Tu Maung Nyo - Is Burmese Congress on fire?


 လႊတ္ေတာ္ မီးေလာင္ေနၿပီလား
တူေမာင္ညိဳ
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္)
“မုန္းစကိုတိုေစ၊ ခ်စ္စကိုရွည္ေစ၊ နာစရာရွိလွ်င္ လြမ္းစရာႏွင့္ေျဖဆုိသည့္ စကား” ကလည္း စကားအျဖစ္သာေျပာၾကတာပါ။
ခံုရံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကားက “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္” အျငင္းပြားမႈျပႆနာက ပုိ၍ပို၍ ျပင္းထန္ေလာင္ကၽြမ္းလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပါးကုိက္ရင္ နားကိုက္မယ္ဆုိၿပီး တုန္႔ျပန္ေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ဖက္ကမွ အေလွ်ာ့ေပးၾကမယ့္ပံုစံမေတြ႔ျမင္ရေသးပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ မီးေလာင္ေနၿပီလား။
            က်ေနာ္ဒီလိုေရးတာ အေၾကာင္းအခ်က္မဲ့မဟုတ္ပါဘူး။
            ၂ - ၉ - ၂၀၁၂  ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆ မွာေဖၚျပထားတဲ့ (ေဒါက္တာမာလာေအာင္ - ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္- ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသိုလ္) ရဲ႕ေဆာင္းပါး  “union level ဒြိဟ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္ ” ေဆာင္းပါး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေမးခြန္းေမးပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဘရွိန္ က ျပန္လည္ေျဖၾကား  ရာမွာ “ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္တြင္ ဤေဆာင္းပါး ပါရွိလာသည့္အတြက္ ေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ကြယ္၌ ပေရာဂတစ္စံုတစ္ရာရွိ ေန သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း” ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
သူ႔အေျဖက လႊတ္ေတာ္မီးေလာင္ေနတာကို ဝန္ခံထားပါတယ္။ “ေဆာင္းပါး”က ေလပင့္ေပးေနတယ္လို႔ဆိုလိုတာထင္ရွားပါ တယ္။

ေလပင့္ေသာေဆာင္းပါး

ဦးဘရွိန္အေျဖထဲမွာ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ဤ“ေဆာင္းပါး” ပါရွိလာတယ္လုိ႔ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒါလည္း အျဖစ္မွန္နဲ႔ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဒီ “ေဆာင္းပါး”ကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ New Light Of Myanmar တို႔မွာ စက္တင္ ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ တၿပိဳင္နက္ေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 စစ္တပ္ပုိင္ “ျမဝတီသတင္းစာ” မွာေတာ့ ဒီ“ေဆာင္းပါး” ကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာေဖၚျပထားပါတယ္။
အခုလိုသတင္းစာ ၄ ေစာင္စလံုးမွာ ဒီ “ေဆာင္းပါး” ပါရွိေနေတာ့ ဦးဘရွိန္ အေျဖထဲမွာေမးခြန္းထုတ္ထားသလို “ေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ကြယ္၌ ပေရာဂ တစ္စံုတစ္ရာရွိေနတာ” ေသခ်ာတယ္လို႔ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ ၃ ေစာင္ရဲ႕ ပေရာဂလား၊ စစ္တပ္ ပုိင္သတင္းစာရဲ႕ပေရာဂလား။ ဘယ္သူ႔ ပေရာဂလဲ။

ေဒါက္တာမာလာေအာင္ ရဲ႕ “ေဆာင္းပါး” အႏွစ္ခ်ဳပ္က ဒီလိုပါ။
- ခံုရုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေနျခင္း (Contempt of Court )  သို႔ဦးတည္ေနပါသည္။
- အမွန္တကယ္မွာ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတုိ႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ (လႊတ္ေတာ္၏ အေျခအေနမွန္) မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ ေထာက္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
- ခုံရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထား၍လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၏ မွားယြင္းေနေသာ ဥပေဒအပုိင္းကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
- အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ႀကီးတုိ႔ (ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား) သည္ ေလးစားအပ္သည့္ အစားထိုးမရႏုိင္ေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း
            ဦးဘရွိန္ဟာ ေဒါက္တာမာလာေအာင္ရဲ႕ “ေဆာင္းပါး”ကို အခ်က္အလက္တိတိက်က်နဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။
 “တစ္ဖက္ သတ္အျမင္၊ မွန္ကန္မႈမရွိေသာ အျမင္” ေတြနဲ႔တင္ျပထားတာလို႔သာ စြပ္စြဲအျပစ္တင္သြားပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ပါရွိလာ သင့္သည့္ဥပေဒေဆာင္းပါး အဆင့္အတန္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း”လုိ႔လည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
 ဒါဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတင္းစာေတြကအဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ေဆာင္းပါးကိုထည့္သြင္းမိတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဆင့္အတန္း ရွိတယ္လု႔ိယူဆၿပီး ထည့္သြင္းေဖၚျပတာလား။ သတင္းစာေတြမွာ ဒီလို ထည့္သြင္း ေဖၚျပတာက ပေရာဂတစ္စံုတစ္ရာလား။ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္တကၠသုိလ္တစ္ခုမွာ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို အခုလိုအကဲျဖတ္လုိက္တာ ဟာ (လူပုဂၢိဳလ္၊ ပညာ၊ တကၠသိုလ္) ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားရာမေရာက္ဘူးလား။ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ပါသလား။
သတင္းစာေတြမွာ “ေဆာင္းပါး” ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းရသလဲကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္အျပည့္အစံုကို လာမည့္ တနလၤာေန႔  (၁၀စက္တင္ဘာ) မွာ ေျဖၾကားေပးမယ့္အေၾကာင္း  ျပန္ၾကားဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကို မမႈ အံတု ေနတဲ့ခံုရံုး

         စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ၂ ႀကိမ္ေခၚယူၿပီး ရံုးခ်ိန္အျပည့္ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေပမယ့္ ခံုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ လာေရာက္စစ္ေဆးခံခဲ့ျခင္းမရိွပါဘူး။ ထို႔အတူ တတိယအႀကိမ္ေခၚယူစစ္ေဆးမႈကိုလည္း ခံုရံုးဥကၠ႒ နဲ႔ ခံုအဖြဲ႔ဝင္ေတြလာေရာက္အစစ္ေဆးခံမည္မဟုတ္ဟုယူဆပါတယ္။
“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔” က စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရတဲ့ ခံုရုံးဥကၠ႒ နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၂ ႀကိမ္ “ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္အတိအက် အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ ေခၚခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေပမယ့္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စား လွယ္ျဖင့္ေသာ္လည္း လာေရာက္စစ္ေဆးခံခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး” လုိ႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းျမင့္ ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
            စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ မွာလည္း ခံုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ  လာေရာက္အစစ္ေဆးမခံခဲ့ဘူးဆိုရင္
“စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီး ဆံုးသည့္ အေနျဖင့္သတ္မွတ္ရရန္သာရွိပါေၾကာင္း” ႏွင့္ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္ခံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ “ျပဳမူမႈသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ ကို လည္းေကာင္း မခန္႔ေလးစားျပဳမူျခင္းျဖစ္သည္”
လုိ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က သံုးသပ္ထားပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔” ကို ၂၉ - ၈ - ၂၀၁၂ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ၫြန္ၾကား ခ်က္ အမွတ္ (၁/၂၀၁၂) နဲ႔ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြသတ္မွတ္ေပးၿပီးဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။
            အဆိုပါ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔” ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုး က ၂ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ပါတယ္။
            - ပထမအႀကိမ္ ၁ -၉ -၂၀၁၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္း”
            - ဒုတိယအႀကိမ္ ၃ - ၉ -၂၀၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုကန္႔ကြက္ျခင္း”
            ခံုရံုးက ကန္႔ကြက္စာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံလိပ္မူထားၿပီး။ မိတၱဴကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒တို႔ ထံေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခုံဥကၠ႒အပါအဝင္ ၉ ဦး ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၂၁ နဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက တာပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က  ဦးသိန္းစိုး၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအး၊ ေဒၚခင္လွျမင့္ တုိ႔ (၃) ဦးကို အဆိုျပဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။  ထို႔အတူ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း  ဦးထြန္းၾကည္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ထြန္း၊ တုိ႔ (၃) ဦးကို အဆုိျပဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ဦးဆန္းျမင့္၊ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ေဒၚမိမိရီတို႔ကို အဆုိျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါ တယ္။
            ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မီးေလာင္ေနတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အျငင္းပြားမႈ” ျပႆနာအတြက္ လတ္တေလာမွတ္ခ်က္အျဖစ္ သူတုိ႔ေျပာစကားေတြထဲက မူရင္းအတုိင္းေကာက္ႏႈတ္ၿပီး အနားသတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။
 သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)အေပၚ သူတို႔သေဘာထားပံုနဲ႔ျပဳမူေနပံုေတြကုိ ေမွာက္ ထားတဲ့ ခြက္ကိုလွန္ဘိသကဲ့သို႔ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ၾကရပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ။

ပထမမွတ္ခ်က္

- ဥပေဒျပဳေရးက႑က တရားစီရင္ေရးလႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေပၚလြင္ေနပါတယ္၊
- ဒါဟာ Rule of Law ကုိပ်က္စီးေစျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္၊
- တရားစီရင္ေရးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အမွားအမွန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကမၻာအစဥ္အလာမရွိခဲ့ပါ၊
- တရားရုံး၏စီရင္ခြင့္ကို ျပင္ပမွ မဲခြဲ၍ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မလုိက္နာဘဲ အတိအလင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။
- Constitutional institution ကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
- ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ျပည္သူလူထု (၉၂.၂၄ %) ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တန္ဖိုးမဲ့ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 (၂၇ - ၈ -၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုး ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္)

ဒုတိယမွတ္ခ်က္

-        “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းမႈ ယႏၱယားႏွင့္ ညီမွ်ေစသည့္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ပ်က္စီး ေစသည္မွာ ခံုရံုးပင္ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ”
(၅ -၉ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး  (၃၉) ရက္ေျမာက္ေန႔ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဘရွိန္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္)

ၫြန္း
-  ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

Comments