Tu Maung Nyo - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းဆုိသည္မွာ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းဆုိသည္မွာ
တူေမာင္ညိဳ ။ ဇူလိုင္ ၉၊ ၂၀၁၂


“ျပည္ေထာင္စု” ဟူေသာျမန္မာဘာသာစကားလံုးတြင္ တူညီၾကေသာ္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ကုိင္စြဲၾကသည့္ အႏွစ္သာရအပုိင္း သေဘာတရားေရးအပုိင္းတြင္မူ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ကြဲလြဲေနၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလံုးတြင္ အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္က (Union)  ဟူေသာစကားလံုးကုိ သံုး၍ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားဘက္က (Federal)ဟု တစ္သမတ္တည္းသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။


၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ အမိန္႔အမွတ္ ( ၁၂/၂၀၁၂) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆိုသည့္  ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ တာဝန္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအတုိင္း (က) ႏွင့္ (ခ) ဟူ၍ ၂ပုိင္းခြဲၿပီး ေဖၚျပထားပါသည္။
(က) ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း
(ခ) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း

ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း တြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၅) ပါရွိၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း တြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၈) ရပ္ပါရွိပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔ျဖင့္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 (KIO/KIA)အဖြဲ႔ႏွင့္မူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ သေဘာတူညီမႈမွ်မရရွိေသးဘဲ၊ ဆက္လက္တုိက္ခိုက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။
အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ (က) ႏွင့္ (ခ) ကို  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔၊ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမ အႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၅ ရပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္လုပ္ငန္းတာဝန္ ၈ ရပ္တို႔ကို မူဝါဒ အျဖစ္ခ်မွတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္  အဆိုပါ မူဝါဒ အျဖစ္ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္း ၂ ခုအနက္မွ  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ၈ ရပ္ကို တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ေလ့လာတင္ျပသြားပါမည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က မူဝါဒအျဖစ္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္ ၈ ရပ္ပါရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

၁။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အၿမဲအတူတကြ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေရး
၂။ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို သေဘာတူေရး
၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ၍ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး
၄။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရးအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
၅။ ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး
၆။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏွင့္ျပင္ဆင္လုိသည့္ကိစၥမ်ားရွိပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အမ်ားသေဘာတူဆႏၵႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊
၇။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ အၿပီးအပုိင္ဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူေနထိုင္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကုိင္၊ စားေသာက္ေရး၊
၈။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရ

၁။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အၿမဲအတူတကြ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေရး
ဤအခ်က္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ လိုရင္းသေဘာမွာ ျပည္ေထာင္စုမွ “ခြဲမထြက္ရ” ဟူသည့္သေဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)၊  ပုဒ္မ ၁၀ အျဖစ္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးပါသည္။
တစ္ခ်ိန္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) အခန္း (၁၀) ပုဒ္မ ၂၀၀ တြင္ေဖၚျပထားသည့္  “ခြဲထြက္ခြင့္”မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္ကပါရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ လည္းျဖစ္ပါသည္။
“ျပည္ေထာင္စု” ဟူေသာျမန္မာဘာသာစကားလံုးတြင္ တူညီၾကေသာ္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ကုိင္စြဲၾကသည့္ အႏွစ္သာရအပုိင္း သေဘာတရားေရးအပုိင္းတြင္မူ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ကြဲလြဲေနၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလံုးတြင္ အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္က (Union)  ဟူေသာစကားလံုးကုိ သံုး၍ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားဘက္က (Federal)ဟု တစ္သမတ္တည္းသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ေပါင္းစုျပည္ေထာင္စုဟူ၍ပင္ ကြဲျပားေအာင္ပင္ ေရးသားေျပာဆိုေဖၚျပခဲ့ၾကပါသည္။ အုပ္စုိး သူမ်ားဘက္က ဖက္ဒရယ္ ဆိုလွ်င္ ခြဲထြက္ေရးဟုသာ သရုပ္ဖ်က္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ ျဖန္႔ေနဆဲျဖစ္သည္။
 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၈ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္” ဟုျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ေရးသားၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္မူ The Union is constituted by the Union system ဟုေရးသားပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေတာင္းဆိုေနသူမ်ား သတိျပဳဆန္းစစ္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး တုိ႔ကို သေဘာတူေရး
            ဤအခ်က္မွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ စီမံေဖာ္စပ္ခဲ့ေသာ “ဒုိ႔တာဝန္ေရး ၃ ပါး” ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၃၈၃ တြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္အခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ၍ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး
            ဤအခ်က္ကလည္း ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးမုိးေကာင္းခဲ့စဥ္လုပ္ခဲ့သည့္နည္းကိုခြင့္မျပဳ၊ “ဥပေဒႏွင့္အညီ” လုပ္ရမည္ ဟုကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာသူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဘာင္အတြင္းက လုပ္ရမည္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္၊ ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ ရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုလည္းဆိုထားသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ “ဆက္ဆံေရးစခန္း” ဟုသာသံုးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က“ဆက္ဆံေရးရံုး” ဟူ၍သံုးခဲ့ပါသည္။
 တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေျခအေနႏွင့္ဆက္ဆံမႈမ်ား၏ သေဘာထား အတိမ္အနက္ႏွင့္ဒီဂရီတုိ႔ကို စူးစမ္းၾကရာတြင္  ေဝါဟာရ ႏွင့္ စကားလံုးသံုးစြဲမႈမ်ားကိုလည္းအေလးထား သတိျပဳသင့္ပါသည္။

၄။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရးအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
            ဤအခ်က္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းရွိၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးလုပ္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး /ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ၾကသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
 ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာကို “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ စစ္အစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚမေျပႏုိင္ေသာ အညွိဳးအာဃာတျဖင့္ ဘယ္ေခတ္မွာမွ မႀကံဳဖူး မၾကားဖူးသည့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ မိသားစုႏွင့္ ေဝးရာေထာင္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ခဲ့သည္။ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” မေပးခဲ့ေခ်။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ ယံုၾကည္ခ်က္အရ အက်ဥ္းက် ခံရသူဟူ၍ပင္ သေဘာမထားႏုိင္ခဲ့။  ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁(၁)အရ ျပစ္မႈေႂကြးက်န္ျဖင့္သာလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၅။ ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး
ဤအခ်က္သည္ အဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္၍ေျပာေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီေထာင္ရန္အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထံတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရတည္ေထာင္ခြင့္/ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မ်ားကုိ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေလွ်ာက္ ထားၾက ရမည္။ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာပါမည္ဟူေသာ ဝန္ခံခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၆ တြင္ အခ်က္ (၆) ပါရွိပါသည္။ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ဦးစြာအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္ခံမွသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္/ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျဖစ္ေပၚလာေရးတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ေသာ  ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူ ေထာင္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့မႈမ်ား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လံုးဝခြင့္မျပဳခဲ့သျဖင့္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ခဲ့ရသည္မ်ားကို လည္း သတိျပဳၾကရပါမည္။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ပင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရခဲ့ ေခ်။ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပၿပီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကိုေရြ႕ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။

၆။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ကိစၥမ်ားရွိပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အမ်ားသေဘာတူဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ေရး၊
ဤအခ်က္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္  အျခားေသာအခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေဝ့ဝုိက္ေနျခင္းမရွိဘဲ၊ ဒဲ့ဒုိးေျပာလိုက္သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္ခံရမည္။
- လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေတာင္းဆိုေနသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မည္သုိ႔မွ် လက္မခံဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

၇။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ အၿပီးအပုိင္ဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူေနထိုင္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကုိင္၊ စားေသာက္ေရး၊
            ဤအခ်က္ကလည္း အထက္က အခ်က္ ၆ ကို ေသခ်ာေအာင္ထပ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ အခ်က္ ၈ အတြက္ ႀကိဳတင္ေလေျပထိုး ျခင္းျဖစ္သည္။ ခၽြင္းခ်က္ထားရွိမည္မဟုတ္။ အၿပီးအပုိင္တပ္ဖြဲ႔ဖ်က္သိမ္းၿပီး လက္နက္အပ္ၾကရမည္ဟူေသာအခ်က္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

၈။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး
            ဤအခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၃၃၈ “ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ကို အတိအလင္းရည္ၫြန္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္ပါအခ်က္ကိုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒအရျပ႒ာန္း ထားေသာ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမည္ဆိုပါက မိမိတို႔တာဝန္ယူေဆာင္ ေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဤကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကရပါမည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး မူဝါဒလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ၈ ရပ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံေရးသာျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျခင္း ေအာင္ျမင္မႈ/မေအာင္ျမင္မႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကို လက္ႏုိင္မႈ/လက္မခံႏုိင္မႈဆုိသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ သာ အဓိက တည္မွီေနပါသည္။ ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကရပါဦးမည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအတြက္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး “လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” သည္ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုကုိင္စြဲလ်က္ တုိင္းရင္းသားလက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကရမည္။
            ေဆြးေႏြး ရရွိလာသည့္အခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး “ဗဟုိေကာ္မတီ ” ထံ တင္ျပ အစီရင္ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။
 ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး  အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး “လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” က ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသည္မဟုတ္။ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး “ဗဟုိေကာ္မတီ” ကသာ ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေသအခ်ာစိစစ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး“ဗဟုိေကာ္မတီ” ဆိုသည္မွာ  ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မပါ သည့္ “အမ်ိဳးသားလံုၿခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ” ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ၫြန္း
- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ အမိန္႔အမွတ္ ( ၁၂/၂၀၁၂) (၁၉ ေမ ၂၀၁၂ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)
- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး (၄ ဇူလုိင္ ၂၀၁၂ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ

Comments