Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

အနာဂတ္အတြက္ ပရဟိတေဆးပညာရွင္မ်ား
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၂

“ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီွဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္အံ့” ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္အား ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ထား သည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးက႑သည္ အေရးပါေသာ အဓိကက်ေသာက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ပညာေရးက႑သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လွ်က္႐ွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ/သားအားလံုးတို႔အား “ေသနတ္အစား တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ လက္ပ္ေတာ့ကိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ” ဟူ၍ ပညာေရးက႑အား ပညာေရးအသံုးစာရိတ္မ်ားတုိးျမင့္မည္ဟု တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာသင္ၾကားမႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေဆးပညာရပ္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားတို႔သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔ အဓိက ျဖစ္သည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းပါမွ မိမိတတ္ေျမာက္ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၊ ဗိသုကာပညာရပ္၊ စက္မႈလက္မႈပညာရပ္ စသည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားအား အသံုးခ်ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးသည္ လာဘ္တစ္ပါးဟူေသာ စ ကားရပ္လည္း႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ ေသာ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပညာေရးက႑ႏွစ္ခုအား ျမင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမဦးစြာ ေဆးပညာရပ္အား သင္ၾကားေနေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး အစီအစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ေဆးပညာေရးထူးခၽြန္ဆု (Medical Student Scholarships) ေပးမည့္အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးပညာ ေရးထူးခၽြန္ဆု (Medical Student Scholarships) အား တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းအား ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြၽန္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္လည္း ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ျဖင့္ ပညာေရး အား အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားလွ်က္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေနၾကေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ေနသ၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ေဆးပညာေရးထူးခြၽန္ဆုကို ဘြဲ႔ရသည္အထိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆးပညာေရး ထူးခၽြန္ဆုကို ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)၊ မေကြးေဆးတကၠ သိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၁) ဦးတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) တြင္ ေဆးပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွစ္သိန္းက်ပ္တို႔အား ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ ပညာသင္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြအျဖစ္ ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ သည္။

ထပ္မံ၍လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း (ဘ/က)၊ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအတြက္လည္း ဂုဏ္ျပဳလစာေငြမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ပညာသင္ၾကားေပး လွ်က္ရွိေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ ပရဟိတပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာ ပညာဒါနအလွဴေငြ (လစာ)မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းပါးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပင္ပအခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ဴရွင္မ်ား၊ ဝိုင္းမ်ားသင္ၾကားမႈျဖင့္ ရပ္ တည္မႈကို ႐ွာေဖြေနရသည့္အတြက္ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ေနာက္ဆံတင္းျခင္း၊ ပညာေရး အား ျပည့္ဝစြာမသင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ေနာင္တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ ပညာေရးက႑အား ျမႇင့္တင္ေပးလိုေသာဆႏၵျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားေန ေသာ ဆရာ/မမ်ားအတြက္လည္း ပညာသင္ဂုဏ္ျပဳ ေငြမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးလိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ရွိ ပညာဒါန ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအား စိစစ္၍ ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆးပညာေရးထူးခြၽန္ဆု (Medical Student Scholarships) ရရွိၾကသည့္ ေဆးေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအား နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ပဲ မိမိတို႔တတ္ေျမာက္လာၾကမည့္ ေဆးပညာေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ အေျခခံၿပီး မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔အား အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ကုသေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံခ်က္႐ွိသည့္ ပညာေရးက႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ အုတ္ ျမစ္ခိုင္မာေသာ ေဆးပညာရပ္အား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ရွိေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လာေရးတို႔အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္း/ပ အလွဴ႐ွင္မ်ားအားလံုးမွ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားပံ့ပိုးေပးသြားၾကမည္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။

Comments