ကာတြန္း ၀င္းေဖ - စုတ္တံ
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၁

(ကာတြန္းဆရာ၏ အထက္ပါ ငယ္လက္ရာ ကာတြန္းကုိ FaceBook မွ ကူးယူသည္။)

Comments