U U Htet Thar - Dead Law and Deadly Burmese Regime

အသက္မပါသည့္ အေသေမြး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နအဖ
ဦးဦးထက္သာ
ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၀
(ျပည္တြင္းက ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ့ အာေဘာ္အျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့၊ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၀ စာတမ္း၊ ရဲရင့္ငယ္ဘေလာဂ့္က ကူးယူတယ္)
အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား ႏွင္႔ျပည္သူလူထုသို႔ အိပ္ဖြင္႔ေပးစာ……
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔စြဲၿဖင္႔ ထုတ္ၿပန္လိုက္ေသာ ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ (၁/၂၀၁၀) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒ(၂/၂၀၁၀) ထုတ္ၿပန္လိုက္သည္႔အခါ အ့့ံၾသတုန္လွဳပ္ၿပီး အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏အသံသည္ ဆူညံပြက္ေလာရိုက္၍ ထြက္လာပါသည္။
၁၉၉၀ခုႏွစ္ ကတည္းကစ၍ တရား၀င္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ အတိုက္အခံပါတီ (၁၀) ခုစလံုး အေသသတ္၊ အျမစ္ျဖတ္လိုက္သည္႔ အမိန္႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္… … …
 “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၁၀) မွ (၅ / ၂၀၁၀ ) တို႔အား ဥပေဒအႏွစ္သာရ စကားရပ္မ်ားအရ အၿမဲထည္႔သြင္႔ရမည္႔ (၁ /၂၀၁၀ မွ ၅/ ၂၀၁၀) ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္သည္႔ေန႔မွစ၍ အာဏာတည္ရမည္) ထိုစကားရပ္ မပါရွိသျဖင္႔ အတိုက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ လိုက္နာရန္မလိုအပ္ေသးေပ။
မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းႏွင္႔ နည္းဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး အဓိကထား ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုသည္။
မီးပံုအား မျငိမ္းသတ္ဘဲ၊ မီးခိုးကိုသာ ယပ္ခတ္ ေနျခင္း
ျဖစ္ျပီး နအဖ အစိုးရ၏ အာရံုလႊဲေနျခင္းလမ္းစဥ္ေနာက္ လိုက္ပါ ေမ်ာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအား မည္သူ႔ကိုမွ် မလႊဲအပ္ဘဲ၊ ၂၀၀ဂခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရိပ္ခိုျပီး ႏိုင္ငံေရးခရီးရွည္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားမည္႔လမ္းစဥ္) ကို ျမင္ေအာင္ၾကည္႔ တတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ အရင္ဆံုး ေလ႔လာသံုးသပ္ရမည္႔ အခ်က္မ်ားမွာ
(က) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ မ၀င္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။
(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင္႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘဲ ေနာင္တက္လာမည္႔အစိုးရကို အာဏာလႊဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ မရွိကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ ။
(ဂ) န.အ.ဖ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းးပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတို႔အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရပ္သားသမၼတ အျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေလ့လာ သံုး သပ္ သင့္သည္။
(ဃ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး တို႔သည္ န.၀.တ အစိုးရအား မည္ကဲ့သို႔ ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူခဲ့သလဲဆိုတာကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။
(တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လက္၀ယ္ အာဏာမရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ေနာင္တက္လာသည့္ တပည့္မ်ားက ဆရာအား ေခ်ာင္ထိုးထားသည့္သာဓကမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည္။ ဥပမာ။ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ မူလအာဏာရွိခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးခရီးထိၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ျမင္ရမည္။)
(င) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္၀ယ္ လက္နက္ႏွင့္အာဏာ မရွိေတာ့သည့္အခါ  ၄င္းအေနႏွင့္ မည္သို႔ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာကို ထည့္သြင္း သံုးသပ္၍ ဦးသန္းေရႊ၏ ေနရာတြင္၀င္ေရာက္၍ စဥ္းစားသံုးသပ္ ၾကည့္သင့္သည္။
(စ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတို႔၏ တပ္တြင္းဆက္ဆံေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္း သံုးသပ္သင့္သည္။
(ဆ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတို႔လက္ထဲတြင္ လက္နက္ႏွင့္ အာဏာရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ပင္လွ်င္ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ ေက်နပ္မႈမရွိေသာ ျပည္သူလူထုက လက္ညိွဳး၀ိုင္းထိုးေနၾကတာ အာဏာလက္၀ယ္မရွိသည့္အခါ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္း စားသင့္သည္။
(ဇ) လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေနေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ န.အ.ဖတို႔၏ ေရွ႔ဆက္ဆံေရးခရီးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။
အထက္ပါေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၿပီးသည့္အခါ ………
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္၍ အရပ္သားသမၼတေနရာ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလိုက္ၿပီဆိုပါစို႔
(က) ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၃) - ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက႑တြင္ ပုဒ္မ (၅၈)၊ (၆၀/ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၆၂) (၆၃) အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊပိုင္ အာဏာႏွင့္ ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္၍ သာမန္အရပ္သားသမၼတ ကူးေျပာင္းလာသည့္အခါ အရွိန္အျမင့္ဆံုးရရွိထားေသာ အာဏာႏွင့္ လက္နက္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္အားခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္းအရ ပုဒ္မ -၁၉၉(က) မွ ပုဒ္မ (၂၁၅) အရ သမၼတအာဏာသည္ လက္ရွိ နအဖဥကၠဌ၏ ရာထူး၊ ဂုဏ္ရွိန္ကို မမွီ ျဖစ္ေနသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအခန္း (၇) တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ရွိ ပုဒ္မ ၃၃၇ မွ ၃၃၉ ရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ တပ္မေတာ္အစဥ္အလာအရ သြားေလသူ ဆရာသမား ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေခ်ာင္ထိုးၿပီး လွည့္မၾကည့္တတ္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ တပ္တြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအးတို႔ အုပ္စုအေျခအေန အပါအ၀င္ အၿမဲတမ္းဒုတိယေနရာ၌သာ ေနခဲ့ရေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးသည္ အရပ္ဖက္သို႔ မေျပာင္းဘဲ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ေနလ်က္ သမၼတႏွင့္ အာဏာတန္းတူရွိေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ ေနခဲ့ေသာ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအး ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ္၊ တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား မည္သူ႔တပည့္ ထားမလဲ ? ? ? ျပႆနာမ်ား အခက္အခဲကို မည္သို႔ေျဖရွင္းရမလဲ ဆုိတဲ့ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဘ၀ မွ အရပ္သားသမၼတဘ၀ သို႔ မေျပာင္းႏိုင္သည့္ အေျခႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

(
၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္အေရြးမခံဘဲ ေနခဲ့သည္ရွိေသာ္
(က) ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသစ္အား ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အာဏာလႊဲအပ္ခဲ့ေသာ္ သူတို႔ ႏွစ္ဘ၀ ခရီးေရွ့ဆက္ ဘယ္လုိေလွ်ာက္ရမလဲ ဆိုသည့္အခ်က္ ပိုအေရးႀကီးလာသည္။
(ခ) လက္နက္ႏွင့္ အာဏာ လက္၀ယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုက တုန္ျ႔ပန္မႈကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ။
(ဂ) တပ္မေတာ္အစဥ္အလာအရ အာဏာႏွင့္ လက္နက္မရွိေတာ့ေသာ စစ္ဦးခ်ဳပ္ေဟာင္းဘ၀ကို ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္မလဲ။
(ဃ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုဘ၀ကုိ ဘယ္လုိကယ္တင္မလဲ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားသည္ န.အ.ဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ထုိအိပ္မက္ဆိုး မက္ေစခဲ့ပါတယ္။
(၄) န.အ.ဖအစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ၊ ေမာင္ေအးႏွင့္ က်န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေရွ႔ဘ၀ခရီးကို ဒီလို ႏိုင္ငံေရးခရီးရွည္ ေလွ်ာက္ေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ (ႏိုင္ငံေရး ထြက္ေပါက္သစ္)
(က) ၁၉၉၀ခုႏွစ္ န.၀.တ အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကဲ့သို႔ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္လို႔ ေျပာၿပီး ကတိဖ်က္၍ လူမိုက္ ဆန္ ဆန္ အာဏာမလႊဲပဲ ေနသည့္ လမ္းကို ေလွ်ာက္တာ့မည္ မဟုတ္။
(ခ) ပညာသားပါပါျဖင့္ မဟားတရားအတင္းအၾကတ္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အရိပ္ကို ခုိတဲ့လမ္းစဥ္က်င့္သံုးျခင္းကို လက္ကိုင္ထားေတာ့မည္။
(ဂ) ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးက ဥပေဒပုဒ္မ (၄၄၁)မွ (၄၄၄) (က)သည္ န.အ.ဖ အစိုးရအတြက္ အကာအကြယ္ အားေဆးျဖစ္ခဲ့ၿပီ။
(ဃ) ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၄၃)သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနာင္အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အား အာဏာမလႊဲေျပာင္းေပးမွီ ကာလအတြင္း န.အ.ဖ အား ၾကားျဖတ္အစိုးရသဖြယ္ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။
(၅) န.အ.ဖ အစိုးရမွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အခန္း(၁၄) ပုဒ္မ (၄၄၃) အရ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အာဏာကို ယူလိုက္သည့္အခါမွာ
(က) ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွူေကာင္စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁/၂၀၁၀ မွ ၅/၂၀၁၀ ကို (၈.၃.၂၀၁၀) ေန႔တြင္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံ ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို စိန္ေခၚလိုက္ၿပီ။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လာမလဲ
(၁) အတိုက္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မေက်နပ္ျဖစ္မည္။ လူထုကလည္းမေက်မနပ္ျဖစ္မည္။ ပူညံပူညံ ဆူညံဆူညံ လုပ္လာမည္။
(၂) အံုၾကြလာမည္။ လူထုလမ္းမေပၚတက္လာမည္။
(၃) လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အံုၾကြလာမည္။ တို္င္းျပည္ဆူပူလာမည္။ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကန္႔ၾကာလာမည္။
(၄) ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို တာ၀န္ယူအခ်ိန္သတ္မွတ္ က်င္းပေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသူမွာ န.အ.ဖ အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ လူႀကီးမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္အပြဲအခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ န.အ.ဖ အစိုုးရေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လူႀကီးမ်ား ၏တာ၀န္ ျဖစ္သည္ဟု လက္ညွိဳးထိုးလႊဲခ်လို႔ရသည့္အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္သည္။
(ခ) ယခင္ကတည္းက အာဏာမေပးခ်င္တဲ့ န.အ.ဖ ဘာလုပ္မလဲ၊ န.အ.ဖ သာလွ်ၽင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အခန္း(၁၄) ပုဒ္မ (၄၄၃) အရ တရား၀င္ၾကားျဖတ္ အစိုးရဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး မိုင္ရွည္ခရီးဆက္ေလွ်ာက္ၿပီေပါ့ ။ ။
ဦးဦးထက္သာ
(
မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၀)
မူရင္း။ ရဲရင့္ငယ္(ကေနဒါ)

Comments