U Win Tin - Articles on Art Selection - 1

ပေဝဏီ ပန္းခ်ီ ပန္းပု

ေပၚသစ္ (ဦးဝင္းတင္)

(အလွရွာေတာ္ပံု စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္)

ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈

ကမၻာေပၚတြင္ လူသားဟု၍ အဆင့္ဆင့္ ဆင္းသက္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔႐ွိၿပီဟု မႏုႆေဗဒပညာ႐ွင္တို႔ ယူဆၾကသည္။ ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာ႐ွင္တို႔သည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈဟု ဆို အပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ေပၚဦးစကာလကပင္ ႐ွိေနခဲ့သည္။ ကမၻာဦး လူသားတို႔သည္ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူ မ်ားအတြင္း၌ အသင္းစုကေလးမ်ား စတင္ဖဲြ႕စည္းေနထိုင္ကာ တိရစၧာန္ဘာသာဘာဝ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္စဦးကပင္ ေက်ာက္နံရံမ်ားေပၚ၌ ပန္းခ်ီ႐ုပ္မ်ား ေရးဆဲြခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္သားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိရစၧာန္႐ုိးျဖင့္ လည္းေကာင္း ပန္းပု႐ုပ္ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၾကမ္းတမ္းေသာ ကမၻာဦးလူသားတို႔၏ သမိုင္းခရီးလမ္းတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ကမၻာဦးပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာတို႔သည္ ေပ်ာက္ပ်က္ကြယ္ပခဲ့သည္။ ယေန႕အထိ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ တူးေဖာ္႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိထား ေသာ ကမၻာဦးအႏုပညာလက္ရာတို႔၏ သက္တမ္းသည္ပင္ ႏွစ္ပရိေစၧရ မတိုေတာင္းေတာ့ေခ်။

၁။ ဥေရာပေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီ

ယခုခ်ိန္အထိ အေစာဆံုးေတြ႕ရေသာ ကမၻာဦးပန္းပု လက္ရာကို ဥေရာပတိုက္ ယေန႔ျပင္သစ္ျပည္ေနရာတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ စပိန္ျပည္ႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ငါးေသာင္းႏွင့္ ႏွစ္ေသာင္းအၾကား ေခတ္ကာလက ထုလုပ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ထုျဖစ္သည္။ ေရခဲသမင္ဦးခ်ိဳျဖင့္ ေျပာင္ သတၲဝါပံု ထုလုပ္ထားသည္။

အေစာဆံုးေတြ႔ရေသာ ကမၻာဦးပန္းခ်ီလက္ရာကိုလည္း စပိန္ျပည္ႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္ ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ စပိန္ျပည္ အာလ္တာမီရာအရပ္ ေက်ာက္ဂူႀကီးတစ္ခုအတြင္း၌ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၇၉ခုႏွစ္က ထိုေက်ာက္ဂူႀကီးအတြင္း ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္း စူးစမ္း႐ွာေဖြေသာ ပညာ႐ွင္တစ္ဦး၏ သမီးငယ္ကေလးက အမွတ္မထင္ ေတြ႕႐ွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္မွ ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အတြင္း ျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ သည္။

အာလ္တာမီရာေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားတြင္ ဦးခ်ိဳလိန္ေျပာင္႐ုပ္မ်ား၊ ျမင္း႐ုပ္မ်ားစသည့္ အမဲသတၱဝါ ႐ုပ္ပံုမ်ားပါဝင္သည္။ ေက်ာက္သားေပၚတြင္ ဦးစြာ အ႐ုုပ္ေကာက္ေၾကာင္းရာ ေပးၿပီးမွ ေဆးသြင္းခ်ယ္ေသာပံုမ်ားျဖစ္ သည္။ သံ႐ုိင္းေျမမ်ားမွရေသာ အနီေရာင္ႏွင့္အဝါေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။

ကမၻာဦး ပန္းခ်ီဆရာတို႔သည္ မိမိဖန္တီးေရးျခယ္ေသာတိရစၧာန္တို႔၏ ဗီဇစ႐ုိက္ကို ေကာင္းစြာ ထုိးထြင္း သိျမင္သည္။ တိရစၧာန္၏လႈပ္႐ွားဟန္ကို စိတ္အာ႐ံု၌ စဲြျမဲမွတ္သားလ်က္ ပန္းခ်ီေရးျခယ္ၾကျခင္းျဖစ္၍ ထိုတိရစၧာန္၏ လႈပ္႐ွားမႈသည္ ပန္းခ်ီလက္ရာတို႔တြင္ ထင္လင္းစြာေပၚလ်က္႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္ကို ပံုတူကူး၍ေရးဆဲြျခင္းမဟုတ္။ အေသးစိတ္မ်ားမပါဝင္။ ပံုသြင္ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ ေရးျခယ္သည္။ ပံုတူထက္ လႈပ္႐ွား႐ွင္သန္မႈကို အဓိကထားလ်က္ ေဖာ္ဟန္႐ွိသည္။ အေရာင္ေရးျခယ္ရာ တြင္ပင္ အလံုးအဝန္းကို ေဖၚရန္မဟုတ္ လႈပ္ရွား ဥိးတည္မႈကို ထင္ျမင္ေစရန္သာျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္သ႑န္ကို ေရးျခယ္ရာတြင္လည္း ခါးကို႐ွည္လ်က္လည္းေကာင္း၊ ေျခကိုေကြးလ်က္လည္းေကာင္း လႈပ္႐ွားမႈကို ထင္ျမင္ေစမည့္ တင္စားခ်က္ကို ေဖာ္သည္။

ကမၻာဦးပန္းခ်ီတို႔၏ ရည္႐ြယ္ရင္းသေဘာသည္ ရန္သူ(သားေကာင္)ကို ေသေစျခင္း၊ မိမိအဖို႔ရာ ေသၿပီး သည္၏ အျခားမဲ့၌ ထ ေျမာက္တဖန္႐ွင္သန္ျခင္း ေသၿခင္းႏွင့္ ထ ေျမာက္ရွင္သန္ျခင္း တို႔၏အၾကား၌ က်က္စားသည္ဟု ယူဆေသာ မေကာင္းဆိုး ဝါးတို႔ကို ပယ္လွန္႔ျခင္းတည္းဟူေသာ တင္စားခ်က္ျဖစ္သည္။ အမဲလိုက္ရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵေတာင့္တမႈ၏ သေဘာလည္းျဖစ္သည္။

၂။ အာဖရိက ေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီ

အလားတူ ကမၻာဦးပန္းခ်ီလက္ရာ ပန္းခ်ီသေဘာတရာမ်ားကို အာဖရိကတိုက္ ဘြတ္႐ွမင္းလူမ်ဳိးစု ေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသးသည္။ ဘြတ္႐ွွမင္း ေက်ာက္နံရံပန္းခ်ီမ်ားသည္ စပိန္ေက်ာက္နံရံပန္းခ်ီမ်ား ကဲ့သို႔ ႏွစ္ပရိေစၧရ မၾကာေညာင္းေသးေသာ္လည္း ေ႐ွးပေဝဏီမွ ယေန႔တိုင္ ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ထိုးေဖာက္ေရာယွက္မႈ မခံရေသးေသာ လူမ်ဳိးစုတို႔၏ လက္ရာမ်ားျဖစ္၍ အခ်ိန္ကာလသည္ အေရးမႀကီး။ ကမၻာဦး သေဘာသဏၭာန္ တို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းလ်က္႐ွိသည္ပင္။

သရုပ္ေဖာ္ပုံ - သူေတာင္းစားအိုမႀကီး(အာဖရိက သစ္သားပန္းပု)။ အာဖရိကတိုက္ ကြန္ဂိုျပည္မွ ေတြ႕ရသည္။ အာဖရိက'လူ႐ိုင္း' ကမၻာဦးသေဘာ သက္ဝင္ေသာ လက္ရာ ျဖစ္သည္။ ႐ွည္ေမ်ာေသာ မ်က္ႏွာ၊ သြယ္လ်ေသာ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ႀကီးမားေသာမ်က္လံုး၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ လက္တို႔ သည္ လူ႔ဘဝ၏ ဆင္းရဲ ေသာက ဗ်ာပါဒကို အ႐ိုးခံအတိုင္း ဖြင့္ျပသည္။ က႐ုဏာ ရသေျမာက္သည္။ ၂ဝ ရာစု အိတ္ပရက္႐ွင္နစ္ဇင္နည္း ဥေရာပ ပန္းခ်ီပန္းပုတို႔ကို ၾသဇာလႊမ္းေသာ လက္ရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

Comments