U Myo (Law) - Looking at 2012 Education Law


ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၂ တကၠသုုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေ၀ဖန္စာတမ္း (၁)
ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၃
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ ပညာေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - - - - - -)
ဥပေဒၾကမ္း ကုိ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ခ်က္။  
အပုိင္း (၁)
ပညာသမာ၊ အာဘာနတၳိ စာတမ္းပါ ရင္ထိုးတံဆိပ္၀ုိင္္း အ၀ါေလးေတြ၊ ေကာင္းမႈတခု ေန႕စဥ္ျပဳ ဒုိင္ယာရီ စာအုပ္ငယ္ေလးေတြကို ခရုိင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အိမ္တြင္္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္္ မတိုင္မီက မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိဖူးပါသည္္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္္ ရ ရက္ေန႕က်ေတာ့ အကို တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ လက္က်ိဳးၿပီး ပတ္တီးေတြနဲ႕ ဂ်ိဳင္းေထာက္ေတြနဲ႕ ေလယာဥ္ေပၚက ဆင္းလာၾကသည္ကုိ မ်က္စိထဲက ယေန႕ထိ ေျပးမထြက္္ေသးပါ။ ေအာက္ေမ့ သတိရ ေနမိသည္္။ ေၾသာ္္... တကၠသိုလ္ ပညာေရး... ေသြးနဲ႕ အရင္းတည္ခဲ့ရသည္ကုိး။
            ယခုေတာ့ တကၠသုိလ္ ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို စစ္အုပ္စု တျဖစ္လဲ ၾကံ႕ဖြံ႕ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖို႕ေဆြးေႏြးရာမွာ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ရေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီက တင္သြင္းလာသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္္း၍ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲ ရန္္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္၌ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအးက “ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားအရ တကၠသုိလ္ေတြဟာ ၀န္ႀကီး႒ာန ၁၂ ခုေအာက္မွာ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၆၅ ခုရွိပါတယ္္။ ဒီဂရီေကာလိပ္ေပါင္း ၆၄ ခုရွိပါတယ္။”ဟု ေျပာပါသည္္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က
”တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေျပာတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႕လို႕ တကၠသိုလ္အသီးသီးရဲ႕ လြတ္လပ္္ပုိင္္ခြင့္ ရွိဖို႕အတြက္္ ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ၾသဇာေလွ်ာ့ခ်ေရးကို က်မတို႕ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေျပာၾကတာလုိ႕ ကၽြန္မနား လည္္ပါတယ္” ဟု လည္းေကာင္း၊
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေန သည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈကို ေရြ႕ ဆိုင္္းရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္ ဟု လည္းေကာင္း၊
 “ဒီဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုံးကို ျပန္ လည္္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီႏိုင္ငံနဲ႕ ဒီကာလနဲ႕ ဒီကမၻာႀကီးနဲ႕ ပိုၿပီးေတာ့ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါလို႕ကၽြန္မအေနနဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု လည္းေကာင္း၊
“ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူေတြအားလုံးက ၾကည့္ၿပီးတဲ့ အခါက်မွ ကၽြန္မတို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လာရမွာပါ။ အစကတည္း က ပရိုစီဂ်ာ နည္းနည္းမွားတယ္လို႕ ကၽြန္မ ယူဆပါတယ္” ဟုလည္းေကာင္း၊
“အင္မတန္မွ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႕ ႏိုင္္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီး တဲ့၊  ဒီဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးငွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဆိုတင္သြင္္း အပ္ပါတယ္” ဟုလည္းေကာင္း၊
အဲဒီလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ပုိ၍ ျပည္စုံေသာ၊ ပို၍ ႏုိင္ငံအက်ိဳး သက္ေရာက္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ အသံကိုပါ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္” ဟု လည္းေကာင္း အသီးသီး တင္ျပသြား ၾကသည္္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရွိရပါသည္။
            ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ တကၠသုိလ္ ပညာေရး ဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး ဆြဲႏိုင္ ေရး အတြက္ စိစစ္တင္ျပခ်က္တြင္ တည္ဆဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္္ငံေတာ္၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဥပေဒ (၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃) ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္္ငံ၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၄) ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္္ငံ ၊ တကၠသုိလ္ ပညာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒအမွတ္ ၁၉/၈၉) ႏွင့္ ၁၉ရ၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာႏိုင္ငံ၊ တကၠသုိလ္ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၄/၉၈) တို႕ ျဖင့္ ယခု ျပ႒ာန္းလာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရး ဥပေဒ ( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - - - - ) ကုိေဘးခ်င္းကပ္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား၏  တည္ဆဲဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ စာတိုင္ ေအာက္၌ အခန္း(၈) အေထြေထြအခန္းရွိ  ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္္င္ငံေတာ္၊ တကၠသိုလ္ ပညာ ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ “ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တကၠသုိလ္ပညာေရးကုိ ဤဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။” ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။
၎ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီတို႕ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ခ်က္ စာတိုင္ေအာက္ရွိ ေနာက္ဆုံးတြင္ အထက္ေဖာ္ ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ၁၉၆၄ တကၠသိုလ္ ဥပေဒမွအပ က်န္ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ ဤဥပ ေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္၊ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဘးခ်င္းကပ္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ စာတုိင္ေအာက္တြင္ “၁၉၆၄ ခုႏွစ္အစား ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ျပင္ဆင္သည္၊” ဟုပါ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္သိရွိရပါသည္။
 ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ဆုိသည္ မွာ  ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ၇ -ရက္ ဂ်ဴလုိင္လ၌ ေက်ာင္းသား တရာေက်ာ္ကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢကုိ မိုင္းခြဲၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာ တြင္ စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာ ေအာက္က တလမ္းသြားပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ကုိလည္း သီးသန္႕နားလည္ထားရန္ လုိအပ္ ပါသည္။
ထိုဥပေဒမွ ထပ္ဆင့္ေပါက္ဖြားလာသည့္ စစ္အုပ္စု န၀တႏွင့္ နအဖ စစ္ဖိနပ္ ေအာက္က ဥပေဒမ်ားမွာလည္း ေမ်ာက္ေလာင္း ေမ်ာက္ေလာင္းပင္ျဖစ္သည္ကို မ်က္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ၈ ေလးလုံး မ်ိဳးဆက္သစ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္း အျပန္မခံႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေက်ာင္းသားရွိရင္ သမဂၢရွိရမယ္ စိတ္ ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနၾကၿပီ။ ေပၚထြက္လာမည့္ ယခင္ကကဲ့သို႕ တကၠသုိလ္ ပညာ ေရး ဥပေဒမ်ိဳးႏွင့္ တူညီမည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ လားလားမွ လက္ခံႏုိင္္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး စနစ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ ပညာေရး ဥပေဒမ်ားအတြက္ ၈ ေလးလုံး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါ၀င္ေရးဆြဲႏိုင္မႈကို အေလး ထား ေဖၚထုတ္သြားရပါမည္။
            ကိုလိုနီ ပညာေရးကုိ အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၏ တိုက္ပြဲ ကုိ ဦးစြာပထမ အသိအမွတ္ ျပဳကုိ ျပဳရပါမည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ပါ၀င္ရာအခန္းက႑ကို မရမေန ရရွိေအာင္ ေတာင္း ဆုိရပါေတာ့မည္။
 တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးတြင္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သား သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ၈ ေလးလုံး မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ လက္ရွိ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ညီလာခံတရပ္ကိုလည္း က်င္းပသင့္ပါသည္။ တပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္က မည္သည့္ ကိုလိုနီ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကိုမွ ျမန္မာေျမေပၚတြင္ မတည္ရွိ ေစသင့္ပါ။ လႊတ္ေတာ္သက္သက္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ေၾကာင္း ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား တတ္သိနားလည္ထားေသာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး (၀ါ) ျပည္သူ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေက်ာင္းေတာ္သားႀကီးမ်ား ေရွ႕တလွမ္းတက္ၾက ရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကုိ ေသြးျဖင့္ အရင္းတည္ခဲ့ေသာ ၆၂ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း လုိက္နာရပါမည္။ ထုိမွတပါး တျခားလမ္း မရွိၿပီ။ ယေန႕ထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အဆက္ဆက္ေအာက္က တကၠသိုလ္ ပညာေရး ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မတူႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
            ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ပါ၀င္သင့္သည့္ ပါ၀င္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ မည္သည့္ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ကေလးမ်ားမွ မပါ၀င္သင့္ပါ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာလည္း နိဒါန္း၌ပင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပုိက္ထား သည္ကုိ တရား၀င္ အတည္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ပထမအဆင့္္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ညီလာခံ တရပ္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပခြင့္ ေပးရပါမည္။ မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မွ် ပါ၀င္ခြင့္ မရွိသင့္ပါ။ မိဘ ဆရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ မိဘဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္္ငံေရးကုိ ေဖာ္ ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆုိလိုပါ သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဟုတ္-မဟုတ္ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ဆရာ ဆုိ သည္မွာ အာဏာရအစိုးရ၏  လက္္ကိုင္တုတ္မဟုတ္ေသာ သမာသမတ္ရွိသည့္ ေရွ႕မီ ေနာက္မီ ဆရာႀကီးမ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ကိုဆိုလုိပါသည္။ ေက်ာင္းသားဆုိ သည္မွာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဆုိလိုပါသည္။ သုံးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ ႏုိင္ရပါမည္။     
ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)
၆ - ၆ - ၂၀၁၂
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Comments