Dagon Tar Yar still with Friends at 90

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ဒဂုန္တာရာ အသက္ ၉၀ ျပည့္ အမွတ္တရ

(ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း)

မိုးမခ

ေမ ၁၀၊ ၂၀၀၉

၂၀၀၈ လြတ္လပ္ေရးေန႔ မိတ္ဆုံပြဲမွာ ဆရာဒဂုန္တာရာ ေျပာၾကားတဲ့ - ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာ ရွိဆိုတဲ့ စကားအမွတ္တရကုိ သတင္းအျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာ အဲသည္ ပြဲမွာ အက်ယ္တ၀င့္ေျပာၾကားခဲ့တာကို စာနဲ႔လည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပီး အသံႏွင့္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲသည္ သတင္းတိုေလးကို ျပန္လည္တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ
စာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္
ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ သက္ေတာ္ရႀည္ စာေရးဆရာဳကီးမဵား ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဒဂုန္တာရာ နဲႚ ပၝရဂူတိုႚကို အမႀႃးထားဴပီး ေခတ္ ၃ ေခတ္က စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ မိတ္ဆုံ အမႀတ္တရပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္ လိုႚ သိရပၝတယ္။

အဲဒီမႀာ ဆရာဳကီးေတၾ အမႀတ္တရေဴပာဳကတဲ့ စကားလက္ဆုံေတၾကို အသံဖိုင္အေနနဲႚ ဒီေနရာကေန တင္ဴပဖိုႛ စီစဥ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္ေနရင္းကပဲ အမႀတ္တရ ေကာက္ႎုတ္မိသမ႖ကိုလည္း စာနဲႚပၝေရးဴပီး တခၝတည္း တၾဲဴပီး တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။

ဆရာ ဒဂုန္တာရာက သူေရးခဲ့တဲ့စာထဲက "ရန္သူ မရႀိ မိတ္ေဆၾသာရႀိ " ဆိုတဲ့ စကားကို အကဵယ္တ၀င့္ ရႀင္းပၝတယ္။

ဒဂုန္တာရာ ပုံတူ ပန္းခဵီ

ဆရာေဴပာတဲ့အထဲမႀာပၝတဲ့ ေခတ္ ၃ ေခတ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ယူဴပီးေတာ့ သတင္းကို ေခၝင္းစဥ္ေပးခဲ့တာပၝ။ ဂႎၪ၀င္ နယ္ခဵဲႚေခတ္၊ လၾတ္လပ္ေရးရဴပီး ဖူးပၾင့္စ ဒီမိုကေရစီေခတ္ နဲႚ ၆၂ ေနာက္ပိုင္း ယခုအခဵိန္ထိ ဴပည္တၾင္းစစ္ေခတ္ လိုႚ ဆရာက ေဴပာလိုက္ပုံရပၝတယ္။

ယခု လၾတ္လပ္ေရး ႎႀစ္ ၆၀ ကာလမႀာ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး မရေသးတဲ့ ေခတ္လိုႚ ဆရာက ေဴပာလိုက္တယ္ လိုႚ ထင္ပၝတယ္။ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရဖိုႚအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့ေနရာမႀာ ရန္သူမရႀိ မိတ္ေဆၾရႀိဖိုႚ လိုအပ္တယ္ လိုႚ ဆရာက သူ တင္စားဴပီး ေဴပာခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ဆိုလိုက္ပၝေသးတယ္။ ယုံဳကည္ခဵက္ေတၾ မတူတာထက္ လုပ္ရပ္က အေရးဳကီးတဲ့ သက္ေသပၝပဲတဲ့။ လုပ္ရပ္က ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို ဦးတည္တဲ့ သက္ေသ ဴဖစ္ရမႀာ တဲ့။

ႎိုင္ငံေရး ဆိုတာကိုလည္း ဆရာက ရႀင္းလိုက္ပၝေသးတယ္။ ႎိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ ဆိုတာ ရာထူးရဖိုႚ မဟုတ္၊ တုိင္းဴပည္အတၾက္ လုပ္ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္ တဲ့။ ညီညၾတ္ေရးကို လုပ္ဳကတာ၊ ပူးေပၝင္းဴပီး လုပ္ဳကပၝ။ ညီညၾတ္ခဲ့ဳကလိုႚ ဖဆပလ ဳကီးကို ဖၾဲႚႎိုင္ခဲ့ဳကတာပၝတဲ့။ ဴပည္တၾင္းစစ္ ကာလမႀာ ေတာခိုဳကေတာ့ သူႚဖက္က ေ၀ခၾဲမရတဲ့ အဴဖစ္တခုကိုလည္း ထည့္ေဴပာသၾားပၝေသးတယ္။

ဒီေတာ့ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို သၾားတဲ့လမ္းမႀာ ညီညၾတ္ေရးလိုတယ္။ အခၾင့္အေရးတန္းတူတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး လိုတယ္။ ဒီေတာ့ သူနားလည္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးဆိုတာ လၾတ္လပ္ေရး၊ ညီညၾတ္ေရး နဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးကို ေဆာင္ရၾက္ဳကတာပၝပဲ တဲ့။ အခုလို စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾ၊ အႎုပညာရႀင္ေတၾ နဲႚ စာေရးဆရာေတၾ စုံစုံလင္လင္ေတၾႚေနရတဲ့အခဵိန္မႀာ ဆရာက လိႁက္လိႁက္လႀဲလႀဲ ေဴပာေနတာပၝ။

အခဵိန္ဳကာခဵင္ ဳကာမယ္။ လက္နက္မကိုင္ဘူး။ လက္နက္ဆိုတာ လူဆိုးေတၾအတၾက္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ လက္နက္မကိုင္ရင္ ဴပည္တၾင္းစစ္ ဆက္မဴဖစ္ႎိုင္ဘူး။ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႚ လၾတ္လပ္ေရး၊ ညီညၾတ္ေရး နဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ဆိုတဲ့ ႎိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရၾက္ဳကရင္ ဆရာက - " တုိႚေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မႀာ မလၾဲပၝ" လိုႚ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆရာ ပၝရဂူ ရဲႚ ပုံတူ ပန္းခဵီ

ဆရာပၝရဂူ ကေတာ့ လၾတ္လပ္ေနႚ မိတ္ဆုံပၾဲကို ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဳကတဲ့သူေတၾကို ေကဵးဇူးတင္တဲ့အေဳကာင္း၊ တႎႀစ္တခၝ အခုလို ေခတ္ ၃ ေခတ္က လူေတၾ စုံစုံလင္လင္ ေတၾႚဆုံလိုေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆရာ ေမာင္မိုးသူ က ယခုလို အေရးဳကီးတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ညီညၾတ္ဳကရင္ဴဖင့္ တိုႚေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မႀာ မလၾဲပၝ လိုႚ ထပ္ေလာင္း ေဴပာဳကားသၾားတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။

အသံဖိုင္ကို ဒီစာအဆုံးမႀာ ႎႀိပ္ဴပီး နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။ လက္ရည္တဴပင္တည္း၊ တိုႚဗမာေတၾ ေရႀးကထက္ ပိုဴပီး ခဵစ္ဳကတယ္ ဆိုတဲ့ သီခဵင္းသံေတၾကို ဳကားေယာင္ေနမိပၝတယ္။ ဆရာ ဒဂုန္တာရာ က "တိုႚေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မႀာ မလၾဲပၝ" တဲ့။ အခန္းဆက္ဴပီး ဖတ္ေနရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ နဲႚ သူႚ ႎိုင္ငံသားေတၾ အတၾက္ .... ကဵေနာ္တိုႚ အားလုံး အတၾက္။

နားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ ...

Comments