San San Tin - U2 Walk On

When I enjoy U2’s Walk On
စမ္းစမ္းတင္
ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၉
လမ္းေလ်ွာက္ေနတာ
ဘယ္ေလာက္မ်ားၾကာခဲ့ျပီလဲ

တို႔လမ္းေလွ်ွာက္ခ်ိန္မွာ
ေတြးေခၚရွင္ဟာ
လမ္းမေလွ်ာက္ပါဘဲ
ေလွာင္ခ်ိဳင့္ကသာ
ကမာၻကို ပတ္တာ အခါခါ

တို႔လမ္းေလ်ွာက္တာလည္း
ေလွ်ာက္ရင္းေပ်ာက္
ေပ်ာက္ရင္းထပ္ေလွ်ာက္
လမ္းေလွ်ာက္သံသရာမွာ တ၀ဲလည္လည္

ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ
ေတြးေခၚရွင္ဟာ
ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲကပဲ
ကမာၻထဲေရာက္
သူဟာလမ္းမေပ်ာက္
ကမာၻမွာ ထြန္းေတာက္

ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၉

Comments