Maung Lu Yay - Blessing in Burma 25

မဂၤလာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၂၅
ေမာင္လူေရး
မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၁
တပမဂၤလာ -
ထိုမဂၤလာကို က်င့္ဖို႔ လိုက္နာဖို႔ဆိုလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္းျပထားေသာ ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးကို နာယူမွတ္သားဖို႔ လိုသည္။ ထိုေလးမ်ဳိးမွာ-
မိမိကိုယ္ကို ညွင္းဆဲသူ။
အျခားသူမ်ားကို ညွင္းဆဲသူ။
မိမိေရာ သူတပါးကိုပါ ညွင္းဆဲသူ။
မည္သူ႔ကိုမွ မညွင္းဆဲသူတို႔တည္း။
ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္၌ ပထမအမ်ဳိးအစား မိမိကိုယ္ကို ညွင္းဆဲသူမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုသတ္မွတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားတည္း။ စားမႈ ဝတ္မႈ ေနမႈတို႔သည္ လစာအတိုင္းဆိုလွ်င္ အလြန္လိပ္ခဲ က်ပ္တည္း သိပ္သည္းရကား ဒိ႒မ်က္ေမွာက္ပင္ စိတ္က်လက္ေပ်ာက္၍ အသက္ ေအာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔သို႔အသက္ အေအာက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စားမိစားရာ ေသာက္မိေသာက္ရာ စားၾက ေသာက္ၾကရေလေတာ့ရာ ပဒိုင္းသီးစားမိသူ၊ ဇာတ္တူသားစားမိသူ၊ မိုးခါးေရေသာက္မိသူေတြ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းႏွင့္ အရူးစိတ္ေပါက္သူေတြ၊ ဘီလူးစိတ္ေပါက္သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္ေနေတာ့သည္။
ဒုတိယအမ်ဳိးအစား အျခားသူမ်ားကိုညွင္းဆဲသူဆိုတာကေတာ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းစြ၊ ႏိုင္ငံတဝွမ္း လက္ညွဳိးထိုးမလြဲတည္း။ ထုထည္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ပင္ ရွိေနေလသည္။ အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ကို ရွိေနေပၿပီ။ ျမန္ျပည္သာရာသာေၾကာင္း လူသား အရင္းအျမစ္ၾကီး ေပတည္း။
တတိယအမ်ဳိးအစား မိမိေရာ သူတပါးကိုပါ ညွင္းဆဲသူဆိုတာကေတာ့ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ သြားေလ သူေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ဆိုရေပမည္။
ယေန႔ သူတပါးကိုညွင္းဆဲသူမ်ားလည္း ညွင္းဆဲရင္း ညွင္းဆဲရင္းပင္ လူရည္လူေသြးေျခာက္ခန္းကာ လူရိပ္လူေရာင္ေပ်ာက္ဆံုုး၍ လူ႔ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဝးေဝးေနရေသာ လူ႔အဝန္းအဝိုင္းက လက္သင့္မခံေသာညွင္းဆဲမႈ ကို သူတပါးကိုညွင္းဆဲရင္း ျပန္လည္ရရွိေနၾကေပသည္။
စတုတၳအမ်ဳိးအစား မည္သူ႔ကိုမွ် မညွင္းဆဲသူကား တပမဂၤလာေဆာင္သူတည္း။
တပမဂၤလာရွိသူဟူသည္ လူသားထုႀကီးက တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ထားေသာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ကို ေလးစားလိုက္နာသူတည္း။
လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမွ သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ၍ မတရားရယူျခင္းစသည့္ မတရားမႈ အစုစုကိုေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ႏိုင္ငံျပဳသီလကို ေစာင့္ထိန္းရာေရာက္သည္။ အလံုုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးဆီဦးတည္ေသာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးမႈေတြ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ၊ အဖြဲ႔ပိုင္စီးလိုမႈေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳးစားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္။ လြတ္လပ္မႈကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားမႈမ်ားကင္းရွင္း၍ ဥပေဒျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ တဆင့္ျမင့္တက္မည္။
ဤသည္တို႔ကား တပအက်င့္တို႔ေပတည္း။ ထိုတပအက်င့္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရႊဝါျပည္၌
ရမၼက္ႀကီးမႈ (အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားလြန္းေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား)၊
အဖ်က္ႀကီးမႈ (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္)
မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ပညာရပ္တို႔၌၊ အမ်ားသူငါေကာင္းစားေရးတို႔၌တက္ၾကြ အားသန္မႈကို ျဖစ္ေစကာ စာရိတၱၾကြယ္ဝ၍ ေလာကပါလတရားထြန္းကားေသာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။
မတပျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ မရႏိုင္။

ျဗဟၼစရိယမဂၤလာ=သန္႔စင္ေသာတိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ေရးမဂၤလာ။
သန္႔စင္ေသာတိုင္းျပည္ကို သန္႔စင္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္၍ရသည္။ သန္႔စင္ေသာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ဖို႔ တနည္း သန္႔စင္ေသာလူသားျဖစ္ဖို႔ ႏိုင္ငံျပဳသီလျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ အျခားနည္းမရွိ။
လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ တနည္း ႏိုင္ငံျပဳသီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွ အဆင့္ျမင့္ပညာသည္မ်ား ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားထြန္းကားမည္။ (ဆူပူေသာေနရာႏွင့္ ပညာသည္ လားလားမွ မအပ္စပ္) သို႔မွသာ ပညာျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆး၍ ေဘးကင္းေသာႏိုင္ငံေတာ္ေပၚေပါက္လာမည္။ ေဘးကင္းေသာႏိုင္ငံေတာ္ဟူ သည္ သန္႔စင္ေသာႏိုင္ငံေတာ္တည္း။

Comments