pleading not guilty

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ေမ ၂၆ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔တြင္ တရားရုံးသုိ႔ ေရးသား တင္ျပေသာစာ
မေ ၂၇၊ ၂၀၀၉

၁။ အထက္ အမည္ပါ အမွဳတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ- ၂၂ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းကို အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ဘ) ဦးတင္အုန္း၊ မဝင္းမမ (ဘ) ဦးဥာဏ္လင္း ႏွင့္ Mr. John William Yettaw တုိ႔ (၃)ဦး တုိ႔အား ယင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၂၂ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ- ၁ဝ၉ အရ လည္းေကာင္း အမွဳဖြင့္ အေရးယူေပးပါရန္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းေအာင္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းသုိ႔ (၁၁-၅-၂ဝဝ၉) တြင္ တိုင္ႀကားခဲ့ေသာ အမွဳ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ Mr. John William Yettaw သည္ ကြၽန္မ၏ေနအိမ္ ၿခံဝင္းအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာကိစ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ေသာ (၃ဝ-၁၁-၂ဝဝ၈)ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို ကြၽန္မႏွင့္အတူေနသူ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းထံမွတဆင့္ ႀကားသိရပါသည္။

(၄-၁၂-၂ဝဝ၈)ရက္ေန႔တြင္ ေဆးစစ္ရန္ ေရာက္ရွိလာသူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းမွတဆင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပါကိစ အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ထံသုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ခဲ့ႀကပါ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ႀကားသိရျခင္း မရွိပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ၿခံဝင္းအတြင္း လူဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ရမည္ဟု သတိေပးဖူးျခင္းလည္း မရွိပါ။

ဒုတိယအႀကိမ္ Mr. John William Yettaw ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကို (၄-၅-၂ဝဝ၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မွ
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြၽန္မက ျပန္ထြက္သြားရန္ ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက မိုးလင္းေနၿပီျဖစ္ ထြက္သြားလွ်င္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေႀကာင္း ညေရာက္လွ်င္ ျပန္ပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ညေရာက္ေသာအခါ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ တစ္ညအိပ္ခြင့္ေပးပါရန္ ေမတၱ ာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

၃။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကြၽန္မ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသည္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္မွဳႏွင့္ သက္ညွာမွဳတုိ႔ကို မခံစားရဘဲ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရပါသည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ မည္သူ႕ကိုမွ် အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရေစရန္ တြန္းမပုိ႔ႏိုင္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ အရ ခိုလွဳံခြင ေတာင္းသည္ကို ေခတၱ ခိုလွဳံခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
၄။ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သူ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႕ မည္ပုံျဖစ္သည္မွာ ကြၽန္မအတြက္ အေရးမပါပါ။ ကြၽန္မ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မွဳကိစ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း လစဥ္ ေဆးစစ္ရန္ (၇-၅-၂ဝဝ၉) ေန႔တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း လာေသာအခါ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ အေႀကာင္းႀကားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ (၇-၅-၂ဝဝ၉)ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ ေရာက္လာၿပီး ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ဝင္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။

၅။ ကြၽန္မသည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃ဝ)ရက္ေန႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ႀကီးသည့္အမွဳ ငယ္ေစရန္ႏွင့္ ငယ္သည့္အမွဳ ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ ၿခံအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူအား လည္းေကာင္း၊ ၿခံလုံၿခဳံေရးကို ယူထားရေသာ တပ္သားမ်ားအား လည္းေကာင္း မလိုအပ္ဘဲ မထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ သက္ဆိုင္ရာက ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ကြၽန္မ၏ လုပ္ရပ္ကို လက္ခံ သေဘာတူသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။

တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား ျပန္ေခၚစစ္ေမးရာတြင္ ကြၽန္မ၏ေနအိမ္ၿခံဝင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ကြၽန္မတုိ႔ ပူးတြဲတာဝန္ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မွာ လုံးဝ မမွန္ကန္ပါ။

၆။ ကြၽန္မအေပၚစြဲဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏ ရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ- ၂၂ အရ တားဆီးမိန္႔၊ ကန္႔သတ္မိန္႔မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု စြပ္စြဲထားပါသည္။

(က) ယခုရုံးေရွ႕ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံ ဆက္လက္ တားဆီးမိန္႔မ်ားအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကြၽန္မက ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေႀကာင္း ထင္ရွား ေပၚေပါက္ေနပါသည္။

(ခ) ကန္႔သတ္မိန္႔မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ မူလ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္မွဳ (သုိ႔) ရုပ္သိမ္းမွဳ ျဖစ္ေႀကာင္း တရားလိုဘက္က ထြက္ဆိုခဲ့ႀကပါသည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ ေန႔မွ စ အာဏာတည္ျခင္းမရွိ၊ ၿပိဳက် ပ်က္ဆီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာတည္ျခင္းမရွိသည့္ ဥပေဒ၏ပုဒ္မမ်ားအရ ကန္႔သတ္မိန္႔မွာလည္း တရားဝင္မွဳ မရွိပါ။

၇။ ယခုအမွဳ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေႀကာင္းအရင္းမွာ လုံၿခဳံမွဳေရး လစ္ဟင္းမွဳ သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရးေဖာက္ဖ်က္မွဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ၊ ကြၽန္မကိုသာ အေရးယူ တရားစြဲျခင္းမွာလည္း ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ကြၽန္မသည္ တရားလိုဘက္ စြပ္စြဲသည့္ ျပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေႀကာင္း ကြၽန္မ၏ တင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းပါသည္။

Comments