Burmese Censorship Board added its opinion on NLD's news

NLD ပါတီ မွတ္ပံုမတင္မည့္ သတင္းတြင္ စိစစ္ေရး၏အာေဘာ္ကို ထည့္သြင္းျပီးမွ ေဖာ္ျပခြင့္ရ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၀
ယေန႔ထုတ္ အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေဖၚျပထားသည့္ သတင္းတြင္ စာေပစိစစ္ေရးမွ သူတို႔သေဘာျဖင့္ စာပိုဒ္ တပိုဒ္ျဖည့္သြင္းၿပီးမွ ေဖၚျပရန္ ခြင့္ျပဳေစခဲ့သည္ဟု မီဒီယာေလာကမွ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။
ယေန႔ ထုတ္ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အဆိုပါ NLD သတင္း အဆံုးပိုဒ္တြင္
“ယခုကဲ့သို႔ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိခုိက္ႏို္င္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္ကို သိရသည္”
ဟု ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယေန႔ထုတ္ အျခားဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းဂ်ာနယ္တြင္လည္း အလားတူ ေ၀ဖန္ခ်က္ သေဘာပါရွိသည့္ စာပိုဒ္ တပိုဒ္ကိုျဖည့္စြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အဆုိပါ ဂ်ာနယ္တြင္မူ ေျပာၾကားသူကို ႏိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းတဦးဟုေဖၚျပပါရွိသည္။
NLD ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူက ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္း ရာတြင္ စာေပစိစစ္ေရးမွ အဆိုပါအပိုဒ္ ထည့္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ထိုစာပိုဒ္မပါရွိက ေဖၚျပခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တုိက္မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။
နအဖ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထြက္ရွိလာၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာထိ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းေဖၚျပခြင့္မျပဳဘဲ ဒုတိယ သီတင္းပတ္မွစတင္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အနည္းငယ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာ သမားမ်ားက ေျပာျပသည္။
စာေပကင္ေပတိုင္ဟု လူသိမ်ားသည့္ စာေပစိစစ္ေရးမွ ထိုသို႔ ျဖတ္ေတာက္ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳေနရာမွ ယခုတဖန္ထည့္သြင္းသည့္ သတင္းကို ပံုဖ်က္ၿပီး ေဖၚျပေစသည့္ နည္းကို ထပ္မံ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
မီဒီယာအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုအား ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပး ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ခံယူထားၿပီး သတင္းမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအား ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚျပရန္ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း စာေပစိစစ္ေရး၏ မ်ားျပားလွသည့္ ပယ္ျခင္း ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရ ခက္ခဲလ်က္ရွိိသည္ဟု ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ေလာကသားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

Comments

Anonymous said…
Defensive Driving is essentially driving in a technique that utilizes out of harm's way driving strategies to enables motorists to address identified hazards in a likely manner.
These strategies trek well beyond instruction on essential transport laws and procedures.

With defensive driving classes, students learn to improve their driving skills via reducing their driving risks during anticipating situations and making justifiable in the know decisions.
Such decisions are implemented based on street and environmental conditions the nonce when completing a safe driving maneuver.
The benefits of taking a defensive driving presence reorganize with each official, but much include a reduction of points on your driver’s allow following a ticket and the commitment that cover rates will not increase.
In some states, taking a [url=http://www.floridatrafficinstitute.com] florida traffic school [/url] class can no matter what a reduction of up to 10% in your surety rates for a period of three to five years.
Upstanding as the benefits of defensive driving classes depart with each submit, so do the requirements. While most basic defensive driving classes are four hours extended, some can be as lengthy as six or eight hours.

In some states, students hold the recourse to end defensive driving courses online or nearby watching a video record or DVD, while other states merely consent to students to take defensive driving in a classroom setting.
The contents of a defensive driving course are regulated past each voice and are designed to parade you based on the laws of your state. Anyway, most defensive driving classes contain similar information.

Losses from traffic crashes have both popular and personal impacts.
About 41,000 lose one's life annually as a result of traffic collisions, with an additional 3,236,000 injuries.
To 38% of all harmful car crashes are booze related with another 30% attributed to speeding.

The causes of these crashes, excitable impact and expense in dollars spent on car crashes are typically covered in defensive driving courses.
The goal of flattering defensive driving is to diminish the risk of these accidents at hand correctly educating students to exercise advice and good judgment while driving.

On the roadways, drivers partake of to stock with a variety of factors that can affect their driving.
Though some of them are beyond the call the tune of the driver, subjective factors can be controlled beside the driver if he knows what to look on and how to grip it.

Defensive driving courses tend to cynosure clear on how drivers can overwhelm opposing negatively spiritual factors such as unneeded emphasis, weary, high-strung distress and other consanguineous issues.
The florida above indoctrinate courses will resist you purge points from your license. Additional dope will be posted at a later date.
Anonymous said…
Web hosting is a server over the extent of serving and maintaining files with a view sole or more trap sites.
A web hosting checking is a genre of Internet hosting employment that longing commandeer an special, province, college, administration organization and more consider their website on the To the max Large Web.
[url=http://www.jkahosting.com]Web hosting [/url] companies provide play on a server someone is concerned play around their clients as well as the internet accessibility required to perplex on the web.
Rounded off more important than the computer lacuna is a safe situation in behalf of the files and a bound bearing to the Internet.
There are innumerable another types of web hosts, control panels, operating systems, and options.
In totalling there are included services such as website builders, search appliance marketing, database deployment, and online stores.
So how do you distinguish what to exploit and who to take it from?
Since they are so numerous options this can be confusing.
The first thingummy you want to settle is if you want a Windows cobweb host or a linux web host.
Much of the circumstance it does not affair come what may if you be undergoing determined software to use such as a shopping cart or database relevance this wishes be important.
It is worst to discover out from your software provider the requirements of the program.
Then you devise need to decide on if you need a domain prestige and the amount of margin and bandwidth needed.
Profuse web hosting companies in actuality impart away empire names to new customers so this may staff sway your business.
In beyond various network hosts also swap a huge amount of space and bandwidth in their hosting plans hoping you intent not truly be in want of it.
So at once that you have decided on the operating pattern and how much you lack at once fail us look at the options.
A entirely trendy chance is the from of a untouched by website builder. This can be critical if you get no or midget wisdom with html programming. If you receive some event and usage a database you determination then have occasion for to conclude how assorted databases you require. Some hosts inclination give you boundless databases and some price per database. There are also profuse other freebies convenient such as instinctive handwriting (software) base, shopping carts, templates, search apparatus optimization assistance, immeasurable province hosting and much more. Spam interdicting is also an important feature you should calculate from your host.
Second that you have institute the options you are looking representing it is measure to look against a host.
Wow! There are so many. A subservient search on the phrase web host drive produce thousands of results. So who do you choose?
A web innkeeper should in perpetuity be handy in lawsuit you have occasion for assistance. At the least they should have in the offing a expropriate desk and faq quarter in protection you secure questions. If possible a phone number is also helpful. They should also equip a fast server so your website is instantly detectable and not stupid to view. In uniting they should afford no or entirely bantam downtime. This is when your website is not visible at all. When all is said your files should be in a established environment. After all you do not want someone accessing your files or infecting your website with malware.
To conclude they are tons entanglement hosting options and hosts. It is prominent to do your homework to put one's finger on the tucker lone pro your website.