After new administration in Rangoon, no more plastic bags in the market

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာင္းၿပီးေနာက္  ပလပ္စတစ္အိတ္ပါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္
ခင္သန္႔ဇင္၊ ရန္ကုန္
ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၁
ယခင္ သံအမတ္ေဟာင္း ဦးလွျမင့္အား ဧၿပီလဆန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း သီတင္းပတ္ ၃ ပတ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ယခင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ေလွ်ာ္ႀကိဳး တို႔ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳေၾကာင္း ယေန႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ျပန္လည္ အသံုႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီးရန္ ခက္ခဲသည့္ ပလပ္စတစ္အိတ္ပါး (ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္) မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳဖို႔ ယမန္ႏွစ္ မတ္လကတည္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပလပ္စတစ္အိတ္ပါးႏွင့္ ေလွ်ာ္ႀကိဳး ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္မွ စြန္႔ပစ္အိတ္ပါးျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္စက္မ်ားကို  တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာၿပီး ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရေအာင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔မွာ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စည္ပင္၀န္ထမ္း တဦးကေျပာသည္။
လက္ေတြ႕တြင္မူ စြန္႔ပစ္အိတ္ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အသစ္လက္ထက္တြင္ အဆိုပါအမိန္႔ကို တိက်စြာလိုက္နာရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ပလပ္စတစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔  သတိေပးစာေပးပို႔ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သတိေပးစာေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ပလပ္စတစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ ယေန႔ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးၿပီး ယခင္အမိန္႔အတိုင္း ခၽြင္းခ်က္မရွိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပလစ္စတစ္အိတ္ပါးမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ႀကိဳးမ်ား လက္ကား ေရာင္းခ်ရာ သိမ္ႀကီးေစ်းတ၀ိုက္မွ ေရာင္းခ်သူမ်ားအားလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာ သတိေပးစာ ေပးေ၀ထားၿပီး သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းထားသည္ဟု သိမ္ႀကီးေစ်းမွ ေရာင္းခ်သူတဦးကေျပာသည္။ သူတို႔ထံတြင္ ေလာေလာဆယ္ လက္၀ယ္ရွိသည့္ အိတ္ပါးမ်ားအား မေရာင္းခ်ရဲသျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားရဦးမည့္ သေဘာရွိသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မလိုက္နာပဲ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနပါက ပလပ္စတစ္ စက္ကို  လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပိတ္သိမ္း အေရးယူျခင္း၊ အျခားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု လည္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။
လက္လီ ေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အိတ္မ်ိဳးျဖင့္ အစားထိုးသံုးစဲြၾကမလဲဆိုသည့္ အခ်က္၊ ရိုးရိုးပလပ္စတစ္အိတ္ၾကည္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုလာႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လက္လီေစ်းေရာင္းသူတဦးက ေျပာသည္။
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ပါးမ်ားအား စနစ္တက် စြန႔္ျပစ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္  ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားတြင္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေျမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ျပစ္ထားေသာ္လည္း သဘာ၀အတိုင္း မေဆြးေျမ႕ႏိုင္ျခင္း၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပါကလည္း ကင္္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဓါတုပစၥည္း   ေလထုထဲသို႔ ထြက္ရွိေစႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိသည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ပါးမ်ားကို ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသားငါးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ထည့္စရာ အျဖစ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိေနၿပီး ထုပ္ပိုးပစၥည္း ထည့္စရာ ပစၥည္းအျဖစ္ ယခင္က စကၠဴ ၊ ဖက္ တို႔ကိုသံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ကသာ အစားထိုးေနရာယူခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးသား အမိန္႔ကို အမွန္တကယ္ လိုက္နာေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။
ယခင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမိန္႔မ်ားအား တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီဘက္မွ သေဘာမတူသျဖင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္္အထည္ မေဖၚႏိုင္ပဲ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီမွ လုပ္ေဆာင္မည့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ညေစ်းဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီအမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ၿပီး၊ ယမန္နွစ္က ပလပ္စတစ္စက္ရံု ပိတ္ရန္ အမိန္႔ကိုလည္း တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီ အမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

Comments