8888 - 20 Years, Open Invitation


၈၈ အႏွစ္ ၂၀
(အခန္းဆက္မ်ား)

ေရာက္လာတဲ့ ဖိတ္စာတေစာင္
(အားလုံးအတြက္ ဘယ္ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ အေရာက္လာၾကဖို႔)

ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၈

Comments