Tu Maung Nyo - 28th June Letter to Suu from Regime, My take

ဇြန္ ၂၈ ရက္ အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ က်ေနာ့္အျမင္
တူေမာင္ညိဳ
ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၁
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၈) ရက္၊ ေန႔စြဲျဖင့္  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား “ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္” အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
သက္ဆိုင္သူမ်ားက မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္ၾကလိမ့္မည္ က်ေနာ္မသိပါ။
သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ က်ေနာ့္အျမင္ကိုတင္ျပပါမည္။
“(No one can stay beyond the law) ဥပေဒျပင္ပတြင္ မည္သူမွ်မေနရ ဟူသည့္အတုိင္း ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ သာေနၾကရမည္”  ဟူေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ စကားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကာလ
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကလည္း တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ျမင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည့္ အခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္စတင္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ ၊ အစုိးရသစ္သက္တမ္းကလည္း ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္ရန္ ရက္ပုိင္းမွ်လိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ဤ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာျခင္းျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာ၏လိုရင္းအခ်ဳပ္
 NLD လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈ “အားလံုး” ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏွင့္ လူမႈေရး အသင္း ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ သာပါသည္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ မည္သုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖၚ ျပထားျခင္းမရွိပါ။
NLD လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္
“ဥပေဒအား တမင္ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ေနမႈမ်ားျဖစ္သည္”၊  
 “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကို ဆန္႔က်င္ ေနသည့္သေဘာလည္းသက္ေရာက္ေနသည္”
ဟုေဖၚျပပါရွိပါသည္။
NLDက တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)”ကို “တရားမဝင္/ လက္မခံ” ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ပကတိအရွိတရား ႏွင့္ မိမိအတၱဘာဝအင္အား အၾကားက ကြက္လပ္ကို တံတားခင္းေပးရမည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
A  leader must lead.
ေခါင္းေဆာင္သည္ ေခါင္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပဳျပင္ေရးနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာ

ပကတိအရွိတရားကုိ ရိုးရုိးစင္းစင္းနာခံၾကသူမ်ားမွာ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား (ဝါ) ဖန္ခြက္ထဲေရတစ္ဝက္ရွိျခင္းကို ႏွစ္သက္ လက္ခံၾကသူမ်ား၏ အဆံုးစြန္ေသာ လုပ္ဟန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေပးသေလာက္၊ ရသေလာက္ယူၾကမည္သာျဖစ္သည္။
 ထိုသူမ်ားသည္ ယခုအခါ “လႊတ္ေတာ္”ဆိုသည္မ်ားထဲတြင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္လည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥ မ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္သည့္ စြမ္းအားမရွိသလို၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳး ထိခုိက္ေစမည့္ကိစၥတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ တားဆီးႏုိင္သည့္အင္အား မရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႔သိျမင္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
ေရာဂါဘယကို ကုသေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည့္ အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ားမွာပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး (side effect) ပါရွိၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုကို စည္းရုံးၿပီး လူထုစြမ္းအား (people's power) ျဖင့္ ပကတိအရွိတရားဆိုသည္မ်ားကို ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအနိ႒ာရံုမ်ားကို မလြဲမေသြႀကံဳေတြ႔ရမည္မွာ  ဓမၼတာသေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျပျပင္ေရးသမားမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေၾကာက္ၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအနိ႒ာရံုမ်ားကို တစ္ဆိတ္တစ္အိတ္လုပ္ကာ ျပည္သူမ်ားကို ေခ်ာက္လွန္႔တတ္ပါေသးသည္။
ယေန႔ကာလ၏ ပကတိအရွိတရားဆုိသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အရပ္သားအစုိးရအသြင္ယူကာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသုိ႔ေသာ ပကတိအရွိတရားကို ျပဳျပင္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မတြန္းလွန္ႏုိင္ပါ။ ေတာ္လွန္ေသာနည္း၊ ေတာ္လွန္ေရးနည္း၊ လူထုနည္း၊ လူထုေတာ္လွန္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
 တစ္ဦးေကာင္း တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းျဖင့္လည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္ဝဲ လက္ယာ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအင္အားစု အသီးသီး၏ လက္ေတြ႔က်ၿပီး အလုပ္ျဖစ္သည့္ ညီၫြတ္မႈစြမ္းပကားသည္ အခရာ က်ေသာအခန္းကပါဝင္ေနပါသည္။
ေတာ္လွန္ေသာနည္း/ လူထုနည္းႏွင့္ လူထုစြမ္းအားကို လက္ရွိအစိုးရသည္ အင္မတန္ေၾကာက္ပါသည္။
 သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးပါလို႔ သူတို႔ ဘယ္လိုပင္ ေျပာဆိုေနေစကာမူ။ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ၏ နယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္သည္ သူတို႔အတြက္ “ရင္မေအးဖြယ္ Issue တစ္ခု” ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိပ္လန္႔ေနပါသည္။ သုိ႔အတြက္လည္း “ဒီပဲယင္း ျဖစ္ရပ္” ကဲ့သို႔ ရာဇဝတ္မႈ/ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိုးျဖင့္ ရမ္းကားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
ယင္းအတြက္ သတိရွိရပါမည္။
လူထုနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေရႏွင့္ၾကာပမာ ဆက္စပ္သြားတဲ့အခါ၊ လူထုႀကီးက ေတာ္လွန္တဲ့သေဘာတရားကို ဆုပ္ကိုင္ လာတဲ့အခါမွာ အင္မတန္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ရုပ္ဝတၱဳအင္အားျဖစ္လာပါသည္။
ထိုစြမ္းအားျဖင့္ပင္ လူထုမ်ားသည္ သမုိင္းေခတ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၾကပါသည္။ ဖန္တီးေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

Comments