႀာ လူအင္အား ဴဖည့္တဲ့ အေနနဲႚ ကဵေနာ့္ကိုလဲ အဖၾဲႚက ေခၞယူ တာဝန္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အဖၾဲႚထဲက သခင္ ဗဟုန္၊ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးထၾန္းတင္၊ ႟ုပ္ရႀင္ မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝ တုိႚဟာ ကဵေနာ္ ဴပည္ပေရာက္ေတာ့ တေယာက္႓ပီး တေယာက္ ကၾယ္လၾန္ ကုန္ဳကရႀာပၝ႓ပီ။ ခုအခၝ အသက္ ၉၀ တန္းထဲက အဘ သခင္ အုန္းဴမင့္နဲႚ အဘ ဝၝးခယ္မ သခင္ သိန္းေမာင္တုိႚ ႎႀစ္ဦးပဲ ကဵန္ေနပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီးရဲႚေဴမး ကဗဵာဆရာ တင္ေအာင္မႁိင္း ကေတာ့ ကဵေနာ္နဲႚ သက္တူ ႟ၾယ္တူပၝပဲ။ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ေဴမးသမက္ သန္းစိုးႎိုင္ ေခၞ ကိုခင္ေမာင္ေဌးနဲႚ ကိုတင္ေအာင္မႁိင္းတုိႚပဲ လူငယ္ အဴဖစ္နဲႚ ထထ႔က႔က လုပ္ေနဳကပၝတယ္။ အဖၾဲႚထဲက သခင္ စိုးဴမင့္ေလး ကေတာ့ သခင္ထဲမႀာ အသက္ အငယ္ဆံုး အဴဖစ္နဲႚ ပၝဝင္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ဆဲ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဇူလိုင္ ၂၃ မႀာ ဆရာ႒ကီးရဲႚ ေဴမးဴမစ္ေတၾနဲႚ အတူ ေဂၝပက အဖၾဲႚကလဲ အိမ္ရႀင္သဖၾယ္ ဧည့္ခံေလ့ ရႀိပၝတယ္။

ကဵေနာ္ ဴပည္ပ မထၾင္ခင္မႀာ ဒီအခမ္းအနားကို အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးတင္ဦးဦးဳကည္ေမာင္နဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တုိႚလဲ တက္ေလ့ ရႀိပၝတယ္။ သခင္႒ကီးမဵား၊ ႎိုင္ငံေရးသမား ေဟာင္း႒ကီးမဵား၊ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ ဆရာမဵားနဲႚ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားလဲ တက္ေရာက္ေလ့ ရႀိဳကပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီးဟာ သခင္ႎုသခင္ ေအာင္ဆန္း တိုႚ ခၾပ္ေဒၝင္းေတၾနဲႚ စ႓ပီး တၾဲခဲ့ရာက ကၾယ္လၾန္ခဵိန္ အထိ ခၾပ္ေဒၝင္း အဆက္ဆက္နဲႚ အဆက္အသၾယ္ မဴပတ္ခဲ့တာကို သတိဴပႂမိပၝတယ္။ ဒီအစဥ္အလာ အတိုင္း ဒီေခတ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ကလဲ ဆရာ႒ကီးနဲႚ ပတ္သက္သမ႖ကို မဵက္ေဴခမဴပတ္၊ ဖဝၝးေဴခထပ္ လိုက္ေနတာကို ေတၾႚရေတာ့ မဵိႂးဆက္သစ္ ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဟာ စစ္အစိုးရက သမိုင္း မဵက္ေဴခဴပတ္ဖုိႚ ဘယ္လုိပဲ အားထုတ္ေပမဲ့ မဵက္ေဴခ မဴပတ္ပၝကလား ဆုိ႓ပီး မဵိႂးဆက္သစ္ေတၾကို ဳကည့္ရင္း ဝမ္းသာ အားတက္ ဴဖစ္မိပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးရဲႚ အိမ္ဟာ သိပ္မကဵဥ္းလႀ ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ပဵဥ္ေထာင္ တထပ္အိမ္ ကေလးပၝ။ ဆရာ႒ကီး ကၾယ္လၾန္တဲ့ေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ ႎႀစ္လည္ပၾဲတိုင္း လာဳကတဲ့ ဧည့္သည္ေတၾဟာ မနက္လင္း ကတည္းက ညေနထိ မစဲပၝဘူး။ ဒီအထဲမႀာ ေခၝင္းဴဖႃစၾယ္ကဵိႂး သခင္ အဖုိး႒ကီးေတၾ ပၝသလို ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾကလဲ မနည္းလႀပၝဘူး။ လူငယ္ အမဵားစုဟာ ဆရာ႒ကီးကို မသိမီ လိုက္႟ံုမက မႁိင္းရာဴပည့္ပၾဲ ကိုေတာင္ မသိမီ လိုက္ဳကလိုႚ ဒီအေဳကာင္းေတၾကို သိမီတဲ့ လူ႒ကီးေတၾထံမႀာ ပံုဴပင္ နားေထာင္သလို နားေထာင္ ဳကပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီလို လၾတ္လပ္တဲ့ အခမ္းအနားေတၾဟာ သမိုင္း မဵက္ေဴခ မဴပတ္ေရး အတၾက္ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ သမိုင္း မဵက္ေဴခ မဴပတ္ ေစခဵင္သူေတၾ ကလဲ အလိုလို ေသၾးထဲသားထဲက စိမ့္႓ပီး မဵက္မုန္း ကဵိႂးေနမႀာပၝပဲ။

ေႎၾဦး အေဳကာင္းကို ေဖာ္ကဵႃး ဖၾဲႚႎၾဲႚ ဳကရာမႀာ၊ "အေဟာင္း အေဟာင္းတိုႚ ေ႔ကေလရာ၊ အသစ္ အသစ္တုိႚသည္ အစားထိုးေလ့ ရႀိဳကသည့္ အတိုင္း ႟ၾက္ေဟာင္းတုိႚ ေနရာတၾင္ ႟ၾက္သစ္တုိႚသည္ အစားထိုး ေပၞထၾက္ ဖူးေဝ လာေလ၏" လိုႚ ေရးေလ့ ရႀိပၝတယ္။ သခင္႒ကီးေတၾ ေနရာမႀာ၊ သခင္ေလးေတၾလဲ ေပၞထၾက္ ဖူးေဝ လာ႓မဲပၝပဲ။ မႁိင္းစာေပ၊ မိႁင္းစိတ္ဓာတ္ကို အေမၾခံ႓ပီး သမိုင္းအလဵဥ္ အဆက္မဴပတ္ေအာင္ နည္းမဵိႂးစံုနဲႚ ဴပႂလုပ္ဳကမႀသာ "လမ္းစဥ္ လူငယ္" စိတ္ဓာတ္ေတၾ ေမႀးမႀိန္ ဆိတ္သုဥ္း သၾားပၝလိမ့္မယ္။

ခုခၝ ဆရာ႒ကီးရဲႚ အိမ္ဟာလဲ သခင္အို႒ကီးမဵားလို ဴဖႃေလဵာ္ ေဟာင္းအို ေဆၾးေဴမ့ လာပၝလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာနဲႚ ဒီအိမ္ကို အ႓မဲ သစ္လၾင္ ခိုင္မာေနေအာင္ ေစာင့္ေရႀာက္ဖုိႚ ကိုလဲ လူငယ္ေတၾက လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ ယူရပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝဟာ ဗမာဴပည္သူေတၾ အားလံုးရဲႚ တာဝန္ပၝပဲ။ ဒီကိစၤ ဒီတာဝန္ ဒီအေမၾဟာ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားေတၾ အဖုိႚ အထူး ရရႀိေနတဲ့ အခၾင့္အေရးပၝ။ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ တဴခား ေနရာေတၾမႀာေတာ့ စာေပ ေဟာေဴပာပၾဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပၾဲ၊ ကဗဵာ ႟ၾတ္ဆုိပၾဲေတၾ ႎႀစ္စဥ္ ဴပႂလုပ္႓ပီး မႁိင္းအေမၾ မႁိင္းစိတ္ဓာတ္ တုိႚကို ထိန္းသိမ္း ဳကရပၝတယ္။ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ဆုိရင္ ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ႎႀစ္ (၁၃၀) ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ စာေပ ေဟာေဴပာပၾဲေတၾကို ႓မိႂႚ႒ကီးေတၾမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဆရာ႒ကီးအေဳကာင္း ဆရာ႒ကီးေတၾရဲႚ လက္ရာေကာင္းေတၾနဲႚ လက္ရာသစ္ အခဵိႂႚကို စုေပၝင္း႓ပီး 'ဓူဝံ စာေပ' ဆုိတဲ့ စာအုပ္တုိက္ တတုိက္က ထုတ္ေဝခဲ့ပၝတယ္။ တာဝန္ခံ စုေဆာင္း သူကေတာ့ "မႁိင္းရာဴပည့္ ေအာင္ေစာဦး" ပၝတဲ့။ တုိကဵိႂနဲႚ လန္ဒန္တုိႚမႀာလဲ အထိမ္းအမႀတ္ ေဟာေဴပာပၾဲေတၾ ကဵင္းပခဲ့တယ္လိုႚ ဳကားလိုက္ရ ပၝတယ္။

ဒီေနရာမႀာ စပ္မိလိုႚ အမႀတ္တရ ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားခဵင္တာ တခု ရႀိပၝတယ္။ ကဵေနာ့္ သူငယ္ခဵင္း ကဗဵာ ဆရာ ဳကည္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနကဵ မႁိင္းအေမၾ ဴဖန္ႚႛခဵိေရး အဴပႂအမူ တခုပၝ။ သူက လူစုစုရႀိလိုႚ စာေပ စကားဝိုင္းကေလး တခု ဴဖစ္သၾားမိ႓ပီ ဆုိရင္ - "ကဲ … မင္းတိုႚ အထဲက ဘ႒ကီးမႁိင္းရဲႚ ေလးခဵိႂး တပုဒ္တေလ အလၾတ္ရသူ ရႀိရင္ ထဆုိကၾာ၊ ငၝက ေငၾတေထာင္ ပူေဇာ္မယ္" လိုႚ ႎႁိးေဆာ္ေလ့ ရႀိပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႚ မဵိႂးဆက္ထိ ေဴပာရရင္ - ကဵေနာ္တုိႚ တေတၾဟာ ဘ႒ကီးမႁိင္း ေလးခဵိႂး႒ကီးေတၾ ထဲက အထူး အေရးပၝ ထင္ရႀားသမ႖ကို တပိုင္းတစ ဴဖစ္ေစ အလၾတ္ ရဳကပၝတယ္။ ထုတ္ေဖာ္ ကိုးကား ႎိုင္ဳကပၝတယ္။ ဘယ္တုန္းက ဘာေဳကာင့္ ေရးခဲ့တာ ဆုိတာကိုလဲ မႀတ္မိ သိရႀိဳကပၝတယ္။ "မန္ကဵည္း႟ၾက္သတ္ နေဘထပ္" ေလခဵိႂး႒ကီးေတၾကိုလဲ အတုယူ ေရးသားခဲ့ဖူး ဳကပၝတယ္။ ခုေခတ္မႀာေတာ့ အသံ စာသၾားမႀန္ေအာင္ ဖတ္ႎိုင္သူေတာင္ ရႀားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ကဗဵာဆရာ ဳကည္ေအာင္ လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ စာဆုိေတာ္ေနႚ ကဗဵာ ႟ၾတ္ဆုိပၾဲေတၾမႀာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ေလခဵိႂး႒ကီးေတၾ ႟ိုက္ႎႀိပ္ ေဝငႀ ဖူးပၝတယ္။ အမဵား႒ကီး မဟုတ္ေတာင္ ႎႀစ္စဥ္ ၃ - ၄ ပုဒ္ ႟ိုက္ႎႀိပ္ ေဝငႀႎိုင္ရင္ ေကာင္းေလစၾလိုႚ တမ္းတ မိပၝတယ္။

(၄၄) ႎႀစ္ေဴမာက္ ဆရာ႒ကီး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ေနႚမႀာ ဆရာ႒ကီးကို သာမက မႁိင္းအေမၾ မႁိင္းစိတ္ဓာတ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ ေပးေနဳကတဲ့ သခင္႒ကီးမဵားနဲႚ ဆရာ႒ကီးရဲႚ တပည့္ မိတ္ေဆၾ အေပၝင္းကို အေဝးက ဂၝရဝ ဴပႂလိုက္ပၝတယ္။

ေမာင္စၾမ္းရည္

၂၀၀၈ ဇူလိုင္လ ၁၆

Comments