Zaw Htet (Pyin Ma Nar) - What Life ?


ဘ၀အဓိပာယ္ဆိုတာ (သို႔မဟုတ္) အေမ႔လမ္းစဥ္
ေဇာ္ထက္ (ဥ္းမနား)၊ ေအာက္တိုုဘာ ၅၊ ၂၀၁၂

အသင္႔ျပင္ထားတာပဲ ဖစ္ဖစ္
အသင္႔ျပင္မထားတာပဲ ဖစ္ဖစ္
တစ္ေနေနာေတာ
အရာရာအားလံုုးဟာ
ဆံုုးပးသားကရမာပဲ…..
မိုုးေသာက္အာရံုုဦးေနသစ္ေတ
မိနစ္စကန္ေတ
နာရီေတ
မဟုုတ္ေလ
ေနရက္ေတဟာ
ဘာေတ
ရိွႀကေတာ
မဟုုတ္ပဘူး……

မင္းစုုေဆာင္းထားခဲတဲ
အရာအားလံုုးဟာ
တန္ဘိုုး ထားခဲတာပဲဖစ္ဖစ္
ေခာင္ထိုုး ထားခဲတာပဲဖစ္ဖစ္
တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကိုု
ေရာက္သားရမာပဲ…..

မင္းရဲ မ္းသာမွဳ
ေကာ္ကားမွဳနဲ
အာဏာအစုုစုုဟာ
ဘာမမသက္ဆိုုင္ေတာသလိုုပဲ
ေပာက္ကယ္မဲက
ဓမတာပပဲ…..

မင္းပိုုင္ဆိုုင္ခဲတာလား
အေကးတင္ေနခဲတာလား
ဘာမမထူးခားေတာဘူး…..

မင္းရဲ အာဃာတေတ
းသီးမွဳေတ
အလိုုမကွဳေတ
၀န္တိုုမွဳေတဟာ
ေနာက္ဆံုုးမ
ေပာက္ကယ္ရတာပါပဲ…..

အဲဒီလိုုပဲေလ
မင္းရဲ ေမွ်ာ္လင္က္ေတ
ရည္မန္းခက္ေတ
ကံစည္မွဳေတ
လုုပ္စရာေတ
ကုုန္ဆံုုးေခေပါ႔……

အေရးကီးလ
တစ္ခကထင္ခဲတဲ
ေအာင္မင္မွဳေတ
ကဆံုုးမွဳေတဟာ
ေပာက္ကယ္သားရမာပဲ…..

မင္း ဘယ္ကလာသလဲ
မင္း ဘယ္လမ္းေလာက္ခဲတာလဲ
ေနာက္ဆံုုးမ
ဘာကမား
အေရးပါေတာ႔ဦးမာလဲ…..

မင္းဘ၀
အရမ္း လခဲေစ
အရမ္း ေတာက္ပခဲေစ
ဘာေတြကမား
အေရးပေနေတာလိုုလဲ…..

မင္းက
မိန္းမ ဖစ္ဖစ္
ေယာက္ား ဖစ္ဖစ္
ဘာလူမဖစ္ဖစ္
ဘာေတြျဖစ္ခဲ႔ေတာင္မ
ဘာမား ဆိုုင္ကေတာလိုုလည္း…..

ဒီေတာကာ
“ဘ၀အဓိပာယ္ဟာ ဘာတဲလဲ”
မင္းပိုုင္ဆိုုင္တဲ
ဘ၀ရဲ တန္ဘိုုးေတကိုု
ဘယ္လိုုတိုုင္းတာကမာလဲ…..

အေရးကီးတာကေတာ
မင္း ၀ယ္ထားခဲတဲအရာေတ
မဟုုတ္ပဘူး
မင္း ေဆာက္တည္ခဲတာေတပဲ……
မင္း ပိုုင္ဆိုုင္ခဲတဲအရာေတ
မဟုုတ္ပဘူး
မင္းမွ်ေ၀ခဲတာေတ ပဲ …..

အေရးကီးတာကေတာ
မင္းရဲ ေအာင္မင္မွဳခင္းသာ
မဟုုတ္ပဘူး
မင္းရဲ အေရးပဳွသာပဲ….

အေရးကီးတာကေတာ
မင္းဆည္းပူးခဲတဲ ပညာေတ
မဟုုတ္ပဘူး
မင္း ပန္လည္ပိုုခဲတာေတ…..

အေရးကီးတာကေတာ
သိကာရိတဲလုုပ္ရပ္
မတ္ိုုးမွဳ
သတိရိမွဳ
အနစ္နာခံမွဳေတနဲ
တစ္ပးသူေတကိုု
အားေပးအားောက္ေနတဲ႔
န္းအားေတနဲ
စံပအစစ္ရဲ ႔
စံဖစ္ခဲ႔ျခင္းပါပဲ…..

အေရးကီးတာကေတာ
မင္းရဲ ကၽြမ္းကင္မွဳမဟုုတ္ပဘူး
မင္းရဲ အကင္စာရိတသာပပဲ……

အေရးကီးတာကေတာ
ရွင္သန္စဥ္မွာ မင္းတစ္ေယာက္
လူေတဘယ္ေလာက္မားမား
သိထားခဲတာ
မဟုုတ္ပဘူး…..
တကယ္ေတာ
မင္း ဆံုုးပးတဲအခမယ္
လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္က
ဘယ္ေလာက္ကာကာ
မ္းဆတ္ေနမာလဲ ဆိုုတာ
အေရးကီးတာေပါ႔…..

အေရးကီးတာကေတာ
မင္းရဲ အမတ္ရခဲတာေတ
မဟုုတ္ေပဘူး
မင္းကိုုခစ္ခဲ႔ႀကေလတဲ
သူတိုုေတရဲ
မင္းအေပအမတ္ရမွဳေတပဲေပါ႔…..

အေရးကီးတာကေတာ
ဘယ္သူဘယ္၀ေတက
ဘာအတက္
ဘယ္ေလာက္ကာကာ
သတိရမာသာေပါ႔…..

အဓိပာယ္ရိတဲဘ၀ကိုု
ေနထိုုင္မွဳက
အမတ္တမဲေတာ
ဖစ္မလာခဲဘူးေပါ႔…..
အဲဒဟာ
အေခအေနေကာင္သာ
ဖစ္လာခဲတာမဟုုတ္
ေရးခယ္မွဳနဲသာ
ဖစ္လာရတာပဲေလ……

အဓိပာယ္ရိလတဲ
ဘ၀တစ္ခုုကိုုသာ
ေရးခယ္ကာေလ
ေနလိုုက္ကစိုုရဲ …….

(Michael Josephson
ရဲ “What will matter” ကိုု မငမ္းစပ္ဆိုုထားပတယ္။
အေမတစ္ေယာက္ကေတာ အဓိပာယ္ရိလတဲ  ဘ၀တစ္ခုုနဲ  ေနထိုုင္ေနေလရဲ ။)

Comments