Maung Aw - Letter to the Generals


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေမာင္ၾသ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉

ေလးစားရပါေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား … ယေန႔ဆိုလ်င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ခဲ့ပါျပီ။ န၀တ အမည္နဲ႔ တမ်ဳိး၊ နအဖ အမည္နဲ႔ တမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ရည္တြက္မည္ဆိုလ်င္ မဆလ (စစ္အစုိးရ)က ၂၆ ႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတို႔က ၂၁ ႏွစ္ စုစုေပါင္း စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ ၄၇ ႏွစ္ ပင္ ရွိခဲ့ပါျပီ။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည္မ်ား တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ေလ့လာသုံးသပ္လွ်င္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခင္ပ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူၾကီးမင္းမ်ား (စစ္အစုိးရ) လက္ထက္တြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားရသည္ကို ကမာၻႏိုင္ငံအားလုံးကပင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသလို၊ လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ၀န္ခံျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆို၍ မရႏိုင္ပါ။


ယေန႔ လူၾကီးမင္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ျပီး ေရးသားလိုပါသည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံၾကီးမွ မဆလ (စစ္အစိုးရ၊ ဗိုလ္ေန၀င္း အစုိးရ)ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ လူၾကီးမင္းတို႔ န၀တ (စစ္အစိုးရ) တက္လာခဲ့ပါသည္။ ယခင္ မဆလအစိုးရထက္ေတာ့ ေကာင္းလာလိမ့္မည္လို႔ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။


လူၾကီးမင္းတို႔က ၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေပၚ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးက ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။


လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ က်င္းပေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၉၀ ကို ထုတျ္ပန္ခဲ့ပါတယ္။


အဲဒီေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၂ တြင္ -


“ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ လႊ႔တ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေစရမည္”


ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို န၀တက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု၎ -

အပိုဒ္ ၂၀ တြင္


“ယေန႔အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၾကရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ားျဖစ္သည္ဟု၎” အတိအလင္း ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကိုလည္း လူၾကီးမင္းတို႔ သိျပီးျဖစ္ပါသည္။


တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားၾကီးေတြ၊ ေယာက်ာၤးရင့္မၾကီးေတြ ျဖစ္ၾကသည့္ လူၾကီးမင္းတို႔က ကိုယ္ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ဥပေဒမ်ားကို ကိုယ္က ေစာင့္သိ ရိုေသ ေလးစားလိုက္နာမွ ျပည္သူမ်ားကလည္း ေစာင့္သိရိုေသ လိုက္နာၾကမွာ ျဖစ္သည္။


“ေရွ႔ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ၊ ေနာက္ႏြားတသိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏” ဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့ ခင္ဗ်ား။


တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ “မင္းမွာ သစၥာ လူမွာ ကတိ” ဆိုတာလို မင္းအစိုးရမ်ားဟာ သစၥာ ကတိတည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္မွ ျပည္သူက ယုံၾကည္ေလးစားမွာပါ။


ယေန႔လူၾကီးမင္းတို႔ ေရးဆြဲျပီးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ၂၀၀၈ ဟာ လူၾကီးမင္းတို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ဆီေလွ်ာ္ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသလား။ လူၾကီးမင္းတို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ စကားမ်ားနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာလား ဆိုတာကို ရိုးေျဖာင့္ျပီး လူၾကီးလူေကာင္းဆန္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ ၾကည့္ျမင္တတ္ရင္ အမွန္တရားဟာ ေပၚထြက္လာမွာပါ။


ျပီးေတာ့ လူၾကီးမင္းတုိ႔ရဲ႔ စိတ္ၾကိဳက္၊ လက္ညွဳိးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ပုဆိန္ရိုး ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူၾကီးမင္းတို႔ ဆႏၵသေဘာထားအတိုင္း တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ၂၀၀၈ ဟာ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး ျပည္သူမ်ားကို အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို အထက္ကလူၾကီးမင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သိသိႏွင့္ မသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳေနတာလယး၊ ဒါမွမဟုတ္ “ငါ့ေလွ ငါထိုး ပဂိုး ေရာက္ေရာက္၊ ငါ့ျမင္း ငါစိုင္း စစ္ကိုင္း ေရာက္ေရာက္” ဆိုျပီး မသိဟန္ေဆာင္ျပီး အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အမွန္တရားရဲ႔ တုန္႔ျပန္မႈဒဏ္ဟာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္တတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


လူၾကီးမင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရာမွာ -


(၁) မဲရုံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မရွိဘဲ လူၾကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရယကအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၾကံ့ဖြံ႔မ်ား၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသာ ထားရွိျပီး မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း။

(၂) အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႒ာနဆိုင္ရာရုံးမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမပါဘဲ ၾကိဳတင္ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ား ရယူျခင္း။

(၃) စက္ရုံ အလုပ္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ား ေပးေစျခင္း၊ (၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအိမ္ယာခန္းမ်ားတြင္ ေနေသာ ၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားကို ကန္႔ကြက္မဲေပးက ေနအိမ္ခန္းမ်ားမွ ပယ္ရွားပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ထားျခင္း ရွိေနပါသည္။)

(၄) ခရီးေ၀းသြားသူမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား၊ အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားကို ေကာက္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၎တို႔သေဘာျဖင့္ ၾကိဳတင္ေထာက္ခံမဲမ်ား ရယူျခင္း။

(၅) ၂၀၀၈ ေမလတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူ တသိန္းေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲမ်ား၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူ ၃ သိန္း ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲမ်ားကို မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရယူျခင္း။

(၆) အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ေထာင္က်ေနေသာသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားလာမထည့္ၾကေသာ သူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူ၍ မဲရုံေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွကိုယ္စား ေထာက္ခံမဲမ်ား ရယူျခင္း …


စသည့္ မမွန္ကန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ တရားမွ်တေသာ ဆႏၵခံယူပြဲ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။


ဤကဲ့သို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္သည္က တေၾကာင္း၊ ဆႏၵခံယူပြဲနည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ မတရားေသာနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ တဖက္သတ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵစစ္စစ္ မပါဘဲ လိမ္ညာျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ၎ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းသည္ တရားမွ်တမႈ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အင္န္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ၂၀၀၈ က ထုတ္ျပန္တဲ့ အထူးေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁၈/၉/၀၈ ကို လူၾကီးမင္းမ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ၂ ဦး ၂ ဖက္ အေနနဲ႔၎၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဴိးမ်ား အနာဂတ္အတြက္၎ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အက်ဳိးတရားမ်ား ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္၊ ၂၀၀၉ က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢဳိလ္ မစၥတာဂန္ဘာရီႏွင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္က လူၾကီးူမင္းတို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ …


“စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံး ထိခိုက္ေစသည့္ ဗီဇာပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ဖယ္ရွားေအာင္ ဦးစြာ ၾကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ တဦးအေနျဖင့္ ဥပမာႏႈိင္းျပရလွ်င္၊ ေျခ ၂ ဖက္ကို ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျပီး ျမန္ျမန္ေျပးခိုင္းသည္ႏွင့္ တူေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို၊ လုပ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေစခ်င္သည္ဆိုလ်င္ ကုလအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အရင္ဖယ္ရွားေပးရန္ ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း …”

စသည္ျဖင့္ ေျပာခဲ့ရာ၊ ဤစကားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ျပန္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။


လူၾကီးမင္းမ်ားက ဥပမာႏွင့္ တင္ျပသလုိ ျပန္ေျပာရရင္ …


“ေက်ာင္းစည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ အိမ္စာမလုပ္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားကို အတန္းပိုင္ဆရာက ၾကိမ္လုံးနဲ႔ ရိုက္ခ်င္ရိုက္မယ္။ ခုံေပၚတက္ မတ္တတ္ရပ္ခိုင္းျပီး အျပစ္ဒဏ္ ေပးမယ္။ ေက်ာင္းသားက အျပစ္ရွိေနတာကိုး။ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို လိုက္နာမယ္၊ အိမ္စာလုပ္လာမယ္ ဆိုရင္ ဆရာက အျပစ္ဒဏ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး..”


အဲဒီလိုပဲ လူၾကီးမင္းမ်ားက က်ဴးလြန္ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြ၊ မတရားလုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာေတြ၊ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းတာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို မတရားဖမ္းဆီး၊ ပုဒ္မေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္၊ ေ၀းလံလွတဲ့ နယ္အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ပို႔၊ အက်ဥ္းသားေတြကို ႏွိပ္စက္ ဒုကၡေပးရုံတင္မက၊ က်န္ရစ္တဲ့ မိသားစုေတြကိုပါ ႏွိပ္စက္ဒုကၡေပးေနတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ တရားဥပေဒ အုပ္ခ်ဳပ္တာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ရာတြင္ တရားသူၾကီးက မစီရင္ရဘဲ၊ အထက္က အမိန္႔အတုိင္း စီရင္ရတာေတြ၊ (အျငိမ္းစားတရားသူၾကီး တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ)၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ၊ ေမတၱာပို႔ခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္း သံဃာ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႔ ပုဆိန္ရိုး လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ့ဖြံ႔မ်ား စြမ္းအားရွင္းမ်ားက မင္းမဲ့စရိုက္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးျပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆူပူမႈလုပ္တာေတြ စတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အၾကီးမားဆုံး ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ မဟုတ္လား။


လူၾကီးမင္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပီးေတာ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုရင္ ျပီးေတာ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လိုက္နာခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဟာ အလိုလို ဖယ္ရွားျပီးသား ျဖစ္သြားမွာပါ။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားေတြအေပၚ မိမိက်ဴးလြန္ထားတဲ့ အျပစ္ေတြကို အရင္ကနဦး ေဆးေၾကာပစ္ရမွာပါ။


လူၾကီးမင္းမ်ားက …

“ဒီမုိကေရစီသေဘာအရ အမ်ားစုရဲ႔ ဆႏၵကို အနည္းစုက လက္ခံၾကရမွာ ျဖစ္၊ အမ်ားစုက အတည္ျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို သေဘာမတူတဲ့ အနည္းစုရဲ႔ ဆႏၵေၾကာင့္ ျပန္လည္ညိွႏႈိင္း ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်၊ ထို႔အတူလည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ဒီမိုကေရစီကို ၾကိဳက္တယ္၊ လိုလားတယ္ ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႔ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၾကရမွာပဲ ျဖစ္ …”


စသည္ျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ ေျပာခဲ့တာ သိပ္မွန္တယ္. လက္ခံၾကိဳဆိုပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔လည္း ကိုယ္စကားနဲ႔ ကိုယ္ေျပာသလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။


ဥပမာ …

၁ - ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ အမ်ားျပည္သူရဲ႔ ဆႏၵအမွန္ ပါ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက လူၾကီးမင္းတုိ႔က အမ်ားစုရဲ႔ ဆႏၵကို လက္မခံခဲ့ရပါသလဲ။

၂ - ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ အမ်ားစုရဲ႔ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ျပီး တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား ၂ ႏိုင္ငံက အမ်ားစုရဲ႔ ဆႏၵကို ဘာေၾကာင့္ လက္မခံခဲ့ပါသလဲ။

၃ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ားဆႏၵလား၊ မသမာနည္းနဲ႔ လုပ္သြားတာလား ဆိုတာ ေရွ႔မွာ တင္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္၍ လူၾကီးမင္းမ်ား စဥ္းစားသင့္။

၄ - ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကေကာ ၉၀ ခုႏွစ္ က ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရးဆြဲထားတာလား၊ စစ္အစုိးရရဲ႔ လက္ရုန္းတပ္သား တပည့္ေတြ၊ လက္ကိုင္တုတ္ေတြက ေရးဆြဲထားတာလား။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း၊ အရွိကို အရွိအတိုင္း သိသင့္ပါတယ္။


၎အျပင္ လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၀၇ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၀၇ မွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး၊ အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ေရး၊ အလုံးစုံ ပိတ္ဆို႔ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ကိုယ္တိုင္ သူမႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္ေၾကာင္းလို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


အဲဒီအခ်က္ ၄ ခ်က္က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္မေနဘူးလား။ ျပီးေတာ့ အဲဒီအခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိတ္ဆို႔တားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိသူလား သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူလား၊ တကယ္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားတာက ဘယ္သူေတြလဲ ခြဲခြဲျခားျခား သိဖို႔ လုိပါတယ္။


အကယ္၍ အိမ္ထဲမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့သူက ဒီအခ်က္ ၄ ခ်က္ကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ ဆိုရင္၊ ျပင္ပမွာ တကယ့္လက္ေတြ႔ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ လူၾကီးမင္းတို႔ စြမ္းရည္က ဘယ္အဆင့္အထိ က်ဆင္းသြားမလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။


လူၾကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား …

က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ျပီး လူၾကီးမင္းမ်ားႏွင့္ေကာ၊ အင္န္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေကာ၊ အျခား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတာ ရွက္စရာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစကားလို “ဟိုလူ လာ၊ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ။ ဒီလူ လာ၊ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ” ႏွင့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာ က်လွပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေျဖရွင္းျပီး အေျဖရွာခ်င္ပါသည္။


သို႔ပါ၍ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္။


ကိုယ့္ျပည္တြင္းအင္အားစု အခ်င္းခ်င္း၊ အဃာတကင္းကင္းႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွ ရရွိလာမည့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာပါက ေစာေစာက လူၾကီးမင္းတို႔ ေတာင္းဆိုထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ဗီဇာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အလုိလို ပြင့္ထြက္ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေစာ အမ်ဴိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးမ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။


ေနာက္ဆုံး တင္ျပလိုတာကေတာ့ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ရင္ ပထမအိမ္ေထာင္ကို တရား၀င္ ကြာရွင္းျပတ္စဲပစ္ရပါမယ္။ ႏို႔မို႔ရင္ ပထမအိမ္ေထာင္က အေမြဆက္ခံေတာင္းပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါမယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ လူၾကီးမင္းတို႔က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သြားခ်င္ရင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါမယ္။ ႏို႔မို႔ရင္ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရား၀င္ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ အေမြရယူပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနဦးမွာပါပဲ ခင္ဗ်ား။


ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးကို ျပည္ပမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းထက္၊ ကိုယ့္ေသြး၊ ကိုယ့္သား၊ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးခ်င္း အဃာတ ကင္းကင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြး အေျဖရွားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းရုံးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Comments