SUU-NYC announced FAQ to Public


နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေတာ္ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား သိ႐ွိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား  ထုုတ္ျပန္
စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂

(၁) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ ။ ။ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ စေနေန႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္ မွ ၁၂ နာရီ အထိ
ေနရာ ။ ။ Colden Center for the Performing Arts, Queens College
65-30 Kissena Blvd, NY 11367


(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ နယူးေယာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္မ်ား ႀကိဳတင္ရယူရန္ မလိုအပ္ပါ။

(၃) ဦးရာလူစံနစ္ျဖင့္ တန္းစီဝင္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ ရည္႐ြယ္၍တန္းစီျခင္း၊ ခံုေနရာဦးျခင္းမ်ားသည္းခံပါ။ (ကားရပ္နားရန္
ေနရာ႐ွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ခံမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားႏိုင္ပါသည္။)

(၅) ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသက္ ၇၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူႀကီးသူမမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ၁ ႏွစ္ ေအာက္ကေလးႏွင့္ မိခင္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးျခားစီစဥ္ေပးပါမည္။

(၆) ခန္းမအတြင္းသို႔ နံနက္ ၉ နာရီတိတိတြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တိတိတြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ခန္းမအတြင္း အားလံုးေနရာယူၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ ခန္းမအတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ဦးေရမွာ ၃၁၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သြား လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 

(၈) ျဖစ္ႏိုင္ပါက မိမိတို႔၏႐ုိးရာဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္လာၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

(၉) လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို U.S. Department of State ကအဓိကတာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၀) အေၾကာင္းတစုံတရာေၾကာင့္ ခန္းမတြင္းမွ အျပင္ထြက္လိုလွ်င္ လုံၿခဳံေရးကို အသိေပးၿပီးမွ ထြက္ခြင့္ေပးပါမည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္လြန္ပါက ခန္းမအတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ခြင့္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္ မတိုင္မီ ပရိသတ္မ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ပါက ျပန္လည္တန္းစီၿပီး ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၁၁) အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကလြဲ၍ အျခား ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျဖန္႔ေဝျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ 

(၁၂) ခန္းမအတြင္း အစားအေသာက္မ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မရပါ။ မူးယစ္ေသာက္စားထားသူမ်ားကို ခန္းမအတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားခြင့္မျပဳပါ။

(၁၃) ေက်ာပိုးအိတ္၊ လက္ဆြဲအိတ္၊ ခရီးေဆာင္အိတ္စေသာ အိ္တ္မ်ားအပါဝင္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာအိတ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသံုး ကင္မရာမ်ားကို U.S. Department of State ၏လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳပါ။

(၁၄) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(၁၅) ကားအေရအတြက္ ၂၅၀ ခန္႔ အခမဲ့ရပ္နားႏိုင္ရန္ေနရာမ်ားကို Reeves Avenue ႏွင့္ 61st Road တြင္႐ွိေသာ Parking Lots တြင္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ဦးရာစံနစ္ျဖင့္ကားရပ္နားႏိုင္ပါသည္။ လမ္းေဘးကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ားကို ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ကားရပ္နားရန္ေနရာ ႐ွိႏိုင္၊ မ႐ွိႏိုင္ကို ပင္မဝင္ေပါက္႐ွိေက်ာင္းလံုၿခံဳေရး တာဝန္ခံထံတြင ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ (ထပ္မံ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသည့္ ကားရပ္နားရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ www.suu-nyc.blogspot.com ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

(၁၆) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာစကားျဖင့္သာေျပာဆိုမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤပြဲသို႔တက္ေရာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြမ်ား႐ွိပါက ႀကိဳတင္အသိေပးထားေစလိုပါသည္။

(၁၇) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္လိုပါက တန္းစီေနစဥ္ ႀကိဳတင္ေဝငွေပးထားမည့္ စာ႐ြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေမးျမန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ ေမးခြန္းစာ႐ြက္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ မဲႏိႈက္သည့္ပံုစံျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေျဖဆိုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခန္းမအတြင္းတြင္ တေယာက္ျခင္းမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။

(၁၈) ဓာတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ဂ႐ုျပဳ၍ မိမိထိုင္ခံုမ်ားမွ ေန၍႐ိုက္ကူးႏိုင္ၾက ပါသည္။

(၁၉) တန္းစီေနစဥ္အတြင္း လိုအပ္ႏိုင္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ယူေဆာင္လာၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

(၂၀) ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားသို႔သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ထြက္ေပါက္ႏွင့္နီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္စီစဥ္ထားေပးပါမည္။

(၂၁) ခန္းမအတြင္းတြင္ အေပါ႔အပါးသြားရန္အတြက္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား႐ွိပါသည္။
Here is the link 
http://www.facebook.com/events/373871629346283/.
http://suu-nyc.blogspot.com/

Comments