Jit 2 - DASSk Latest Photo Poster


ဓာတ္ပုံဂ်စ္တူး(မုံရြာ) - ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုစတာ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၉
ႏို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၉
(ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္ယားလိပ္ေဟာ္တယ္၊ အေမရိကန္သံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔စဥ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၄ -၂၀၀၉၊ ရန္ကုန္)

Comments