ေထာင္ဗူးေပါက္က မေၾကာက္တရား


ေထာင္ဗူးေပါက္က မေၾကာက္တရား
(ဦးဝင္းတင္သို႔)
ေမာင္စြမ္းရည္
စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈


ေထာင္ဗူးအဝင္ ‘ဘူး’ခံဝင္
ေထာင္ဗူးကထြက္ ‘ဘူး’ခံထြက္
လက္လည္းမေျမွာက္ ဒူးမေထာက္
ေသရမွာကို သူမေၾကာက္
ေခ်ာ့တာ ေျမွာက္တာ သူမေျမာက္
လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မွ်တျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသို႔ သူလမ္းေဖာက္
ညီညြတ္ေရးကို သူတည္ေဆာက္
‘စု’က လမ္းခင္း၊ ‘ဝင္း’က လမ္းျပ ညီညြတ္ၾက မုခ်ပန္းတိုင္ေရာက္။ ။


ေမာင္စြမ္းရည္
စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂ဝဝ၈

သရုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ ၾသရသ

(မွတ္ခ်က္ - 2.83 MB မူရင္းပုံရယူလိုပါက ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ)

Comments